Posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda, osim vode namijenjene za ljudsku potrošnju

Uvjeti pravnoj osobi za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda:

 1. da pravna osoba ima sjedište na području Republike Hrvatske
 2. da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
 3. da je pravna osoba osnovana na neodređeno vrijeme
 4. da pravna osoba nije u postupku stečaja, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana ili likvidacije
 5. da je pravna osoba u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ispunila obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih javnih davanja ili je sklopila nagodbu o podmirenju tih obveza
 6. da je pravna osoba solventna u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta
 7. da je pravna osoba prethodno akreditirana kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija za najmanje jednu metodu za jedan pokazatelj ili skupinu pokazatelja
 8. ako pravna osoba primjenjuje druge metode osim onih akreditiranih iste moraju biti dokumentirane i validirane u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 ili drugim jednakovrijednim međunarodno priznatim normama
 9. da pravna osoba ispunjava uvjete tehničke opremljenosti i radnog prostora
 10. da pravna osoba ispunjava uvjete tehničke opremljenosti za opremu pribor
 11. da pravna osoba ispunjava uvjete stručnosti i brojnosti zaposlenika.

Potrebni dokumenti:

Prilozi uz zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ovlašćivanja laboratorija, ako laboratorij primjenjuje isključivo akreditirane metode:

 1. izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana
 2. izjava da nad pravnom osobom nije otvoren postupak stečaja ili likvidacije, odnosno da je otvoren stečajni postupak, ali da postoji pravomoćno rješenje o potvrdi stečajnog plana
 3. potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ili tekst nagodbe o podmirenju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i drugih državnih davanja
 4. isprava izdana od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojom se dokazuje solventnost stranke, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta
 5. potvrda Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija za najmanje jednu metodu za jedan pokazatelj ili skupinu pokazatelja (potvrda o akreditaciji)
 6. dokumentacija o provedenoj validaciji metode i dokaz o sudjelovanju u programima ispitivanja sposobnosti analiziranja relevantnih fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja koje organiziraju akreditirane organizacije ili međunarodne ili nacionalno priznate organizacije koje ispunjavaju uvjete propisane normom HRN EN ISO/IEC 17043 ili nekom drugom jednakovrijednom međunarodno priznatom normom.

Dodatni prilozi uz zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ovlašćivanja laboratorija, ako laboratorij primjenjuje i druge metode osim onih akreditiranih:

 1. ugovori ili zemljišnoknjižni izvaci kao dokaz vlasništva ili zakupa radnih prostorija
 2. popis opreme i pribora u vlasništvu ili leasing
 3. popis zaposlenih u najmanjem propisanom broju, sa sljedećim podacima: imenom, prezimenom, datumom i mjestom rođenja, prebivalištem, stručnom spremom, stručnim zvanjem, radnim iskustvom u poslovima koji odgovaraju stručnom zvanju
 4. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za zaposlenike
 5. dokazi o provjeri sukladnosti opreme i pribora sa zahtjevima iz propisa o mjeriteljstvu.

Naknada:

35 HRK državnih biljega ili uplata na račun IBAN HR1210010051863000160, MODEL HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB uplatitelja

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev dobiti e-poštom od nadležnog postupovnog tijela. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok za izdavanje odobrenja/rješenja je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva. Pri isporuci elektroničkim putem rješenje/odobrenje postaje izvršno kad je dostava istog zabilježena na poslužitelju za primanje takvih poruka, odnosno kod dostave klasičnom poštom u trenutku vlastoručnog potpisivanja zaprimljene dostavnice uz naznaku datuma primitka.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC: Uzimanje uzoraka i ispitivanje voda, osim vode namijenjene za ljudsku potrošnju

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@mzoe.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

pisarnica@mzoe.hr

Zakon o vodama (NN, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda  (NN, br. 74/13 i 140/15)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.