Dozvola za izvođenje javnih vatrometa

Osoba ovlaštena za poslove izvođenja javnog vatrometa

Zahtjevi za poslovni nastan

Kandidat podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije koji sadržava:

 • dokaz o državljanstvu (u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu)
 • dokaz o formalnom obrazovanju (najmanje srednja stručna sprema)
 • dokaz o stručnoj osposobljenosti za rukovanje eksplozivnim tvarima pri izvođenju vatrometa
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnost za rukovanje eksplozivnim tvarima
 • dokaz o znanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma

Naknade

35 HRK za izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

HR12100110051863000160, model HR64, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-OIB

Opis plaćanja: izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Odobrenje

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Rok: 90 dana (od zaprimanja urednog zahtjeva)

Pravni lijekovi

Mogućnost pokretanja upravnog spora Upravnom sudu u roku od 30 dana od dostave rješenja.

Uvjeti za izdavanje rješenja o dozvoli za izvođenje javnih vatrometa su da podnositelj zahtjeva:

 • ima najmanje završenu srednju stručnu spremu
 • da je stručno osposobljen za rukovanje eksplozivnim tvarima pri izvođenju vatrometa
 • ima zdravstvenu sposobnost za rukovanje eksplozivnim tvarima što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijaliste medicine rada u privatnoj praksi
 • nije pravomoćno osuđen ili se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu, odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište
 • nije u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva pravomoćno osuđen za prekršajno djelo s elementima nasilja, odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište
 • je sudjelovao u pripremi izvođenja najmanje deset vatrometa
 • poznaje hrvatski jezik i latinično pismo

 Naknade

35 HRK za izdavanje rješenja o dozvoli za izvođenje javnih vatrometa

105 HRK  za obrazac dozvole za izvođenje javnog vatrometa

HR 1210010051863000160, model HR 64, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-OIB

opis plaćanja:

izdavanje rješenja o dozvoli za izvođenje javnih vatrometa /naknada za izradu obrasca dozvole za   izvođenje javnih vatrometa

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb

+385 1 6122 111

pitanja@mup.hr

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17)

Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa (NN 131/08, 69/12 i 130/15)

Odobrenje

Rješenje o izdavanju dozvole za izvođenje javnih vatrometa

Pravni lijekovi

Mogućnost pokretanja upravnog spora kod Upravnog suda u roku od 30 dana od dostave rješenja

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.