Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Ovlaštenje se daje fizičkoj osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

-ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke i koja je tijekom studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, ili koja je po ranijim obrazovnim programima stekla akademski naziv inženjer arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke *

-ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci *

-ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u trajanju najmanje do isteka važenja rješenja o ovlaštenju (5 godina)

-uspješno je završila odgovarajući program stručnog osposobljavanja – Modul 1 i/ili Modul 1 i Modul 2

protiv fizičke osobe ne vodi se kazneni postupak (Uvjerenje o nekažnjavanju fizičke osobe izdano od nadležnog Općinskog suda)

* Iznimno, ovlaštenje se daje fizičkoj osobi koja ima završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, ili koja je po ranijim obrazovnim programima stekla zvanje inženjera arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (viša školska sprema), te koja ima najmanje deset godina radnog iskustva u struci.

Ovlaštenje se daje pravnoj osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

-registrirana je za djelatnost energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade

-ima u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme zaposlenu najmanje jednu fizičku osobu koja ispunjava uvjete za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada

-ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u trajanju najmanje do isteka važenja rješenja o ovlaštenju (5 godina)

-protiv pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi ne vodi se kazneni postupak (Uvjerenje o nekažnjavanju za pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi, izdanu od nadležnog Općinskog suda)

Potvrda se daje stranoj osobi iz druge države članice Europske unije koja ispunjava sljedeće uvjete:

-ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u trajanju najmanje do isteka važenja rješenja o ovlaštenju (5 godina)

-ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova

-nije osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv službene dužnosti ili za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja

Potrebni dokumenti

za fizičku osobu:

-zahtjev prema Prilogu 1A

-preslika osobne iskaznice

-preslika diplome o završenom studiju

-preslika svih ispisanih stranica radne knjižice kao dokaz iskustva u struci do 30. lipnja 2013. godine i preslika potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu i stažu nakon 1. srpnja 2013. godine

-opis radnog iskustva u području struke na obrascu iz Priloga 1C u kojemu su kronološki navedeni podaci o poslovima na kojima je osoba radila (izdvojiti najmanje pet godina radnog iskustva u struci, po jedan primjer za svaku od pet kalendarskih godina), iznimno osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij ili koja je po ranijim obrazovnim programima stekla zvanje inženjera (viša školska sprema) treba izdvojiti najmanje deset godina radnog iskustva u struci, po jedan primjer za svaku od deset kalendarskih godina

 • na Prilog 1C potrebno je, osim vlastoručnog potpisa, staviti otisak pečata ovlaštenog inženjera i/ili sudskog vještaka ukoliko ga fizička osoba posjeduje, te dostaviti kopiju rješenja o upisu u imenik ovlaštenih inženjera struke ili kopiju rješenja o mirovanju članstva u komori

-preslika uvjerenja o uspješno završenom programu osposobljavanja – Modul 1 i/ili Modul 1 i Modul 2

-preslika ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti u trajanju najmanje do isteka važenja rješenja o ovlaštenju (5 godina)

-Uvjerenje o nekažnjavanju fizičke osobe izdano od nadležnog Općinskog suda

-upravne pristojbe u iznosu od 70 HRK u državnim biljezima emisije Republike Hrvatske koji su zalijepljeni na zahtjevu

za pravnu osobu:

-zahtjev prema Prilogu 1B

-Preslike ugovora o radu zaposlenih osoba na neodređeno vrijeme koje će provoditi energetske preglede zgrada, energetsko certificiranje i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,

-Imenovanje osobe za potpisivanje izvješća o energetskim pregledima zgrada, energetskih certifikata zgrada i izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (ispunjeni obrazac iz Priloga 1D Pravilnika)

-Dokaze za imenovanu i druge zaposlene osobe (prilažu se dokazi za sve fizičke osobe koje će u pravnoj osobi provoditi energetske preglede zgrada, energetsko certificiranje i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi):

-Preslika obje strane osobne iskaznice

-Preslika diplome o završenom studiju

-Preslika Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja / Programu usavršavanja propisanom Pravilnikom

-Preslika potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu zaposlenika

-Opis područja rada – minimum pet godina radnog iskustva u struci na priloženoj tablici iz Priloga 1C Pravilnika

U tablici se kronološki navode podaci o poslovima na kojima je osoba radila (izdvojiti najmanje pet godina radnog iskustva u struci, po jedan primjer za svaku od pet kalendarskih godina) ) a osobe koje imaju završen preddiplomski sveučilišni, odnosno preddiplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke ili koje su po ranijim obrazovnim programima stekle zvanje inženjera arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (viša školska sprema), a imaju najmanje deset godina radnog iskustva u području struke, prilažu opis radnog iskustva u području struke na tablici iz Priloga 1C za najmanje deset godina radnog iskustva, po jedan primjer za svaku od deset kalendarskih godina.

Na Prilog 1C potrebno je, osim vlastoručnog potpisa, staviti otisak pečata ovlaštenog inženjera i/ili sudskog vještaka ukoliko ga fizička osoba posjeduje, te dostaviti kopiju rješenja o upisu u imenik ovlaštenih inženjera struke ili kopiju rješenja o mirovanju članstva u komori. Na ovaj obrazac ne treba stavljati pečat pravne osobe.

-Uvjerenje o nekažnjavanju za pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi, izdanu od nadležnog Općinskog suda

-Preslika ugovora o osiguranju, odnosno polica osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu za pravnu osobu:
Ugovaratelj osiguranja i osiguranik mora biti ista pravna osoba – podnositelj zahtjeva (bez navođenja fizičkih osoba).
Predmet osiguranja je osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova provođenja energetskog pregleda zgrade i/ili energetskog certificiranja pravna osoba mogla učiniti investitoru, vlasniku ili drugim osobama.
Trajanje osiguranja je najmanje do isteka roka važenja rješenja o ovlaštenju, a to je 5 godina.
Ugovor o osiguranju mora imati pečat i potpis osiguravajuće tvrtke, te pečat pravne osobe i potpis odgovorne osobe u pravnoj osobi.

-upravne pristojbe u iznosu od 70 HRK u državnim biljezima emisije Republike Hrvatske koji su zalijepljeni na zahtjevu

za stranu fizičku osobu iz države ugovornice EGP-a:

Uz pisanu obavijest prema obrascu iz priloga B ovoga Pravilnika fizička osoba iz države ugovornice EGP-a dužna je priložiti i sljedeće dokumente:

– dokaz o državljanstvu;

– dokaz o poslovnom nastanu;

– potvrdu nadležnih tijela države u kojoj podnositelj obavijesti ima poslovni nastan, da u trenutku izdavanja iste nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja djelatnosti;

– dokaz o stručnim kvalifikacijama:

 1. a) potvrdu nadležnog tijela države članice EGP-a iz koje dolazi podnositelj obavijesti o reguliranosti profesije i ispunjavanju svih zahtjeva za obavljanje profesije u toj državi – u slučaju da je energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade regulirana profesija u državi iz koje dolazi podnositelj,
 2. b) dokaz o uspješno završenom formalnom obrazovanju arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (diploma stečena u državi članici EGP-a ili drugi dokazi koje je izdalo nadležno tijelo treće države, a strana osoba ima tri godine stručnog iskustva na području države ugovornice EGP-a, a koje su potvrđene od strane te države ugovornice EGP-a),
 3. c) potvrda o stručnom iskustvu ili dokaz od poslodavca o stečenom radnom iskustvu u iznosu od najmanje pet godina nakon završenog formalnog obrazovanja arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke,
 4. d) potvrdu poslodavca iz države ugovornice da je podnositelj obavijesti profesiju energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade obavljao godinu dana s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom istovjetnog ukupnog trajanja tijekom prethodnih deset godina u državi ugovornici EGP-a u kojoj ta profesija nije regulirana,
 5. e) dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade, ako se u državi članici podrijetla provode programi usavršavanja i osposobljavanja iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade,
 6. f) dokaz o postojanju profesionalnog naziva u državi poslovnog nastana;

– dokaz o nekažnjavanju;

– dokaz o načinu osiguranja od profesionalne odgovornosti;

– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika razine B2 (certifikat o poznavanju jezika razine B2 izdanog od strane ovlaštene institucije prema »razini Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (CEF)«);

– dokaz o upisu u odgovarajući registar ovlaštenih osoba, ako država ugovornica EGP-a vodi takav registar.

Dokazi se podnose u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, osim dokaza o stručnim kvalifikacijama i dokaza o nekažnjavanju koji se podnose u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu od strane ovlaštenog sudskog tumača.

za stranu pravnu osobu iz države ugovornice EGP-a:

Uz pisanu obavijest prema obrascu iz priloga A ovoga Pravilnika pravna osoba iz države ugovornice EGP-a dužna je priložiti i sljedeće dokumente:

– dokaz o poslovnom nastanu;

– potvrdu nadležnih tijela države u kojoj podnositelj obavijesti ima poslovni nastan, da u trenutku izdavanja iste nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja djelatnosti;

– dokaz o stručnim kvalifikacijama imenovane osobe i drugih osoba koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade:

 1. a) potvrdu nadležnog tijela države članice EGP-a iz koje dolazi podnositelj obavijesti o reguliranosti profesije i ispunjavanju svih zahtjeva za obavljanje profesije u toj državi – u slučaju da je energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade regulirana profesija u državi iz koje dolazi podnositelj,
 2. b) dokaz o uspješno završenom formalnom obrazovanju arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (diploma stečena u državi članici EGP-a, ili drugi dokazi koje je izdalo nadležno tijelo treće države, a strana osoba ima tri godine stručnog iskustva na području države ugovornice EGP-a, a koje su potvrđene od strane te države ugovornice EGP-a),
 3. c) potvrda o stručnom iskustvu ili dokaz od poslodavca o stečenom radnom iskustvu u iznosu od najmanje pet godina nakon završenog formalnog obrazovanja arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke imenovane osobe i drugih osoba koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade,
 4. d) potvrdu poslodavca iz države ugovornice da su imenovana osoba i druge osobe koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade profesiju energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade obavljali godinu dana s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom istovjetnog ukupnog trajanja tijekom prethodnih deset godina u državi ugovornici EGP-a u kojoj ta profesija nije regulirana,
 5. e) dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade, ako se u državi članici podrijetla provode programi usavršavanja i osposobljavanja iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade,
 6. f) dokaz o postojanju profesionalnog naziva u državi poslovnog nastana;

– dokaz o nekažnjavanju;

– dokaz o načinu osiguranja od profesionalne odgovornosti;

– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika razine B2 imenovane osobe i drugih osoba koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade (certifikat o poznavanju jezika razine B2 izdanog od strane ovlaštene institucije prema razini Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (CEF));

– dokaz o upisu u odgovarajući registar ovlaštenih osoba, ako država ugovornica EGP-a vodi takav registar.

Dokazi se podnose u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, osim dokaza o stručnim kvalifikacijama imenovane osobe i drugih osoba koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade i dokaza o nekažnjavanju, koji se podnose u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Hrvatski državljani i pravne osobe u EGP-u:

Zahtjev za izdavanje Potvrde podnosi se Ministarstvu prema Prilogu 1 ili Prilogu 2

Potvrda se izdaje za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade za koju je podnositelj stekao ovlaštenje.

Potvrda se izdaje i za obavljanje redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ako je ovlaštenje za energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom dano fizičkoj osobi strojarske struke, odnosno pravnoj osobi koja zapošljava fizičku osobu strojarske struke.

Naknada

70 HRK – upravna pristojba za podnošenje zahtjeva

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRASCI U VEZI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Danijela.Knez@mgipu.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

energetska.ucinkovitost@mgipu.hr

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15)

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u republici hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade (NN 77/15)

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru (NN broj 47/14)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o davanju ovlaštenja za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada (obuhvaća i ovlaštenje za redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi) – ovlaštenje se daje na pet godina

Rješenje o davanju ovlaštenja za energetski pregled ostalih građevina – ovlaštenje se daje na tri godine

Pravni lijekovi

Protiv rješenja žalba nije dopuštena, ali može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Je li vam ova stranica bila korisna? Molimo unesite svoje komentare i prijedloge.