Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Ovlaštenje se daje fizičkoj osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

– ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke i koja je tijekom studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, ili koja je po ranijim obrazovnim programima stekla akademski naziv inženjer arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke *

– ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci ili dvije godine radnog iskustva u projektiranju i/ili stručnom nadzoru građenja, nakon završetka studija *

– ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u trajanju najmanje do isteka važenja rješenja o ovlaštenju (5 godina)

– uspješno je završila odgovarajući program stručnog osposobljavanja – Modul 1 ili Modul 1 i Modul 2

– nije osuđena za jedno ili više kaznenih djela (udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporabu položaja i ovlasti, zlouporabu obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevare, računalne prijevare, prijevare u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca)

* Iznimno, ovlaštenje za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom, daje se i fizičkoj osobi koja ima završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, ili koja je po ranijim obrazovnim programima stekla zvanje inženjera arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (viša školska sprema), te koja ima najmanje deset godina radnog iskustva u struci ili pet godina radnog iskustva u projektiranju i/ili stručnom nadzoru građenja, nakon završetka studija.

Ovlaštenje se daje pravnoj osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

– registrirana je za djelatnost energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade

– ima u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme zaposlenu najmanje jednu fizičku osobu koja ispunjava uvjete za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada

– ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u trajanju najmanje do isteka važenja rješenja o ovlaštenju (5 godina)

– pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu osuđene za jedno ili više kaznenih djela (udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporabu položaja i ovlasti, zlouporabu obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevare, računalne prijevare, prijevare u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca)

Fizičkoj ili pravnoj osobi iz druge države članice Europskog gospodarskog prostora izdaje se Potvrda za povremeno ili privremeno pružanje usluge na području Republike Hrvatske, ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

– ima stručne kvalifikacije i iskustvo potrebno za obavljanje tih poslova

– nema zabranu bavljenja profesijom

– poznaje hrvatski jezik razine B2

– ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u trajanju najmanje do isteka razdoblja u kojem namjerava pružati usluge

– nije kažnjavana

Napomena: osoba iz druge države članice Europskog gospodarskog prostora koja u Republici Hrvatskoj ima poslovni nastan, pravo na pružanje usluge na području Republike Hrvatske ostvaruje nakon što ishodi ovlaštenje

Hrvatskim državljanima (fizičkim i pravnim osobama) izdaje se Potvrda radi pružanja usluge u drugoj državi članici Europskog gospodarskog prostora, ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

– ima ovlaštenje nadležnog Ministarstva za pružanje usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade (napomena: potvrda se izdaje za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade za koju je podnositelj stekao ovlaštenje)

Osoba kojoj je ukinuto ovlaštenje za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade ne može podnijeti zahtjev za davanje novog ovlaštenja prije isteka roka od godine dana od dana pravomoćnosti rješenja o ukidanju ovlaštenja.

Potrebni dokumenti

za fizičku osobu:

– zahtjev prema Prilogu 1A Pravilnika

– preslika osobne iskaznice

– preslika diplome o završenom studiju

– preslika potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronički zapis o radno-pravnom statusu i stažu i/ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu u struci

– opis radnog iskustva u struci na obrascu iz Priloga 1C Pravilnika (kronološki navesti podatke o poslovima na kojima je osoba radila – izdvojiti po barem jedan primjer za svaku od najmanje pet kalendarskih godina radnog iskustva u struci, a iznimno za deset kalendarskih godina osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij ili koja je po ranijim obrazovnim programima stekla zvanje inženjera (viša školska sprema)

napomena: podrazumijeva se samo radno iskustvo u struci koje je stečeno nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke ili specijalističkog diplomskog stručnog studija arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, tijekom kojega je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog ili preddiplomskog stručnog studija arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke

– na obrazac iz Priloga 1C (s opisom radnog iskustva) potrebno je, osim vlastoručnog potpisa, staviti otisak pečata ovlaštenog inženjera i/ili sudskog vještaka ukoliko ga fizička osoba posjeduje, te dostaviti kopiju rješenja o upisu u imenik ovlaštenih inženjera struke ili kopiju rješenja o mirovanju članstva u komori

– preslika uvjerenja o uspješno završenom programu osposobljavanja – Modul 1 ili Modul 1 i Modul 2

– preslika ugovora o osiguranju fizičke osobe (polica osiguranja od profesionalne odgovornosti) za štetu koju bi mogla učiniti investitoru ili drugim osobama, u trajanju najmanje do isteka važenja rješenja o ovlaštenju (5 godina)

– ugovaratelj osiguranja i osiguranik mora biti ista fizička osoba – podnositelj zahtjeva

– predmet osiguranja je osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova provođenja energetskog pregleda zgrade i/ili energetskog certificiranja fizička osoba mogla učiniti investitoru, vlasniku ili drugim osobama

– uvjerenje o nekažnjavanju fizičke osobe izdano od nadležnog Općinskog suda

– dokaz o uplaćenoj pristojbi

za pravnu osobu:

– zahtjev prema Prilogu 1B Pravilnika

– preslike ugovora o radu zaposlenih osoba na neodređeno vrijeme kod podnositelja zahtjeva, koje ispunjavaju uvjete (kao fizička osoba) i koje će provoditi energetske preglede zgrada, energetsko certificiranje i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,

– izjava o zaposlenim osobama i imenovanju osobe za potpisivanje izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrada, energetskih certifikata zgrada i izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (ispunjen obrazac iz Priloga 1D Pravilnika)

– dokazi o ispunjavanju uvjeta za svaku imenovanu i druge zaposlene osobe (prilažu se dokazi za sve fizičke osobe koje će u pravnoj osobi provoditi energetske preglede zgrada, energetsko certificiranje i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi):

– preslika osobne iskaznice

– preslika diplome o završenom studiju

– preslika Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja / Programu usavršavanja propisanom Pravilnikom

– preslika potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu zaposlenika

– opis radnog iskustva na obrascu iz Priloga 1C Pravilnika (kronološki navesti podatke o poslovima na kojima je osoba radila – izdvojiti po barem jedan primjer za svaku od najmanje pet kalendarskih godina radnog iskustva u struci, a iznimno za deset kalendarskih godina osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij ili koja je po ranijim obrazovnim programima stekla zvanje inženjera (viša školska sprema)

napomena: podrazumijeva se samo radno iskustvo u struci koje je stečeno nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke ili specijalističkog diplomskog stručnog studija arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, tijekom kojega je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog ili preddiplomskog stručnog studija arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke

– na obrazac iz Priloga 1C (s opisom radnog iskustva) potrebno je, osim vlastoručnog potpisa, staviti otisak pečata ovlaštenog inženjera i/ili sudskog vještaka ukoliko ga fizička osoba posjeduje, te dostaviti kopiju rješenja o upisu u imenik ovlaštenih inženjera struke ili kopiju rješenja o mirovanju članstva u komori; na ovaj obrazac ne treba stavljati pečat pravne osobe

– uvjerenje o nekažnjavanju za pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi, izdano od nadležnog Općinskog suda

– preslika ugovora o osiguranju pravne osobe (polica osiguranja od profesionalne odgovornosti) za štetu koju bi mogla učiniti investitoru ili drugim osobama, u trajanju najmanje do isteka važenja rješenja o ovlaštenju (5 godina):

– ugovaratelj osiguranja i osiguranik mora biti ista pravna osoba – podnositelj zahtjeva (bez navođenja fizičkih osoba)

– predmet osiguranja je osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova provođenja energetskog pregleda zgrade i/ili energetskog certificiranja pravna osoba mogla učiniti investitoru, vlasniku ili drugim osobama

– ugovor o osiguranju mora imati pečat i potpis osiguravajuće tvrtke, te pečat pravne osobe i potpis odgovorne osobe u pravnoj osobi

– dokaz o uplaćenoj pristojbi

za fizičku osobu iz države članice Europskog gospodarskog prostora, radi povremenog ili privremenog pružanja usluge na području Republike Hrvatske:

– pisana obavijest prema obrascu iz priloga B Pravilnika

– dokaz o državljanstvu

– dokaz o poslovnom nastanu

– potvrda nadležnih tijela države u kojoj podnositelj obavijesti ima poslovni nastan, da u trenutku izdavanja iste nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja djelatnosti

– dokaz o stručnim kvalifikacijama:

 1. a) potvrdu nadležnog tijela države članice EGP-a iz koje dolazi podnositelj obavijesti o reguliranosti profesije i ispunjavanju svih zahtjeva za obavljanje profesije u toj državi – u slučaju da je energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade regulirana profesija u državi iz koje dolazi podnositelj,
 2. b) dokaz o uspješno završenom formalnom obrazovanju arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (diploma stečena u državi članici EGP-a ili drugi dokazi koje je izdalo nadležno tijelo treće države, a strana osoba ima tri godine stručnog iskustva na području države ugovornice EGP-a, a koje su potvrđene od strane te države ugovornice EGP-a),
 3. c) potvrda o stručnom iskustvu ili dokaz od poslodavca o stečenom radnom iskustvu u iznosu od najmanje pet godina nakon završenog formalnog obrazovanja arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke,
 4. d) potvrdu poslodavca iz države ugovornice da je podnositelj obavijesti profesiju energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade obavljao godinu dana s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom istovjetnog ukupnog trajanja tijekom prethodnih deset godina u državi ugovornici EGP-a u kojoj ta profesija nije regulirana,
 5. e) dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade, ako se u državi članici podrijetla provode programi usavršavanja i osposobljavanja iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade,
 6. f) dokaz o postojanju profesionalnog naziva u državi poslovnog nastana;

– dokaz o nekažnjavanju

– dokaz o načinu osiguranja od profesionalne odgovornosti

– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika razine B2 (certifikat o poznavanju jezika razine B2 izdanog od strane ovlaštene institucije prema razini Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (CEF))

– dokaz o upisu u odgovarajući registar ovlaštenih osoba, ako država ugovornica EGP-a vodi takav registar.

Dokazi se podnose u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, osim dokaza o stručnim kvalifikacijama i dokaza o nekažnjavanju koji se podnose u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu od strane ovlaštenog sudskog tumača.

za pravnu osobu iz države članice Europskog gospodarskog prostora, radi povremenog ili privremenog pružanja usluge na području Republike Hrvatske:

– pisana obavijest prema obrascu iz priloga A Pravilnika

– dokaz o poslovnom nastanu

– potvrdu nadležnih tijela države u kojoj podnositelj obavijesti ima poslovni nastan, da u trenutku izdavanja iste nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja djelatnosti

– dokaz o stručnim kvalifikacijama imenovane osobe i drugih osoba koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade:

 1. a) potvrdu nadležnog tijela države članice EGP-a iz koje dolazi podnositelj obavijesti o reguliranosti profesije i ispunjavanju svih zahtjeva za obavljanje profesije u toj državi – u slučaju da je energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade regulirana profesija u državi iz koje dolazi podnositelj,
 2. b) dokaz o uspješno završenom formalnom obrazovanju arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (diploma stečena u državi članici EGP-a, ili drugi dokazi koje je izdalo nadležno tijelo treće države, a strana osoba ima tri godine stručnog iskustva na području države ugovornice EGP-a, a koje su potvrđene od strane te države ugovornice EGP-a),
 3. c) potvrda o stručnom iskustvu ili dokaz od poslodavca o stečenom radnom iskustvu u iznosu od najmanje pet godina nakon završenog formalnog obrazovanja arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke imenovane osobe i drugih osoba koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade,
 4. d) potvrdu poslodavca iz države ugovornice da su imenovana osoba i druge osobe koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade profesiju energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade obavljali godinu dana s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom istovjetnog ukupnog trajanja tijekom prethodnih deset godina u državi ugovornici EGP-a u kojoj ta profesija nije regulirana,
 5. e) dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade, ako se u državi članici podrijetla provode programi usavršavanja i osposobljavanja iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade,
 6. f) dokaz o postojanju profesionalnog naziva u državi poslovnog nastana

– dokaz o nekažnjavanju

– dokaz o načinu osiguranja od profesionalne odgovornosti

– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika razine B2 imenovane osobe i drugih osoba koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade (certifikat o poznavanju jezika razine B2 izdanog od strane ovlaštene institucije prema razini Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (CEF))

– dokaz o upisu u odgovarajući registar ovlaštenih osoba, ako država ugovornica EGP-a vodi takav registar.

Dokazi se podnose u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, osim dokaza o stručnim kvalifikacijama imenovane osobe i drugih osoba koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade i dokaza o nekažnjavanju, koji se podnose u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu od strane ovlaštenog sudskog tumača.

 za hrvatske državljane (ovlaštenu fizičku i ovlaštenu pravnu osobu) radi pružanja usluge u drugoj državi članici Europskog gospodarskog prostora:

– zahtjev za izdavanje Potvrde prema Prilogu 1 ili Prilogu 2 Pravilnika

– pravna osoba zahtjevu prilaže i izvadak iz sudskog registra u originalu ili javnobilježnički ovjerenoj preslici ne starijoj od 6 mjeseci

Naknada

35 HRK upravna pristojba za izdavanje rješenja o ovlaštenju za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE, ENERGETSKI PREGLED ZGRADE I REDOVITE PREGLEDE SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI ZA FIZIČKE OSOBE

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE, ENERGETSKI PREGLED ZGRADE I REDOVITE PREGLEDE SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI ZA PRAVNE OSOBE

OBRAZAC ZA PRIJAVU POVREMENOG ILI PRIVREMENOG OBAVLJANJA REGULIRANE PROFESIJE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE FIZIČKIH OSOBA IZ DRŽAVA UGOVORNICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ

OBRAZAC ZA PRIJAVU POVREMENOG ILI PRIVREMENOG OBAVLJANJA USLUGA ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE PRAVNIH OSOBA IZ DRŽAVA UGOVORNICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE DRŽAVLJANA DRŽAVA UGOVORNICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA ZA OBAVLJANJE REGULIRANE PROFESIJE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE U REPUBLICI HRVATSKOJ

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE FIZIČKIM OSOBAMA U SVRHU PRUŽANJA USLUGA REGULIRANE PROFESIJE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE U DRŽAVAMA UGOVORNICAMA UGOVORA O EUROPSKOM EKONOMSKOM PROSTORU

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE PRAVNIM OSOBAMA U SVRHU PRUŽANJA USLUGA REGULIRANE PROFESIJE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE U DRŽAVAMA UGOVORNICAMA UGOVORA O EUROPSKOM EKONOMSKOM PROSTORU

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: zahtjevi.energcert@mgipu.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

zahtjevi.energcert@mgipu.hr

+385 (0) 1 3782-444

Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17)

Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15., 133/15.)

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade („Narodne novine“ broj 77/15.)

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru („Narodne novine“ broj 47/14.)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o davanju ovlaštenja za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada (obuhvaća i ovlaštenje za redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi)

Pravni lijekovi

Protiv rješenja žalba nije dopuštena, ali može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.