Izdavanje EU potvrde – pravne osobe

EU potvrdu za pravne osobe izdaje:

Hrvatska gospodarska komora – Odjel za poslovne informacije

Nova cesta 7, Zagreb

amatulin@hgk.hr

+385 (0)1/4606-776

Za izradu EU potvrde trebate nam dostaviti elektronskom poštom:

obavezno:

  1. ispunjen i potpisan Obrazac 5. – zahtjev za izdavanje (kojeg možete preuzeti na http://www.mrms.hr/izdavanje-eu-potvrde-2/) – popunjavate polja izvan okvira i okvir “PRAVNA OSOBA”; polja “FIZIČKA OSOBA” i “FIZIČKA OSOBA OBRTNIK” ne trebate popunjavati
  2. skenirano/presliku osobne iskaznice direktora
  3. uvjerenje da se protiv pravne osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
  4. izjava pravne osobe, potpisana i ovjerena pečatom da su ispunjeni svi propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti sukladno posebnim propisima, da nema blokiran račun radi potraživanja te da nije otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije

prema dogovoru (na traženje zemlje domaćina):

  1. diploma/svjedodžba direktora, elektronički zapis o radnopravnom statusu iz kojeg je vidljivo da je osoba obavljala poslove iz struke te izjava poslodavca koja to potvrđuje
  2. za zaposlenika kojeg šaljete u na rad u drugu državu, a ima najviše godina radnog iskustva u obavljanju poslova iz struke – diploma/svjedodžba, elektronički zapis o radnopravnom statusu iz kojeg je vidljivo da je osoba obavljala poslove iz struke te izjava poslodavca koja to potvrđuje

Sve navedeno možete nam dostaviti elektronskom poštom. Za potrebe dokazivanja stručne spreme ili radnog iskustva možemo vas zatražiti dodatnu dokumentaciju, o čemu vas obavještavamo telefonski ili elektroničkim putem.

Gotove EU potvrde šaljemo elektronskom poštom (skenirane), a izvornik možete preuzeti osobno, ili ga, po dogovoru, šaljemo poštom.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.