Geodeti

Geodeti

Uvjeti za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Ovlaštenom inženjeru geodezije Državna geodetska uprava izdat će suglasnost za obavljanje:

 • stručnih geodetskih poslova za potrebe održavanja katastra zemljišta i katastra nekretnina, a koji podrazumijevaju pružanje usluga obavljanja terenskih mjerenja i prikupljanja podataka s izradom parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata koji služe za održavanje katastra zemljišta, geodetskih elaborata koji služe za održavanje katastra nekretnina i geodetskih elaborata za pojedinačno prevođenje katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina, izrade geodetskog projekta, ako se u okviru tog projekta izrađuju elaborati koji služe za održavanje katastra zemljišta i katastra nekretnina, te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe katastra zemljišta i katastra nekretnina
 • stručnih geodetskih poslova za potrebe katastra infrastrukture, a koji podrazumijevaju pružanje geodetskih usluga obavljanja terenskih mjerenja i prikupljanja podataka s izradom elaborata za potrebe održavanja katastra infrastrukture, usluga tehničkog vođenja katastra infrastrukture za potrebe jedinica lokalne samouprave te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe katastra infrastrukture
 • stručnih geodetskih poslova za potrebe katastra zgrada, a koji podrazumijevaju pružanje geodetskih usluga za potrebe katastra zgrada

ukoliko ispunjava slijedeće uvjete da je:

 • upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, pod uvjetom da mu članstvo u Komori nije u mirovanju
 • ured u kojem ovlašteni inženjer geodezije obavlja stručne geodetske poslove upisan u odgovarajući upisnik pri Komori odnosno ako je pravna osoba u kojoj obavlja stručne geodetske poslove registrirana za obavljanje navedenih poslova
 • stekao iskustvo u obavljanju stručnih geodetskih poslova u trajanju od najmanje tri godine
 • u proteklom razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti obavio stručno usavršavanje u skladu s propisom Komore kojim se regulira stručno usavršavanje osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove.

Zajedničkom geodetskom uredu i pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti, Državna geodetska uprava izdat će suglasnost za obavljanje:

 • stručnih geodetskih poslova za potrebe državne izmjere, a koji podrazumijevaju pružanje usluga projektiranja, obavljanja terenskih poslova i izrade elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova, usluga obavljanja geodetskih, fotogrametrijskih i kartografskih poslova koji se odnose na izradu i održavanje Hrvatske osnovne karte i izradu odgovarajućih elaborata, usluga obavljanja geodetskih i fotogrametrijskih poslova koji se odnose na izradu službenih digitalnih ortofotokarata i odgovarajućeg elaborata, usluga obavljanja geodetskih, fotogrametrijskih i kartografskih poslova koji se odnose na izradu i održavanje državnih topografskih karata i izradu odgovarajućih elaborata, usluga izmjere, označivanja i održavanja točaka državne granice i izrade odgovarajućeg elaborata te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe državne izmjere
 • stručnih geodetskih poslova za potrebe osnivanja katastra nekretnina, a koji podrazumijevaju pružanje usluga homogenizacije katastarskog plana i izrade elaborata homogenizacije, usluga provođenja katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere te usluga provođenja tehničke reambulacije i izrade elaborata tehničke reambulacije, usluga tehničkog nadzora nad provođenjem katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere te usluga tehničkog nadzora nad provođenjem tehničke reambulacije i izrade elaborata tehničke reambulacije

ukoliko ispunjavaju slijedeće uvjete da je:

 • zajednički geodetski ured upisan u odgovarajući upisnik pri Komori odnosno ako je pravna osoba registrirana za obavljanje navedenih poslova
 • u zajedničkom geodetskom uredu odnosno pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti osigurano da navedene stručne geodetske poslove obavljaju najmanje tri ovlaštena inženjera geodezije koji ispunjavaju uvjete za izdavanje suglasnosti ovlaštenom inženjeru geodezije i to:
 • da su upisani u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, pod uvjetom da im članstvo u Komori nije u mirovanju
 • da su stekli iskustvo u obavljanju stručnih geodetskih poslova u trajanju od najmanje tri godine
 • da su u proteklom razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti obavili stručno usavršavanje u skladu s propisom Komore kojim se regulira stručno usavršavanje osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove

i tri geodetska stručnjaka koji stručne geodetske poslove obavljaju najmanje u statusu stručnog suradnika ili suradnika s položenim ili priznatim stručnim ispitom.

Stručne geodetske poslove mogu obavljati:

 • Ovlašteni inženjer geodezije – u svojstvu odgovorne osobe
 • Stručni suradnik ovlaštenog inženjera geodezije (osoba koja ima akademski naziv magistar inženjer geodezije, osoba koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer geodetskog usmjerenja i osoba koja je stekla akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije odnosno osoba koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke, ako je upisana u odgovarajuću evidenciju Komore, odnosno osoba koja ispunjava navedene uvjete, a stručne geodetske poslove obavlja u statusu vježbenika – kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije ili se nalazi na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa)
 • Suradnik ovlaštenog inženjera geodezije (osoba koja ima stečenu strukovnu kvalifikaciju geodetski tehničar (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira), ako je upisana u odgovarajuću evidenciju Komore, odnosno osoba koja ispunjava navedeni uvjet, a nalazi se na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa).

Strane osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove na području Republike Hrvatske

Strana ovlaštena fizička osoba koja u stranoj državi ima pravo obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe ima pravo pod jednakim uvjetima koji vrijede za ovlaštene inženjere geodezije u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, trajno obavljati te poslove u Republici Hrvatskoj u svojstvu ovlaštenog inženjera geodezije ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i općim aktom Komore.

Pravo poslovnog nastana: Strana ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP) i Švicarske Konfederacije ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koje ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako je upisana u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije koji se vodi u Komori.

Sloboda pružanja usluga: Strana ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a i Švicarske Konfederacije ima pravo u Republici Hrvatskoj privremeno i povremeno obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome Komoru, uz uvjet da ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje stručnih geodetskih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i općima aktom Komore i osiguranje od profesionalne odgovornosti za štetu te je uz izjavu dužna priložiti dokaz o državljanstvu, potvrdu kojom se potvrđuje da u državi ugovornici EGP-a odnosno Švicarskoj konfederaciji obavlja stručne geodetske poslove u svojstvu ovlaštene osobe, uvjerenje/dokaz o nekažnjavanju odnosno da im nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije, ovlaštenje za obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe u državi iz koje dolazi i dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem stručnih geodetskih poslova mogao učiniti naručitelju ili drugim osobama u skladu s novim Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti.

Strana pravna osoba sa sjedištem u državi ugovornici EGP-a i Švicarskoj Konfederaciji, koja je u tim državama registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti, može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati tu djelatnost pod istim uvjetima kao i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u skladu sa Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti i drugim posebnim propisima. Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja je u trećoj državi registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti ima pravo u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, privremeno ili povremeno obavljati tu djelatnost u skladu sa Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti i drugim posebnim propisima, osim pravne osobe koja ima sjedište u državi članici Svjetske trgovinske organizacije.

Strana pravna osoba može u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one stručne geodetske poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti Državnu geodetsku upravu izjavom koja se može podnijeti u pisanom ili elektroničkom obliku te je istoj dužna priložiti isprave kojima se dokazuje pravo obavljanja geodetske djelatnosti u državi sjedišta, da ima zaposlenu osobu koja je u Republici Hrvatskoj ovlaštena obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe i da je pravna osoba osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem geodetske djelatnosti mogla učiniti naručitelju ili drugim osobama, pod uvjetom da to osiguranje pokriva štetu nastalu u Republici Hrvatskoj.

Potrebni dokumenti

Pravilnik o sadržaju zahtjeva te dokumentaciji koja se predaje uz zahtjev u svrhu dobivanja suglasnosti donijeti će ravnatelj Državne geodetske uprave do 22.09.2018. godine, odnosno u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti.

Naknada

35 HRK za izdavanje rješenja o suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova

20 HRK za izdavanje potvrde o izdanoj suglasnosti
Broj računa za e-plaćanje:

korisnik: Državni proračun

broj računa: HR1210010051863000160

model: HR64

poziv na broj: 5002-6120-OIB platitelja

svrha doznake: upravna pristojba

Nadležno tijelo i propisi

Državna geodetska uprava 
Gruška 20, Zagreb
info@dgu.hr

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (NN 30/10 i 65/13)

Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 38. stavka 14. novoga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti kojim će se propisati način polaganja stručnog ispita, detaljan popis propisa koji su predmetom stručnog ispita za stjecanje svojstva odgovorne osobe, stručnog suradnika i suradnika, visinu naknade za troškove stručnog ispita, način rada i sastav ispitnog povjerenstva, sadržaj i oblik obrazaca za provedbu stručnog ispita i uvjerenja o položenom stručnom ispitu te detaljan sadržaj i način vođenja evidencija iz kojih se izdaju potvrde o položenom ili priznatom stručnom ispitu, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 1. – 56. Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove.

Suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Rješenje o suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

Pravni lijekovi

Tužba Upravnom sudu.


 

Ovlašteni inženjer geodezije, stručni suradnik ovlaštenog inženjera geodezije, suradnik ovlaštenog inženjera geodezije

Regulirane profesije: ovlašteni inženjer geodezije, stručni suradnik ovlaštenog inženjera geodezije, suradnik ovlaštenog inženjera geodezije.

Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

 • da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer geodetske struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke
 • da je nakon završetka odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci kao vježbenik ‒ kandidat za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije najmanje dvije godine ili bila zaposlena na stručnim poslovima državne izmjere i katastra nekretnina u tijelima državne uprave odnosno u tijelu nadležnom za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba najmanje tri godine
 • da je položila ili da joj je u skladu s ovim Zakonom priznat položeni stručni ispit
 • da nije osuđena za kaznena djela protiv službene dužnosti, kaznena djela protiv javnog reda, kaznena djela protiv Republike Hrvatske.

Potrebni dokumenti za državljane RH:

 1. Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije (vlastoručno potpisan propisani obrazac)
 2. Dokaz da je završio odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekao akademski naziv magistar inženjer geodetske struke ako je tijekom cijelog svog studija stekao najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke
 3. Dokaz da je nakon završetka odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija proveo na odgovarajućim poslovima u struci kao vježbenik-kandidat za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije najmanje dvije godine ili bio zaposlen na stručnim poslovima državne izmjere i katastra nekretnina u tijelima državne uprave odnosno u tijelu nadležnom za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba najmanje tri godine.

(Podnositelju zahtjeva obračunat će se i vrijeme koje je proveo radeći pod nadzorom ovlaštenog inženjera geodezije do 01.01.2010. godine. Isto se dokazuje izradom Dnevnika rada pod nadzorom ovlaštenog inženjera geodezije (na propisanom obrascu koji Komora objavljuje na svojoj internetskoj stranici)).

 1. Uvjerenje da je položio ili da mu je priznat položeni stručni ispit
 2. Dokaz da nije osuđen za kaznena djela protiv službene dužnosti, kaznena djela protiv javnog reda, kaznena djela protiv Republike Hrvatske.
 3. Dokaz o plaćenoj upisnini 2.000,00 HRK
 4. Upravna pristojba 70,00 HRK
 5. Dvije fotografije (veličina za osobnu iskaznicu)
 6. Dokaz o registraciji trgovačkog društva (Rješenje o upisu tvrtke u Sudski registar s popisom djelatnosti)
 7. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu (ne starija od 6 mjeseci)
 8. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu mentora (ne starija od 6 mjeseci) – prilaže se samo u slučaju kada se prilaže i Dnevnik rada pod nadzorom ovlaštenog inženjera geodezije

Uvjeti za upis u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenih inženjera geodezije

– da je stekla odgovarajući stupanj stručne spreme geodetske struke

– da je u radnom odnosu u uredima ili pravnim osobama registriranima za obavljanje stručnih geodetskih poslova, i da nije zaposlena kod drugoga poslodavca na stručnim geodetskim poslovima.

 Potrebni dokumenti za državljane RH:

 1. Prijava za upis u Evidenciju stručnih suradnika ili suradnika ovlaštenog inženjera geodezije (propisani obrazac ovjeren od strane poslodavca)
 2. Uvjerenje da je stručni suradnik ili suradnik položio ili da mu je priznat položeni stručni ispit (ukoliko ga je položio)
 3. Vlastoručno potpisana suglasnost stručnog suradnika ili suradnika za podnošenje prijave za upis u Evidenciju stručnih suradnika ili suradnika ovlaštenog inženjera
 4. Dvije fotografije (veličina za osobnu iskaznicu)
 5. Dokaz o stečenom odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe)
 6. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu (ne starija od 6 mjeseci)
 7. Dokaz o plaćenoj naknadi za upis 100 HRK + PDV
 8. Upravna pristojba 70 HRK
 9. Dokaz o registraciji trgovačkog društva (Rješenje o upisu tvrtke u Sudski registar s popisom djelatnosti)

E-POSTUPAK

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela (Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije – u daljnjem tekstu: HKOIG), zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Rješenje o upisu u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela

(HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

 • Rješenje o upisu u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Rješenje o prekidu vježbeničkog staža može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

Uvjerenje o zaključenju vježbeničkog staža može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom.

 • Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Rješenje o zahtjevu za promjenu podataka u Evidenciji vježbenika–kandidata, promjena tvrtke i (ili) mentora može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Rješenje o upisu u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 15 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Rješenje o upisu u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 15 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

Obrazac zahtjeva za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

Obrazac prijave za upis u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije

Obrazac zahtjeva za upis u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

Obrazac zahtjeva za prekid vježbeničkog staža

Obrazac zahtjeva za zaključenjem vježbeničkog staža

Obrazac zahtjeva za promjenu podataka u Evidenciji vježbenika–kandidata, promjena tvrtke i (ili) mentora

Obrazac zahtjeva za upis u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije

Obrazac zahtjeva za upis u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@hkoig.hr

s naslovom: e-zahtjev – HKOIG

Naknada

Na zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije – 70 HRK.

Na zahtjev za upis u Evidenciju vježbenika kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije – 70 HRK

Na zahtjev za upis u Evidenciju stručnih suradnika ili suradnika ovlaštenog inženjera geodezije – 70 HRK

Na zahtjev za upis u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije – 70 HRK

Na zahtjev za upis u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda – 70 HRK

Na zahtjev za zaključenjem vježbeničkog staža – 20 HRK

Na zahtjev za promjenu podataka u Evidenciji vježbenika-kandidata promjena tvrtke i (ili) mentora – 70 HRK

Na zahtjev za prekid vježbeničkog staža – 70 HRK

Broj računa za e-plaćanje:

korisnik: Državni proračun

broj računa: HR1210010051863000160

poziv na broj: HR64 5002-6120-10252280242

svrha doznake: upravna pristojba – HKOIG

Rješenja/uvjerenja izdana od HKOIG

Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

Rješenje o upisu u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije

Rješenje o upisu u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

Uvjerenje o zaključenju vježbeničkog staža

Rješenje o upisu u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije

Rješenje o upisu u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda

Rješenje o prekidu vježbeničkog staža

Rješenje o zahtjevu za promjenu podataka u Evidenciji vježbenika–kandidata

Pravni lijekovi

Žalba koju rješava Državna geodetska uprava.

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

Ulica grada Vukovara 271/II

10000 Zagreb

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

Statut Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (NN 52/09, 7/10, 40/17)

Pravilnik o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama HKOIG

Pravilnik o uvjetima za upis u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenih inženjera geodezije


 

Stručni ispit za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe i osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, dužne su položiti stručni ispit za obavljanje tih poslova.

Potrebni dokumenti

Kandidat Državnoj geodetskoj upravi podnosi zahtjev za polaganje stručnog ispita.

Zahtjevu za polaganje stručnog ispita (obrazac SI-SGP-1) kandidat prilaže sljedeće dokumente (dokaze) o:

 • stručnoj spremi, odnosno stečenom stručnom, odnosno akademskom nazivu u okviru propisane struke
 • stečenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i njegovom trajanju
 • plaćenim troškovima polaganja stručnog ispita.

Osim gore navedenih dokaza, uz zahtjev za polaganje stručnog ispita kandidat prilaže i druge dokaze ako je to potrebno:

 • preslika svjedodžbe o završenoj školi, odnosno diplome o završenom studiju
 • potvrda (o stečenom radnom iskustvu) poslodavca kod kojeg je kandidat stekao radno iskustvo.

Uvjeti za polaganje stručnog ispita

Pravo na polaganje stručnog ispita obveznik polaganja stječe nakon što je, po završenom školovanju i stjecanju stručne spreme, odnosno završenom studiju i stjecanju stručnog, odnosno akademskog naziva geodetske struke, stekao radno iskustvo na odgovarajućim geodetskim poslovima.

Pravo na polaganje stručnog ispita imaju obveznici polaganja koji imaju:

 • stručni naziv geodetski tehničar (IV. stupanj, SSS) i jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije, odnosno osobe koje su na drugi način propisan posebnim propisom stekle odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke i jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • akademski naziv magistar inženjer geodezije, odnosno osobe koje su na drugi način propisan posebnim propisom stekle odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke i dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Naknada

Polaganje stručnog ispita iznosi 1.500 HRK po prijavljenom kandidatu, dok polaganje popravnog ispita iznosi 450 HRK.

Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE

Model: HR64

Poziv na broj odobrenja: 7005-6120-07625

IBAN – Broj računa primatelja: HR1210010051863000160

Opis plaćanja: za stručni ispit – ime i prezime kandidata

E-POSTUPAK za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova

 • Omogućena je e-prijava za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova i izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu, prilikom koje se je potrebno identificirati i autentificirati putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS), popuniti obrazac zahtjeva i priložiti tražene dokumente u PDF formatu.
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu biti će dostavljeno klasičnom poštom u krajnjem roku do 30 dana od dana položenog stručnog ispita.

Obrazac SI- SGP-1: Zahtjev za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova

e-pošta za dobivanje dodatnih informacija o stručnom ispitu: strucni-ispit@dgu.hr

Nadležno tijelo i propisi

Državna geodetska uprava

Gruška 20

10000 Zagreb

info@dgu.hr

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (NN 30/10, 65/13)

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.