Geodeti

Geodeti

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Za pravne i fizičke osobe sa poslovnim sjedištem u Republici Hrvatskoj

Ovlašteni inženjeri geodezije koji stručne geodetske poslove obavljaju samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu i pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova može započeti obavljati stručne geodetske poslove samo ako ima suglasnost Državne geodetske uprave.

Državna geodetska uprava će izdati suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova uz uvjet da podnositelj zahtjeva ima najmanje jednog uposlenog ovlaštenog inženjera geodezije koji može obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe te ispunjava i ostale uvjete za davanje suglasnosti glede broja zaposlenih osoba koje mogu obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika odnosno suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, kao i uvjete glede tehničke opremljenosti, vlasništva ili korištenja poslovnog prostora na adresi sjedišta pravne osobe odnosno ureda ovlaštenog inženjera geodezije.

Stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe može obavljati fizička osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer geodezije.

Pravo na upotrebu strukovnog naziva ovlašteni inženjer geodezije stječe se rješenjem o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije.

Stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije mogu obavljati osobe koje imaju akademski naziv magistar inženjer geodezije ili akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije, odnosno osobe koje su na drugi način propisan posebnim propisom stekle odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke i koje su položile stručni ispit, te osobe koje imaju status vježbenika-kandidata sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti.

Stručne geodetske poslove u svojstvu suradnika ovlaštenog inženjera geodezije mogu obavljati osobe koje imaju stečenu strukovnu kvalifikaciju geodetski tehničar i koje su položile stručni ispit.

Pravo na obavljanje poslova u svojstvu stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije stječe se upisom u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije pri Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije, odnosno za vježbenike – kandidate upisom u Evidenciju vježbenika – kandidata pri Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije.

Strane fizičke i pravne osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove i imaju sjedište izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: strane osobe) mogu obavljati stručne geodetske poslove u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima za obavljanje stručnih geodetskih poslova kako je Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti propisano za pravne i fizičke osobe sa poslovnim sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Strane osobe sa sjedištem u državama ugovornicama Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (obuhvaća sve države članice Europske Unije te Norvešku, Lihtenštajn i Island, u daljnjem tekstu: države ugovornice) koje namjeravaju u Republici Hrvatskoj obavljati stručne geodetske poslove trajno, putem podružnice osnovane u Republici Hrvatskoj, odnosno privremeno ili povremeno, mogu obavljati stručne geodetske poslove u svim organizacijskim, odnosno statusno – pravnim oblicima ako su registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova u državi sjedišta.

Strane osobe koje nemaju sjedište u državama ugovornicama Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, mogu obavljati stručne geodetske poslove u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima kao i strane osobe sa sjedištem u državama ugovornicama Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, uz ispunjenje uvjeta uzajamnosti.

Strane osobe moraju za zaposlene osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe, stručnog suradnika odnosno suradnika ishoditi rješenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije.

Potrebni dokumenti

Zahtjevu za davanje suglasnosti pravna osoba prilaže dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:

 • izvod iz registra trgovačkog suda,
 • potvrdu nadležne službe ostvarenog mirovinskog osiguranja i presliku rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije zaposlenih ovlaštenih inženjera geodezije odnosno potvrdu nadležne službe ostvarenog mirovinskog osiguranja zaposlenih stručnih suradnika i/ili suradnika ovlaštenog inženjera geodezije te potvrde Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o upisu u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije,
 • dokaz o vlasništvu ili korištenju opreme,
 • dokaz o vlasništvu ili korištenju prostora na adresi sjedišta trgovačkog društva.

Zahtjevu za davanje suglasnost, ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom geodetskom uredu, prilaže dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:

 • rješenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o upisu u upisnike ureda ovlaštenih inženjera geodezije,
 • potvrdu nadležne službe ostvarenog mirovinskog osiguranja ovlaštenog odnosno ovlaštenih inženjera geodezije odnosno potvrdu nadležne službe mirovinskog osiguranja zaposlenih stručnih suradnika i/ili suradnika ovlaštenog inženjera geodezije te potvrde Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o upisu u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije,
 • dokaz o vlasništvu ili korištenju opreme,
 • dokaz o vlasništvu ili korištenju prostora na adresi sjedišta Ureda.

Strana osoba koja namjerava trajno ili povremeno ili privremeno obavljati stručne geodetske poslove u Republici Hrvatskoj mora Državnoj geodetskoj upravi podnijeti zahtjev u pisanom obliku, odnosno elektroničkim putem ovjereno elektroničkim potpisom.

Naknada

na zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova: 35 HRK.

na zahtjev za izdavanje potvrde o izdanoj suglasnosti: 20 HRK.

Broj računa za e-plaćanje:

korisnik: Državni proračun

broj računa: HR121001051863000160

model: HR64

poziv na broj: 5002-6120-OIB platitelja

svrha doznake: upravna pristojba

E-POSTUPAK za ishođenje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela (Državna geodetska uprava) zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (Državna geodetska uprava) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

Obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti za pravne osobe

Obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom geodetskom uredu

Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o izdanoj suglasnosti

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: info@dgu.hr

Nadležno tijelo i propisi

Državna geodetska uprava

Gruška 20, 10000 Zagreb

info@dgu.hr

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 56/13)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (NN 105/07, 116/07)

Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (NN 30/10, 65/13)

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije iz područja geodetske djelatnosti (NN 81/2014)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

Pravni lijekovi

Tužba Upravnom sudu.


Ovlašteni inženjer geodezije, stručni suradnik ovlaštenog inženjera geodezije, suradnik ovlaštenog inženjera geodezije

Regulirane profesije: ovlašteni inženjer geodezije, stručni suradnik ovlaštenog inženjera geodezije, suradnik ovlaštenog inženjera geodezije.

 • Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

– da je potpuno poslovno sposobna,

– da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,

– da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova,

– da je uspješno završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer geodezije, odnosno da je na drugi način, propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke,

– da je po završetku diplomskog sveučilišnog studija, odnosno stjecanja odgovarajućeg stupnja obrazovanja, uspješno provela propisani komorski postupak za vježbenike-kandidate za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije u trajanju od najmanje tri godine ili da je po završetku diplomskoga sveučilišnog studija, odnosno stjecanja odgovarajućeg stupnja obrazovanja, najmanje tri godine bila zaposlena u tijelima nadležnim za državnu izmjeru i katastar nekretnina.

– da je položila stručni ispit za obavljanje stručnih geodetskih poslova,

– da se protiv nje ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv života i tijela, slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske, vrijednosti zaštićene međunarodnim pravom, spolne slobode i spolnog ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, imovine, sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava, javnog reda ili službene dužnosti iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.), te kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, kaznena djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv osobne slobode, kaznena djela protiv spolne slobode, kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, kaznena djela protiv gospodarstava, kaznena djela protiv imovine, kaznena djela krivotvorenja, kaznena djela protiv službene dužnosti, kaznena djela protiv pravosuđa, kaznena djela protiv javnog reda, kaznena djela protiv Republike Hrvatske iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.),

– da je dostojna za obavljanje stručnih geodetskih poslova i

– da ne obavlja poslove koji su nespojivi sa stručnom geodetskom djelatnošću.

Potrebni dokumenti za državljane RH:

 1. Potvrda o prijavljenom prebivalištu na teritoriju Republike Hrvatske (ne starija od 6 mjeseci)
 2. Izvod iz matične knjige vjenčanih ili Rješenje o odobrenju promjene osobnog imena ili prezimena (u slučaju ne podudaranja imena i/ili prezimena u priloženoj dokumentaciji)
 3. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (izdaje Centar za socijalnu skrb općine prebivališta – ne starije od 6 mjeseci)
 4. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova (izdaje specijalist medicine rada – ne starije od 6 mjeseci)
 5. Dokaz o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer geodezije, odnosno drugi dokaz o stečenom odgovarajućem stupanju obrazovanja
 6. Uvjerenje o uspješno provedenom komorskom postupku za vježbenike kandidate (ne odnosi se na osobe koje od završetka diplomskog sveučilišnog studija geodezije do dana stupanja na snagu Zakona imaju tri godine radnog iskustva u struci. Radno iskustvo u struci stečeno od završetka diplomskog sveučilišnog studija geodezije, odnosno stjecanja odgovarajućeg obrazovanja, do dana stupanja na snagu Zakona koje je kraće od radnog iskustva iz članka 42. stavka 1. Zakona računa se kao vrijeme uspješno provedeno u komorskom postupku za vježbenike buduće kandidate za upis u Komoru a dokazuje se Dnevnikom rada pod nadzorom ovlaštenog inženjera geodezije. Dnevnik rada pod nadzorom ovlaštenog inženjera geodezije izrađuje se kronološki i zasebno za svakog ovlaštenog inženjera geodezije pod čijim je nadzorom radio (na propisanom obrascu koji Komora objavljuje na svojoj internetskoj stranici). Dnevniku rada se prilaže dokaz da su za vrijeme rada pod nadzorom kandidat i ovlašteni inženjer geodezije bili zaposleni u istom uredu). U trajanje propisanog komorskog postupka za vježbenike-kandidate za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije obračunat će se i vrijeme rada na poslovima državne izmjere i katastra nekretnina za osobu koja je bila zaposlena u tijelima nadležnim za državnu izmjeru i katastar nekretnina. Odgovarajuću potvrdu o tome izdaje tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina.
 7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje stručnih geodetskih poslova
 8. Uvjerenje da nije pod istragom i/ili kaznenim postupkom (dokaz da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela protiv života i tijela, slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske, vrijednosti zaštićene međunarodnim pravom, spolne slobode i spolnog ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, imovine, sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava, javnog reda ili službene dužnosti iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.), te kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, kaznena djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv osobne slobode, kaznena djela protiv spolne slobode, kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, kaznena djela protiv gospodarstava, kaznena djela protiv imovine, kaznena djela krivotvorenja, kaznena djela protiv službene dužnosti, kaznena djela protiv pravosuđa, kaznena djela protiv javnog reda, kaznena djela protiv Republike Hrvatske iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12, ne starije od 6 mjeseci)
 9. Dokaz o plaćenoj upisnini
 10. Dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi
 11. Dvije fotografije (veličina za osobnu iskaznicu)
 12. Dokaz o registraciji tvrtke (Rješenje o upisu tvrtke u Sudski registar s popisom djelatnosti)
 13. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu (ispis elektroničkog zapisa ili preslika potvrde)
 14. Preslika Suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova za ured, zajednički geodetski ured ili pravnu osobu u kojoj obavljate poslove odgovorne osobe za obavljanje stručnih geodetskih poslova (ukoliko Vaša tvrtka zaposlenja posjeduje navedenu suglasnost)
 15. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu mentora (ispis elektroničkog zapisa ili preslika potvrde) – prilaže se samo u slučaju kada se prilaže i Dnevnik rada pod nadzorom ovlaštenog inženjera geodezije
 16. Potpisana izjava kojom potvrđuje da ne obavlja poslove koji su nespojivi s stručnom geodetskom djelatnošću (prema obrascu u prilogu)
 • Uvjeti za upis u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenih inženjera geodezije

– da je stekla odgovarajući stupanj stručne spreme geodetske struke

– da je položila odgovarajući stručni ispit

– da je u radnom odnosu u uredima propisanima Zakonom ili pravnim osobama registriranima za obavljanje stručnih geodetskih poslova, i da nije zaposlena kod drugoga poslodavca.

Potrebni dokumenti za državljane RH:

 1. Preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za stručnog suradnika odnosno suradnika ovlaštenog inženjera geodezije za obavljanje stručnih geodetskih poslova
 2. Dokaz o stečenom odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe)
 3. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu (ispis elektroničkog zapisa ili preslika potvrde)
 4. Preslika Suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova za ured, zajednički geodetski ured ili pravnu osobu u kojoj obavljate poslove odgovorne osobe za obavljanje stručnih geodetskih poslova
 5. Dokaz o plaćenoj upisnini
 6. Dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi

E-POSTUPAK

 

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela (Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije – u daljnjem tekstu : HKOIG), zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Rješenje o upisu u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela

(HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

 • Rješenje o upisu u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Rješenje o prekidu vježbeničkog staža može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Uvjerenje o zaključenju vježbeničkog staža može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Rješenje o zahtjevu za promjenu podataka u Evidenciji vježbenika–kandidata, promjena tvrtke i (ili) mentora može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Rješenje o upisu u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 15 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Rješenje o upisu u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 15 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@hkoig.hr

s naslovom: e-zahtjev – HKOIG

Naknada

na zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije – 70 HRK.

za upis u Evidenciju vježbenika kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije – 70 HRK

na zahtjev za upis u Evidenciju stručnih suradnika ili suradnika ovlaštenog inženjera geodezije – 70 HRK

na zahtjev za upis u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije – 70 HRK

na zahtjev za upis u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda – 70 HRK

na zahtjev za zaključenjem vježbeničkog staža – 20 HRK

na zahtjev za promjenu podataka u Evidenciji vježbenika-kandidata promjena tvrtke i (ili) mentora – 70 HRK

Upravna pristojba na zahtjev za prekid vježbeničkog staža – 70 HRK

Broj računa za e-plaćanje:

korisnik: Državni proračun

broj računa: HR1210010051863000160

poziv na broj: HR64 5002-6120-10252280242

svrha doznake: upravna pristojba – HKOIG

Rješenja/uvjerenja izdana od HKOIG

Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

Rješenje o upisu u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije

Rješenje o upisu u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

Uvjerenje o zaključenju vježbeničkog staža

Rješenje o upisu u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije

Rješenje o upisu u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda

Rješenje o prekidu vježbeničkog staža

Rješenje o zahtjevu za promjenu podataka u Evidenciji vježbenika–kandidata

Pravni lijekovi

Tužba Upravnom sudu (osim za Uvjerenje o zaključenju vježbeničkog staža)

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 56/13)

Statut Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije ( NN 52/09 i 7/10)

Pravilnik o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama HKOIG, Klasa: 003-000/10-01/1, Ur. broj: 507-02-01-10-6, 25. ožujka 2010. godine

Pravilnik o uvjetima za upis u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenih inženjera geodezije, Klasa: 002-040/10-01/1, Ur. broj: 507-02-01-10-1, 15. veljače 2010. godine


Stručni ispit za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe i osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, dužne su položiti stručni ispit za obavljanje tih poslova.

Potrebni dokumenti

Kandidat Državnoj geodetskoj upravi podnosi zahtjev za polaganje stručnog ispita.

Zahtjevu za polaganje stručnog ispita (obrazac SI-SGP-1) kandidat prilaže sljedeće dokumente (dokaze) o:

 • stručnoj spremi, odnosno stečenom stručnom, odnosno akademskom nazivu u okviru propisane struke
 • stečenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i njegovom trajanju
 • plaćenim troškovima polaganja stručnog ispita.

Osim gore navedenih dokaza, uz zahtjev za polaganje stručnog ispita kandidat prilaže i druge dokaze ako je to potrebno:

 • preslika svjedodžbe o završenoj školi, odnosno diplome o završenom studiju
 • potvrda (o stečenom radnom iskustvu) poslodavca kod kojeg je kandidat stekao radno iskustvo.

Uvjeti za polaganje stručnog ispita

Pravo na polaganje stručnog ispita obveznik polaganja stječe nakon što je, po završenom školovanju i stjecanju stručne spreme, odnosno završenom studiju i stjecanju stručnog, odnosno akademskog naziva geodetske struke, stekao radno iskustvo na odgovarajućim geodetskim poslovima.

Pravo na polaganje stručnog ispita imaju obveznici polaganja koji imaju:

 • stručni naziv geodetski tehničar (IV. stupanj, SSS) i jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije, odnosno osobe koje su na drugi način propisan posebnim propisom stekle odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke i jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • akademski naziv magistar inženjer geodezije, odnosno osobe koje su na drugi način propisan posebnim propisom stekle odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke i dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Naknada

polaganje stručnog ispita: 1.500 HRK po prijavljenom kandidatu

polaganje popravnog ispita: 450 HRK.

Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE

Model: HR64

Poziv na broj odobrenja: 7005-6120-07625

IBAN – Broj računa primatelja: HR1210010051863000160

Opis plaćanja: za stručni ispit – ime i prezime kandidata

E-POSTUPAK za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova

 • Ispuniti propisani obrazac zahtjeva i vlastoručno ga potpisati
 • Poslati obrazac zahtjeva na e-poštu nadležnog postupovnog tijela (Državna geodetska uprava), zajedno sa svim potrebnim dokumentima (dokazima) – sve skenirano u PDF obliku
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu biti će dostavljeno e-poštom i klasičnom poštom u krajnjem roku do 30 dana od dana položenog stručnog ispita.

Obrazac SI- SGP-1: Zahtjev za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova

e-pošta za dostavu zahtjeva i cjelokupne dokumentacije: info@dgu.hr

s naslovom:

e-zahtjev: Polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Nadležno tijelo i propisi

Državna geodetska uprava

Gruška 20

10000 Zagreb

info@dgu.hr

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 56/13)

Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (NN 30/10, 65/13)

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge. (Ukoliko imate upit, molimo da koristite obrazac za kontakt na vrhu stranice.)