Geodeti

Geodeti

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Za pravne i fizičke osobe sa poslovnim sjedištem u Republici Hrvatskoj

Ovlašteni inženjeri geodezije koji stručne geodetske poslove obavljaju samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu i pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova može započeti obavljati stručne geodetske poslove samo ako ima suglasnost Državne geodetske uprave.

Državna geodetska uprava će izdati suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova uz uvjet da podnositelj zahtjeva ima najmanje jednog uposlenog ovlaštenog inženjera geodezije koji može obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe te ispunjava i ostale uvjete za davanje suglasnosti glede broja zaposlenih osoba koje mogu obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika odnosno suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, kao i uvjete glede tehničke opremljenosti, vlasništva ili korištenja poslovnog prostora na adresi sjedišta pravne osobe odnosno ureda ovlaštenog inženjera geodezije.

Stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe može obavljati fizička osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer geodezije.

Pravo na upotrebu strukovnog naziva ovlašteni inženjer geodezije stječe se rješenjem o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije.

Stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije mogu obavljati osobe koje imaju akademski naziv magistar inženjer geodezije ili akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije, odnosno osobe koje su na drugi način propisan posebnim propisom stekle odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke i koje su položile stručni ispit, te osobe koje imaju status vježbenika-kandidata sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti.

Stručne geodetske poslove u svojstvu suradnika ovlaštenog inženjera geodezije mogu obavljati osobe koje imaju stečenu strukovnu kvalifikaciju geodetski tehničar i koje su položile stručni ispit.

Pravo na obavljanje poslova u svojstvu stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije stječe se upisom u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije pri Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije, odnosno za vježbenike – kandidate upisom u Evidenciju vježbenika – kandidata pri Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije.

Strane fizičke i pravne osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove i imaju sjedište izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: strane osobe) mogu obavljati stručne geodetske poslove u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima za obavljanje stručnih geodetskih poslova kako je Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti propisano za pravne i fizičke osobe sa poslovnim sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Strane osobe sa sjedištem u državama ugovornicama Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (obuhvaća sve države članice Europske Unije te Norvešku, Lihtenštajn i Island, u daljnjem tekstu: države ugovornice) koje namjeravaju u Republici Hrvatskoj obavljati stručne geodetske poslove trajno, putem podružnice osnovane u Republici Hrvatskoj, odnosno privremeno ili povremeno, mogu obavljati stručne geodetske poslove u svim organizacijskim, odnosno statusno – pravnim oblicima ako su registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova u državi sjedišta.

Strane osobe koje nemaju sjedište u državama ugovornicama Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, mogu obavljati stručne geodetske poslove u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima kao i strane osobe sa sjedištem u državama ugovornicama Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, uz ispunjenje uvjeta uzajamnosti.

Strane osobe moraju za zaposlene osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe, stručnog suradnika odnosno suradnika ishoditi rješenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije.

Potrebni dokumenti

Zahtjevu za davanje suglasnosti pravna osoba prilaže dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:

 • izvod iz registra trgovačkog suda,
 • potvrdu nadležne službe ostvarenog mirovinskog osiguranja i presliku rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije zaposlenih ovlaštenih inženjera geodezije odnosno potvrdu nadležne službe ostvarenog mirovinskog osiguranja zaposlenih stručnih suradnika i/ili suradnika ovlaštenog inženjera geodezije te potvrde Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o upisu u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije,
 • dokaz o vlasništvu ili korištenju opreme,
 • dokaz o vlasništvu ili korištenju prostora na adresi sjedišta trgovačkog društva.

Zahtjevu za davanje suglasnost, ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom geodetskom uredu, prilaže dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:

 • rješenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o upisu u upisnike ureda ovlaštenih inženjera geodezije,
 • potvrdu nadležne službe ostvarenog mirovinskog osiguranja ovlaštenog odnosno ovlaštenih inženjera geodezije odnosno potvrdu nadležne službe mirovinskog osiguranja zaposlenih stručnih suradnika i/ili suradnika ovlaštenog inženjera geodezije te potvrde Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o upisu u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije,
 • dokaz o vlasništvu ili korištenju opreme,
 • dokaz o vlasništvu ili korištenju prostora na adresi sjedišta Ureda.

Strana osoba koja namjerava trajno ili povremeno ili privremeno obavljati stručne geodetske poslove u Republici Hrvatskoj mora Državnoj geodetskoj upravi podnijeti zahtjev u pisanom obliku, odnosno elektroničkim putem ovjereno elektroničkim potpisom.

Naknada

na zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova: 35 HRK.

na zahtjev za izdavanje potvrde o izdanoj suglasnosti: 20 HRK.

Broj računa za e-plaćanje:

korisnik: Državni proračun

broj računa: HR121001051863000160

model: HR64

poziv na broj: 5002-6120-OIB platitelja

svrha doznake: upravna pristojba

E-POSTUPAK za ishođenje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela (Državna geodetska uprava) zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (Državna geodetska uprava) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

Obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti za pravne osobe

Obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom geodetskom uredu

Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o izdanoj suglasnosti

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: info@dgu.hr

Nadležno tijelo i propisi

Državna geodetska uprava

Gruška 20, 10000 Zagreb

info@dgu.hr

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 56/13)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (NN 105/07, 116/07)

Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (NN 30/10, 65/13)

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije iz područja geodetske djelatnosti (NN 81/2014)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

Pravni lijekovi

Tužba Upravnom sudu.

Je li vam ova stranica bila korisna? Molimo unesite svoje komentare i prijedloge.