Gospodarenje otpadom (očevidnici u prekograničnom prometu otpadom)

Uvjeti za obavljanje djelatnosti:

Pravna ili fizička osoba – obrtnik koja obavlja uvoz i/ili izvoz otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku sukladno članku 3. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006, dužna je upisati se u:

 1. Očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku i/ili
 2. Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku.
 3. Ažurirani očevidnici nalaze se na sljedećoj mrežnoj poveznici: http://www.mzoip.hr/hr/otpad/ocevidnici.html

Potrebni dokumenti:

U Očevidnik Ministarstvo upisuje osobu koja uz zahtjev dostavi sljedeće priloge:

 1. dokaz o registraciji za odgovarajuću trgovačku djelatnost,
 2. popis vrsta otpada za koje se traži upis u Očevidnik prema ključnim brojevima otpada sukladno Europskom katalogu otpada i oznakama otpada sukladno Prilozima III., III.A i III.B Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006,
 3. ako je uvoznik otpada, dokaz da posjeduje dozvolu za oporabu otpada kojeg želi uvoziti ako je oporabitelj ili dokaz o statusu trgovca, odnosno posrednika,
 4. ako je izvoznik otpada, dokaz da posjeduje dozvolu za sakupljanje otpada kojeg želi izvoziti ili da je proizvođač otpada, trgovac ili posrednik.

Naknada:

Nema naknade (za podnošenje zahtjeva) + 35 HRK (za odbijanje zahtjeva)

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR64

Poziv na broj: 5002-47053-OIB

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev dobiti e-poštom od nadležnog postupovnog tijela. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok za izdavanje odobrenja/rješenja je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva. Pri isporuci elektroničkim putem rješenje/odobrenje postaje izvršno kad je dostava istog zabilježena na poslužitelju za primanje takvih poruka, odnosno kod dostave klasičnom poštom u trenutku vlastoručnog potpisivanja zaprimljene dostavnice uz naznaku datuma primitka.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC: GOSPODARENJE OTPADOM (OČEVIDNICI U PREKOGRANIČNOM PROMETU OTPADOM)

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: okolis.otpad@mzoe.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3717-111

okolis.otpad@mzoe.hr

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

Uredba (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006.)

Propisi iz područja gospodarenja otpadom

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Potvrda o upisu u Očevidnik

Rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje potvrde

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.