Inspekcije

Različite su vrste inspekcijskih nadzora poslovnih subjekata: tržišna, porezna, carinska, radna i sanitarna (veterinarska).

Prijave se podnose izravno, nadležnoj inspekciji!

Inspekcije su dužne postupati sukladno propisima i prema svim poduzetnicima jednako. Sustav inspekcija se mijenja na način da će za manje i umjerenije prekršaje inspektori educirati poduzetnike o korektivnim radnjama, umjesto sankcioniranja.

Tržišna inspekcija, sukladno EU pravu, provodi nadzor zaštite potrošača, provjerava poštivanje općih sigurnosnih i tehničkih zahtjeva za proizvode, postupke ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima, dokumenti o sukladnosti, provjerava isprave koje moraju imati proizvodi glede označavanja, oglašavanja, obilježavanja i pakiranje. Također, provode se provjere poštivanja zahtjeva energetske učinkovitosti proizvoda, nadzor prodaje javnih usluga potrošačima te poštivanja općih uvjeta pružanja javnih usluga. Inspekcija djeluje i shodno prijavama potrošača i drugih tijela.

Financijska inspekcija nadzire zakonitost deviznog poslovanja, pružanja platnih usluga te provedbu preventivnih mjera i radnji radi sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Devizno poslovanje – nadzor prekograničnog poslovanja pravnih i fizičkih osoba u cilju provjere osnovanosti plaćanja te poslovanja sa stranim sredstvima plaćanja u Hrvatskoj.

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma – nadzor provedbe preventivnih mjera i radnji kod obveznika financijskog i nefinancijskog sektora, a primarno kod ovlaštenih mjenjača, kreditnih posrednika, pružatelja usluga prijenosa novca, institucija za potrošačko kreditiranje i profesionalnih djelatnosti (odvjetnici, javni bilježnici, revizori, računovođe, porezni savjetnici).

Pružanje platnih usluga (zajedno sa Hrvatskom narodnom bankom) – nadzor pružatelja platnih usluga, prvenstveno kreditnih institucija, u pogledu propisanog načina i uvjeta izvršenja platnih transakcija te obveze informiranja korisnika platnih usluga.

Radna inspekcija provodi nadzor nad sljedećim područjima:

 • radni odnosi i zaštita na radu,
 • obveza prijave, odjave i promjena tijekom osiguranja radnika na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje,
 • odnosi između poslodavca i fizičke osobe koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali u skladu s posebnim propisom kod njega obavlja određene poslove ili se nalazi na stručnom osposobljavanju za rad (primjerice, osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, redoviti student i redoviti učenik srednjoškolske ustanove na radu kod poslodavca u skladu s posebnim propisima, osoba koja radi za vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere i druga osoba koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali kod njega u skladu s posebnim propisom obavlja određene poslove),
 • obavljanje djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem,
 • ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osoba s invaliditetom te mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji.

Korisnicima su dostupni slijedeći obrasci:

 • Obavijest o smrtnoj i teškoj ozljedi na radu (OB-ZR-I)
 • Prijava gradilišta/šumarskog radilišta (OB-ZR-III)
 • Prijava gradilišta/šumarskog radilišta (OB-ZR-IV)
 • Predstavka – prijava nezakonitog postupanja poslodavca (OB-RO-I)
 • Predstavka – prijava uskrate prava prednosti pri zapošljavanju osobe s invaliditetom (OB-RO-II)
 • Zahtjev za provedbu nadzora temeljem odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (OB-RO-V)
 • Zahtjev za provedbu nadzora temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (OB-RO-VI)
 • Dostava sklopljenog ugovora o povremenom radu redovitog učenika (OB-RO-VII)
 • Zahtjev za odobrenje inspektora rada maloljetniku mlađem od 15 godina ili maloljetniku s 15 i starijem od 15 godina, a mlađem od 18 godina koji pohađa obvezno osnovno obrazovanje za sudjelovanje uz naplatu (OB-RO-VIII)

Inspektori rada pokreću inspekcijski postupak po službenoj dužnosti, pri čemu uzimaju u obzir predstavke i druge obavijesti koje upućuju na potrebu zaštite javnog interesa. Iznimno, inspekcijski postupak pokreće se na zahtjev stranke, kada je to propisano zakonom. U slučaju kada nisu ovlašteni postupati, inspektori rada zaprimljenu predstavku prosljeđuju nadležnom javnopravnom tijelu. Inspektor rada je u obavljanju inspekcijskih poslova dužan čuvati identitet podnositelja predstavke.

Prije početka inspekcijskog nadzora, inspektor rada je obvezan predstavniku poslodavca ili osobi zatečenoj na mjestu nadzora predočiti službenu iskaznicu i značku kojima dokazuje svoje svojstvo službene osobe, identitet i ovlasti. O početku obavljanja inspekcijskog nadzora inspektor rada može obavijestiti odgovornu osobu poslodavca, ako je dostupna, osim ako smatra da bi to umanjilo učinkovitost nadzora.

Poslodavac je dužan inspektoru rada omogućiti obavljanje inspekcijskog nadzora i osigurati mu uvjete za neometan rad, kao i uvid u zatraženu poslovnu dokumentaciju i druge isprave potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja.

U provedbi inspekcijskog nadzora radi uvida u postupanje poslodavaca u pogledu primjene propisa čiju provedbu nadziru inspektori rada, inspektor je ovlašten fotografirati ili snimiti osobe, odnosno pregledati, fotografirati ili snimiti zgrade, objekte, poslovne prostorije i prostore, luke, privremena radilišta, izvođenje radova, objekte namijenjene za rad s pripadajućim prostorima, prostorijama i instalacijama, uređaje, opremu, sredstva rada, vozila, poslovne knjige, registre, evidencije, videozapise odnosno audiozapise, dokumente, ugovore, isprave i dr. Inspektor rada može od poslodavca i nakon obavljenog inspekcijskog nadzora zatražiti izvršenje pojedine radnje i odrediti rok za izvršenje te radnje.

Tijekom obavljanja inspekcijskog nadzora, inspektor može poslodavcu, na njegov zahtjev, a neposredno vezano uz predmet inspekcijskog nadzora, dati savjet o načinu najučinkovitije primjene pojedinih odredbi propisa čiju provedbu nadzire.

O obavljenom inspekcijskom nadzoru inspektor rada je dužan sastaviti zapisnik i jedan primjerak zapisnika uručiti poslodavcu ili ovlaštenom predstavniku poslodavca ili zatečenom radniku poslodavca.

Kada u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi nezakonito postupanje poslodavca za koje je zakonski predviđeno donošenje određene upravne mjere, inspektor rada je dužan poslodavcu rješenjem narediti otklanjanje utvrđene nepravilnosti u roku koji inspektor odredi odnosno rješenjem zabraniti rad ili obavljanje djelatnosti.

Ako inspektor rada utvrdi postojanje osnovane sumnje da je povredom propisa počinjen prekršaj ili kazneno djelo, dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana završetka nadzora s utvrđenim činjenicama odlučnim za poduzimanje mjera poduzeti propisane prekršajne mjere (izreći novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaj, izdati obavezni prekršajni nalog kada je to prema prekršajnom propisu dužan, izdati prekršajni nalog, podnijeti optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu).

U slučaju kada u inspekcijskom nadzoru utvrdi postojanje osnovane sumnje da je povredom propisa počinjeno kazneno djelo, inspektor će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti prijavu za pokretanje postupka zbog kaznenog djela.

Turistička inspekcija obavlja inspekcijski nadzor pridržavanja propisanih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu. Nezakonitosti u radu pravnih ili fizičkih osoba iz područja ugostiteljstva i turizma možete prijaviti.

Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora poslovanja ugostiteljskog objekta, utvrđuje da li:

 1. je na ulazu u ugostiteljski objekt odnosno u ulazu ugostiteljskog objekta smještenog u građevini zaštićenoj kao kulturno dobro, vidno istaknuto na propisani način, natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, odnosno vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda, oznake kvalitete utvrđene rješenjem nadležnog Ministarstva turizma;
 2. je na ulazu u objekt vidno istaknuta obavijest o radnom vremenu, radnim odnosno neradnim danima, da li se pridržava istaknutog radnog vremena, te da li se ugostitelj pridržava propisanog radnog vremena;
 3. je utvrđen kućni red u ugostiteljskim objektima za smještaj i istaknut na recepciji, te izvadak iz kućnog reda istaknut u svim sobama i apartmanima;
 4. je ugostitelj utvrdio normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak, pruža li usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima, te da li je na zahtjev normativ predočio gostu;
 5. je ugostitelj vidno istaknuo cijene usluga koje nudi, na način dostupan gostima i da li se pridržava istaknutih cijena, a kod pružanja usluga smještaja da li je u cjenicima istaknuo i iznos boravišne pristojbe, te da li je cjenike stavio na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka. Također, u ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, u kojima se gostima nude topla i hladna jela, utvrđuje da li su jelovnici i karte pića izloženi na ulazu ugostiteljskog objekta na prikladan način, da li su u jelovniku navedena jela i slastice, a u karti pića, pića i napici, te njihove cijene s porezom, da li su jelovnik i karta pića ispisani na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku, da li se jelovnik i karta pića obavezno stavljaju na uvid gostu prije preuzimanja narudžbe, te da li se jela, slastice, pića i napici, navedeni u jelovniku i karti pića uslužuju, ako ih gost zahtjeva;
 6. ugostitelj izdaje gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta, te da li kod pružanja usluga smještaja navodi u računu i iznos boravišne pristojbe;
 7. ugostitelj onemogućuje iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću (noćni klub, noćni bar, disco klub) i rade od 21,00 do 6,00 sati;
 8. ugostitelj na propisani način vodi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj;
 9. ugostitelj omogućuje korisniku usluge podnošenje pisanih prigovora sukladno posebnom propisu kojim je uređena zaštita potrošača, tj. sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača;
 10. su u ugostiteljskom objektu za smještaj osigurani gosti od posljedica nesretnog slučaja;
 11. je ugostitelj pisanim putem obavijestio nadležno Ministarstvo turizma o prestanku obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu, u roku od osam dana od nastale promjene;
 12. je ugostitelj, koji u ugostiteljskom objektu pruža usluge naturistima, uz naziv vrste ugostiteljskog objekta, istaknuo i oznaku da se u tom objektu pružaju usluge naturistima;
 13. prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u komercijalnom poslovanju, ugostitelj koristi oznaku propisane vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda, odnosno oznake kvalitete koja je utvrđena rješenjem nadležnog Ministarstva turizma;
 14. ugostitelj pruža ugostiteljske usluge koje nisu utvrđene rješenjem nadležnog Ministarstva turizma;
 15. ugostitelj uslužuje, odnosno dopušta konzumiranje alkoholnih pića u ugostiteljskom objektu osobama mlađim od 18 godina, da li na vidljivom mjestu ima istaknutu oznaku o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina, te da li uslužuje alkoholna pića u ugostiteljskom objektu u određenom razdoblju tijekom dana, ukoliko je to zabranilo predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i
 16. ugostiteljski objekt ispunjava minimalne uvjete za vrstu, odnosno kategoriju i posebni standard.

Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivača), ili u seljačkom domaćinstvu, utvrđuje da li:

 1. je na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, vidno istaknut na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta utvrđene rješenjem nadležnog ureda;
 2. je u svakom objektu istaknuta naznaka vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje se nude, informacije o plaćanju boravišne pristojbe, te da li se pružatelj usluga pridržava istaknutih cijena;
 3. su utvrđeni normativi namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako se takve usluge pružaju, da li se usluge pružaju po utvrđenim normativima, te da li je na zahtjev normativ predočen gostu;
 4. se gostu izdaje račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom pruženih usluga, za svaku pruženu uslugu;
 5. se vodi popis gostiju na propisani način;
 6. se prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima koristi oznaka propisane vrste i kategorije objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda;
 7. iznajmljivač, osim na prostorima, pod uvjetima i na način koji je svojom odlukom propisalo predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, neposredno ili putem drugih osoba koje nisu registrirane za posredovanje u prodaji usluga smještaja, nudi i prodaje svoje usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima izvan svog objekta;
 8. iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je vlasnik, u više od 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti;
 9. iznajmljivač pruža usluge smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je vlasnik, u više od 10 smještajnih jedinica, odnosno više od 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina;
 10. iznajmljivač pruža usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima ne pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor;
 11. pružatelj ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu istodobno priprema i uslužuje topla i hladna jela, te pića i napitke iz pretežito vlastite proizvodnje za više od 80 gostiju (izletnika);
 12. pružatelj ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu priprema i uslužuje topla i hladna jela, te pića i napitke iz pretežito vlastite proizvodnje;
 13. pružatelj ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu istodobno, uslužuje mošt, vino, voćno vino, druge proizvode od vina i voćnih vina, jaka alkoholna i alkoholna pića, te domaće nareske iz vlastite proizvodnje u uređenom dijelu stambenog ili gospodarskog objekta, u zatvorenom, natkrivenom ili na otvorenom prostoru za više od 80 gostiju (izletnika);
 14. pružatelj ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu, ruralnoj kući za odmor u više od 10 soba, odnosno za više od 20 gostiju istodobno i/ili usluge smještaja u kampu u više od 20 smještajnih jedinica, odnosno za više od 60 gostiju istodobno, te da li je gostima omogućeno korištenje usluge prehrane, točenja pića i napitaka (doručak ili polupansion ili puni pansion) iz pretežito vlastite proizvodnje;
 15. su jela, pića i napici koji se uslužuju u seljačkom domaćinstvu uobičajeni za kraj u kojem se nalazi seljačko domaćinstvo;
 16. su u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu i uvjeti za kategoriju i
 17. se turističke usluge pružaju bez prethodne obavijesti mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva turizma.

U provedbi inspekcijskog nadzora u području ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanja ugostiteljskih usluga, turistički inspektor će rješenjem zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi, do otklanjanja utvrđenih nedostataka, daljnje obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanje ugostiteljskih usluga, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog tijela, odnosno Ministarstva turizma.

U slučaju da ugostiteljski objekt ili objekt u kojem se pružaju pojedine ugostiteljske usluge ne udovoljava uvjetima propisanim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i propisima donesenim na temelju tog Zakona, turistički inspektor naredit će otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti određujući rok u kojem se ti nedostaci i nepravilnosti moraju otkloniti, a ako nedostaci i nepravilnosti ne budu otklonjeni u određenom roku, turistički inspektor zabranit će obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje pojedinih ugostiteljskih usluga u objektu u kojem su utvrđeni nedostaci i nepravilnosti, dok se nedostaci i nepravilnosti ne otklone.

Novčane kazne za prekršaje utvrđene inspekcijskim nadzorom propisane su za pravnu osobu u najnižem iznosu od 10.000,00 kuna i najvišem iznosu od 150.000,00 kuna, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi i za fizičku osobu u najnižem iznosu od 2.000,00 kuna i najvišem iznosu od 15.000,00 kuna.

Turistički inspektor može za prekršaje utvrđene inspekcijskim nadzorom na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u najnižem iznosu od 750,00 kuna i najvišem iznosu od 5.000,00 kuna.

Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja usluga u turizmu utvrđuje da li:

 1. su objavljeni uvjeti, sadržaj i cijena svake pojedine usluge i da li se pružatelj usluga pridržava tih uvjeta, sadržaja i cijena;
 2. je za svaku izvršenu uslugu, korisniku izdan račun, karta ili potvrda s brojem kojom je potvrđen primitak uplate i da li se čuvaju kopije tih dokumenata najmanje tri godine od dana njihovog izdavanja;
 3. se postupa s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka);
 4. se vodi knjiga žalbi na propisan način, da li se u roku od pet dana izjavljeni prigovor dostavlja mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva turizma, te da li se u roku od 15 dana od dana izjavljenog prigovora odgovara na prigovor i
 5. za pružanje usluga turističkog animatora koristi osobu koja nema poslovnu sposobnost i najmanje srednju stručnu spremu.

Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja usluge turističke agencije, utvrđuje i da li:

 1. je na ulazu u poslovnicu, odnosno poslovni prostor ili prostor stambene namjene vidno izložena natpisna ploča na kojoj je istaknuta tvrtka i sjedište turističke agencije;
 2. je na ulazu u poslovnicu, odnosno poslovni prostor vidno istaknuto radno vrijeme i da li se pružatelj usluga pridržava istaknutog radnog vremena;
 3. se pružatelj usluge u slučaju da zastupa druge turističke agencije, izjasnio o svojstvu u kojem nastupa i koja ovlaštenja ima;
 4. je u svim reklamnim i promidžbenim materijalima, kao i u svim poslovnim dokumentima vidljivo naznačena tvrtka i sjedište, te identifikacijski kôd turističke agencije;
 5. pružatelj usluge čuva, kao poslovnu tajnu, sve što je saznao o putniku i da li je bez njegovog odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, nekome priopćio: njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, kao i imena njegovih suputnika;
 6. su putniku pružene usluge utvrđene u ugovoru;
 7. je putnik upoznat sa sadržajem važećeg ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koja bi se prouzročila putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman;
 8. je putniku ponuđeno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od otkaza putovanja, te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te da li je upoznat sa sadržajem istih;
 9. je turistička agencija koja je organizirala putovanja (paket-aranžman i izlet) ili pružala uslugu prijevoza putnika koristila prijevozna sredstva u kojima su putnici osigurani od posljedica nesretnog slučaja i prtljaga od gubitka i oštećenja, kao i ugostiteljske objekte u kojima su korisnici usluga osigurani od posljedica nesretnog slučaja;
 10. je turistička agencija koja je organizirala putovanja (paket aranžman i izlet) tijekom cijelog putovanja koristila najmanje jednog turističkog pratitelja, koji ispunjava uvjete propisane Zakonom o pružanju usluga u turizmu, za svaku grupu od 15 do 75 putnika;
 11. je za razgledavanje turističkih cjelina (lokaliteta) turistička agencija koristila turističkog vodiča koji je ovlašten za pružanje usluga turističkog vodiča za tu turističku cjelinu (lokalitet);
 12. je turistička agencija za svako putovanje koje je organizirala (paket-aranžman i izlet) izdala program, prospekt ili katalog (promidžbeni materijal -tiskani ili elektronički), da li je isti stavila na raspolaganje putniku prije sklapanja ugovora o organiziranju putovanja, te da li isti, ovisno o uslugama, sadržava obavijesti o: cijeni putovanja, odredištu (destinaciji), sredstvu, karakteristikama i kategoriji prijevoza, vrsti smještajnog objekta, njegovoj lokaciji i kategoriji te turističkoj klasifikaciji prema pravu države u kojoj se objekt nalazi, broju dnevnih obroka, planu putovanja, iznosu ili postotku predujma, te o broju i iznosu obroka otplate ostatka cijene, graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima glede putovanja i boravka u odredištu, najmanjem broju putnika koji je potreban za organiziranje putovanja, te o roku u kojem će putnik biti obaviješten o otkazivanju putovanja ako za putovanje nije prijavljen dovoljan broj putnika;
 13. je turistička agencija koja je organizirala putovanje za svaki paket-aranžman osigurala jamčevinu kod banke ili osiguravajućeg društva radi naknade putniku plaćene cijene putovanja, ako su zbog platne nemogućnosti ili stečaja turističke agencije izostale usluge putovanja i troškova, koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja putničke agencije za povratak putnika u mjesto polaska;
 14. je turistička agencija putniku prilikom uplate iznosa za turistički paket-aranžman izdala potvrdu o osiguranju jamčevine koja mu omogućava neposredno ostvarivanje prava na naknadu prema banci ili osiguravajućem društvu;
 15. je turistička agencija koja je organizirala putovanje (paket-aranžman) s osiguravateljem sklopila ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi prouzročila putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman;
 16. turistička agencija (osim internet agencije) koja neposredno pruža usluge putniku ima poslovnicu;
 17. poslovnica prema vrsti usluga koje pruža ispunjava uvjete propisane pravilnikom i da li je zasebna poslovna cjelina u odnosu na druge poslovne prostore u istom objektu;
 18. turistička agencija koja neposredno pruža usluge u svakoj poslovnici ima najmanje jednog zaposlenog voditelja poslovnice koji ispunjava propisane uvjete, a ukoliko nema poslovnicu, najmanje jednu zaposlenu osobu koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice, u punom radnom vremenu;
 19. je organizirala ili posredovala u pružanju usluge smještaja samo za smještajne kapacitete pružatelja ugostiteljskih usluga koji je za pružanje tih usluga ishodio rješenje nadležnog tijela;
 20. je turistička agencija, koja je sklopila ugovor o turističkom zastupanju s turističkim zastupnikom, pisano izvijestila davatelja usluga o turističkom zastupniku, njegovim ovlaštenjima i svim nastalim promjenama i
 21. je promjenu podataka (tvrtku i sjedište turističke agencije, usluge turističke agencije i identifikacijski kod turističke agencije, mjesto, ulicu i kućni broj poslovnice, odnosno poslovnog prostora ili prostora stambene namjene, ime i prezime, datum i mjesto rođenja te adresu voditelja poslovnice, odnosno osobe koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice) turistička agencija prijavila nadležnom uredu u roku od osam dana od dana nastale promjene.

Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja usluga turističkog vodiča, utvrđuje da li:

 1. pruža usluge turističkog vodiča u skladu s izdanim rješenjem o odobrenju;
 2. je za pruženu uslugu izdao račun korisniku usluge, osim u slučaju da je pružanje usluge organizirala turistička agencija ili je račun izdala udruga turističkih vodiča koje je član i
 3. turistički vodič, prilikom pružanja usluga turističkog vodiča nosi na vidljivom mjestu iskaznicu turističkog vodiča kojom se utvrđuje njegovo svojstvo.

Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja usluge turističkog pratitelja, utvrđuje da li turistički pratitelj prilikom pružanja usluga ima uvjerenje o položenom ispitu kojim se utvrđuje njegovo svojstvo.

Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja usluge turističkog zastupnika, utvrđuje da li je turistički zastupnik prije započinjanja obavljanja poslova turističkog zastupnika dostavio Ministarstvu turizma ugovor o turističkom zastupanju turističke agencije radi upisa u Upisnik ugovora o turističkom zastupanju.

Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja usluga u nautičkom turizmu, utvrđuje i da li:

 1. se pružaju usluge suprotno izdanom rješenju nadležnog ureda i
 2. su ispunjeni uvjeti za pružanje tih usluga propisani Zakonom o pružanju usluga u turizmu i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja usluga u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, utvrđuje da li:

 1. se pružaju usluge u turizmu suprotno izdanom rješenju o odobrenju nadležnog ureda i
 2. su ispunjeni uvjeti za pružanje turističkih usluga propisani Zakonom o pružanju usluga u turizmu i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja ostalih turističkih usluga, utvrđuje da li:

 1. se pružaju suprotno izdanom rješenju o odobrenju nadležnog ureda i
 2. su korisnici usluga osigurani od posljedica nesretnog slučaja.

Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja usluga u ostalim oblicima turističke ponude, utvrđuje da li:

 1. se pružaju suprotno izdanom rješenju o odobrenju nadležnog ureda i
 2. su ispunjeni uvjeti za pružanje turističkih usluga propisani Zakonom o pružanju usluga u turizmu i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja turističkih usluga koje uključuju športsko – rekreativne ili pustolovne aktivnosti, utvrđuje da li:

 1. športsko – rekreativne ili pustolovne aktivnosti pružaju stručno osposobljene osobe, odnosno treneri, instruktori, učitelji, voditelji, vodiči i sl.;
 2. je pružatelj usluge istaknuo informaciju u pisanom obliku, te da li je usmeno upoznao korisnika usluge s vrstama rizika provođenja usluge;
 3. je pružatelj usluge osigurao korisnike usluga od posljedica nesretnog slučaja i
 4. se osobama mlađim od 18 godina usluge pružaju samo uz pisanu suglasnost roditelja, odnosno skrbnika.

U provedbi inspekcijskog nadzora u području pružanja usluga u turizmu, turistički inspektor će rješenjem zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi, do otklanjanja utvrđenih nedostataka, daljnje pružanje usluga u turizmu, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog Ministarstva turizma.

U slučaju da poslovni prostor, uređaji ili oprema u kojem ili kojima se pružaju turističke usluge ne udovoljavaju uvjetima propisanim Zakonom o pružanju usluga u turizmu i drugim propisima, turistički inspektor naredit će otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti, određujući rok u kojem se ti nedostaci i nepravilnosti moraju otkloniti, a ako nedostaci i nepravilnosti ne budu otklonjeni u određenom roku, turistički inspektor zabranit će pružanje turističkih usluga u prostoru u kojem su utvrđeni nedostaci i nepravilnosti dok se ti nedostaci i nepravilnosti ne otklone.

U slučaju da turistička agencija pruža usluge za koje ne ispunjava propisane uvjete ili pruža usluge koje nisu obuhvaćene rješenjem nadležnog tijela, turistički inspektor zabranit će turističkoj agenciji pružanje tih usluga.

U slučaju da turistička agencija koja organizira putovanje (paket-aranžman i izlet) ili pruža uslugu prijevoza putnika ne koristi prijevozna sredstva u kojima su putnici osigurani od posljedica nesretnog slučaja i prtljaga od gubitka i oštećenja, kao i ugostiteljske objekte u kojima su korisnici usluga osigurani od posljedica nesretnog slučaja, turistički inspektor izreći će zabranu pružanja tih usluga turističkoj agenciji.

Novčane kazne za prekršaje utvrđene inspekcijskim nadzorom propisane su za pravnu osobu u najnižem iznosu od 5.000,00 kuna i najvišem iznosu od 150.000,00 kuna, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi i za fizičku osobu u najnižem iznosu od 2.000,00 kuna i najvišem iznosu od 15.000,00 kuna.

Turistički inspektor može za prekršaje utvrđene inspekcijskim nadzorom na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u najnižem iznosu od 200,00 kuna i najvišem iznosu od 3.000,00 kuna.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.