Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

  1. Djelatnost može obavljati rudarski gospodarski subjekt, odnosno jedna ili više pravnih osoba sa sjedištem ili podružnicom u Republici Hrvatskoj, registriranu kod nadležnog tijela za obavljanje istraživanja i eksploatacije ugljikovodika kao i rudarski gospodarski subjekt, odnosno pravna osoba sa sjedištem u državama članicama Europske unije, registrirana za obavljanje istraživanja i eksploatacije ugljikovodika kod nadležnog tijela države članice Europske unije.
  2. Djelatnost ne može obavljati rudarski gospodarski subjekt koji ima nepodmirena dugovanja s osnova javnih davanja, s osnova neplaćenih naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, s osnova neplaćenih naknada za korištenje šume i/ili šumskog zemljišta, odnosno poljoprivrednog zemljišta u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina ili s osnova nezakonitog istraživanja i/ili eksploatacije mineralnih sirovina te neispunjene obveze u sanaciji i zaštiti prirode i okoliša, odnosno kojem je osnivač ili suosnivač fizička osoba ili pravna osoba koja ima nepodmirena dugovanja s osnova neplaćenih naknada za korištenje šume i/ili šumskog zemljišta, odnosno poljoprivrednog zemljišta u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina ili s osnova nezakonitog istraživanja i/ili eksploatacije mineralnih sirovina te neispunjene obveze u sanaciji i zaštiti prirode i okoliša.

Potrebni dokumenti

Za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika potrebna je dozvola i ugovor za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra. Izdavanje dozvole i sklapanje ugovora provodi se na temelju samo jednog javnog nadmetanja u jedinstvenom postupku. Rudarski radovi mogu se izvoditi isključivo temeljem izdane dozvole i koncesije koja čini sastavni dio izdane dozvole u slučaju ispunjenja uvjeta predviđenih zakonom. Postupak provođenja javnog nadmetanja za izdavanje dozvole uredit će Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom, a u skladu s provedbenim propisima koje donosi Ministarstvo. Postupak izdavanja dozvole započinje donošenjem odluke o provođenju postupka izdavanja dozvole od strane Vlade Republike Hrvatske u skladu s odredbama Zakona. Javno nadmetanje za dodjelu dozvole objavljuje se najmanje tri mjeseca prije isteka roka za podnošenje ponuda u sredstvima javnog priopćavanja i na službenim mrežnim stranicama Ministarstva. Ministarstvo objavljuje u Službenom listu Europske unije javno nadmetanje za dodjelu dozvole najmanje šest mjeseci prije isteka roka za podnošenje ponuda. Sadržaje i uvjete javnog nadmetanja za izdavanje dozvole, kao i kriterije za odabir najpovoljnijeg ponuditelja javnog nadmetanja odredit će Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Stručnog povjerenstva posebnom odlukom prije donošenja odluke o objavi javnog nadmetanja. Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja javnog nadmetanja moraju se temeljiti na tehničkoj, financijskoj i stručnoj sposobnosti sudionika javnog nadmetanja, kao i kvaliteti ponude.

Naknada

Određena je u natječajnoj dokumentaciji.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Uprava za energetiku (Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe)

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

Fax.: +385 (0) 1 6106-022

e-mail: naftno.rudarstvo@mzoe.hr

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 94/13 i 14/14)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Dozvola za istraživanje radi sklapanja ugovora

Ugovor o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika

Ugovor o istraživanju i eksploataciji uz obvezu plaćanja naknade i poreza

Pravni lijekovi

Odluke koje Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo donose sukladno Zakonu izvršne su. Protiv odluka koje Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo donose sukladno Zakonu žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pri nadležnom sudu.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.