Izrada elaborata zaštite od požara

Stručnjak za izradu elaborata zaštite od požara

Zahtjevi za poslovni nastan

Kandidat podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije koji sadržava:

 • dokaz o državljanstvu (u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu)
 • dokaz o formalnom obrazovanju (najmanje diplomski sveučilišni studij tehničkog smjera)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova u graditeljstvu
 • dokaz radnog iskustva (najmanje pet godina na poslovima projektiranja, odnosno stručnog nadzora zaštite od požara građevina)
 • dokaz o upotpunjavanju i usavršavanju znanja u području zaštite od požara

( popis stručnih radova i/ili znanstvenih radova iz područja zaštite od požara).

Naknade

35 HRK za izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

HR12100110051863000160, model HR64, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-OIB

opis plaćanja: izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Odobrenje

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Rok: 90 dana (od zaprimanja urednog zahtjeva)

Pravni lijekovi

Mogućnost pokretanja upravnog spora Upravnom sudu u roku od 30 dana od dostave rješenja.

Uvjeti za izdavanje ovlaštenja za izradu elaborata zaštite od požara su da podnositelj zahtjeva:

 • ima visoku stručnu spremu odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij tehničkog smjera
 • položen stručni ispit za obavljanje poslova u graditeljstvu prema posebnom zakonu te koja u skladu s tim zakonom upotpunjava i usavršava svoje znanje u području zaštite od požara
 • ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima projektiranja, odnosno stručnog nadzora zaštite od požara građevina ili najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima projektiranja odnosno stručnog nadzora građevina glede zaštite od požara i završen poslijediplomski i/ili specijalistički studij iz područja požarnog inženjerstva i/ili zaštite od požara u građevinama s najmanje 60 ECTS bodova

           ili

 • ima najmanje visoku stručnu spremu, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij tehničkog smjera
 • položen državni stručni ispit čiji ispitni program sadrži područje zaštite od požara
 • ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora zaštite od požara građevina.

Naknade

35 HRK za izdavanje ovlaštenja za izradu elaborata zaštite od požara

HR12100110051863000160 Model HR64, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-OIB

opis plaćanja: izdavanje ovlaštenja za izradu elaborata zaštite od požara.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb

+385 1 6122 111

pitanja@mup.hr

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11)

Odobrenje

Rješenje o ovlaštenju za izradu elaborata zaštite od požara

Pravni lijekovi

Mogućnost pokretanja upravnog spora Upravnom sudu u roku od 30 dana od dostave rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.