Izvođenje glasnog pucnja

Osoba ovlaštena za poslove izvođenja glasnog pucanja

Zahtjevi za poslovni nastan

Kandidat podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije koji sadržava:

 • dokaz o državljanstvu (u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje eksplozivnim tvarima
 • dokaz o stručnoj osposobljenosti za rukovanje eksplozivnim tvarima pri izvođenju glasnog pucanja
 • dokaz o znanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma,

Naknade

35 HRK za izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

HR12100110051863000160, model HR64, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-OIB

Opis plaćanja: izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Odobrenje

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Rok: 90 dana (od zaprimanja urednog zahtjeva)

Pravni lijekovi

Mogućnost pokretanja upravnog spora Upravnom sudu u roku od 30 dana od dostave rješenja.

Uvjeti za izdavanje odobrenja za izvođenje glasnog pucanja su da podnositelj zahtjeva:

 • ima navršenih 18 godina života
 • ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj
 • da je stručno osposobljen za rukovanje eksplozivnim tvarima pri izvođenju glasnog pucanja
 • ima zdravstvenu sposobnost za rukovanje eksplozivnim tvarima pri proizvodnji što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijaliste medicine rada u privatnoj praksi
 • nije pravomoćno osuđen ili se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu, odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište
 • nije u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva pravomoćno osuđen za prekršajno djelo s elementima nasilja, odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište
 • poznaje hrvatski jezik i latinično pismo

Naknade

Fizička osoba ne plaća naknadu jer se Rješenje o odobrenju za izvođenje glasnog pucanja izdaje pravnoj osobi, obrtu ili udruzi, a jedan od uvjeta je da ima zaposlenu najmanje jednu osobu odgovornu za uporabu eksplozivnih tvari pri izvođenju glasnog pucanja koja mora ispuniti naprijed navedene uvjete.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb

+385 1 6122 111

pitanja@mup.hr

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17)

Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima (NN134/08 i 97/10).

Odobrenje

Rješenje o odobrenju za izvođenje glasnog pucanja – izdaje se pravnoj osobi, obrtu ili udruzi,

Pravni lijekovi

Mogućnost pokretanja upravnog spora kod Upravnog suda u roku od 30 dana od dostave rješenja

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.