Izvođenje tehničkog ispitivanja i analize drva i proizvoda od drva

Izvođenje tehničkog ispitivanja i analize drva i proizvoda od drva

Nadzor kakvoće i potvrđivanje, certifikacija ploča iverica za opću uporabu

Nadzor kakvoće drva, proizvoda od drva i sporednih šumskih proizvoda.

 

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Zahtjevi koje moraju zadovoljiti tijela za ocjenu sukladnosti odnose se na stručnu osposobljenost osoblja, potrebnu opremu i prostor, neovisnost i nepristranost u postupku ocjene sukladnosti, čuvanje poslovne tajne, odgovornosti za obavljeni rad, ako odgovornost nije propisana drugim zakonom, te druge uvjete. Molim, dolje pogledajte Prilog 1. navedenoga Pravilnika, u kojemu su navedeni minimalni kriteriji koji se moraju uzeti u obzir za imenovanje ovlaštenih tijela za ocjenu sukladnosti.

 

Za tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja dokažu svoju sukladnost sa zahtjevima utvrđenim u odgovarajućim normama sadržanim u Popisu iz Priloga 2. ovog Pravilnika, pretpostavlja se da zadovoljavaju zahtjeve utvrđene ovim Pravilnikom, te se potvrda o akreditaciji smatra dokazom o ispunjavanju propisanih zahtjeva. Molim, dolje pogledajte Prilog 2. navedenoga Pravilnika, u kojem je naveden popis hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o tehničkim zahtjevima za drvne ploče.

 

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne može biti gospodarski subjekt za proizvode koje ocjenjuje niti može biti izravno uključeno u projektiranje, proizvodnju ili izradu, stavljanje na tržište i/ili na raspolaganje, instalaciju, korištenje ili održavanje tih proizvoda.

 

U Republici Hrvatskoj vrijede dokumenti o sukladnosti drvenih ploča izdani u inozemstvu (ako su izdani u skladu s odredbama Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti).

 

Potrebni dokumenti

zahtjev za izdavanje Rješenja o ovlaštenju tijela za ocjenjivanje sukladnosti za obavljanje poslova ispitivanja i ocjenjivanja sukladnosti drvnih ploča

– dokaz o registriranosti

– dokumentacija kojom se potvrđuje stručna osposobljenost osoblja, popis opreme i tlocrt objekta sa pripadajućom dokumentacijom o opremi za ispitivanje.

 

Naknada

Upravna pristojba 50 HRK

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

Sektor drvne industrije

Planinska 2a, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6443-210

E-mail: drvna.industrija@mps.hr

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvne ploče (NN 24/11)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o ovlaštenju, za obavljanje poslova ispitivanja i ocjenjivanja sukladnosti drvnih ploča za opću uporabu

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Je li vam ova stranica bila korisna? Molimo unesite svoje komentare i prijedloge.