Obavljanje poslova miniranja

Stručnjak za poslove miniranja

Zahtjevi za poslovni nastan

Kandidat podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije koji sadržava:

 • za nadzemna i podzemna miniranja
 • dokaz o državljanstvu (u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu)
 • dokaz o formalnom obrazovanju (srednja stručna sprema rudarske struke)
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje eksplozivnim tvarima pri miniranju
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o znanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma,
 • za miniranje pri protuminskom djelovanju
 • dokaz o državljanstvu (u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu)
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje eksplozivnim tvarima pri miniranju
 • dokaz o posjedovanju ovlasti pirotehničara
 • dokaz o radnom stažu u trajanju od najmanje jedne godine na poslovima razminiranja ili miniranja
 • dokaz o znanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma

 

 • za specijalna miniranja
 • dokaz o državljanstvu (u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu)
 • dokaz o formalnom obrazovanju (preddiplomski ili diplomski sveučilišni odnosno stručni studij iz područja rudarske struke)
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje eksplozivnim tvarima pri miniranju
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o radnom stažu u trajanju od najmanje 5 godina za osobu sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno 4 godine za osobu s završenim diplomskim studijem
 • dokaz o znanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma

Naknade

35 HRK za izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

HR12100110051863000160, model HR64, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-OIB

opis plaćanja: izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Odobrenje

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Rok: 90 dana (od zaprimanja urednog zahtjeva)

Pravni lijekovi

Mogućnost pokretanja upravnog spora Upravnom sudu u roku od 30 dana od dostave rješenja.

Uvjeti za izdavanje rješenja o dozvoli za miniranje su da podnositelj zahtjeva:

 • ima najmanje završenu srednju stručnu spremu rudarske struke za nadzemna i podzemna miniranja ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni odnosno stručni studij iz područja rudarske struke za specijalna miniranja
 • ima zdravstvenu sposobnost za rukovanje eksplozivnim tvarima pri miniranju što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijaliste medicine rada u privatnoj praksi
 • ima položen stručni ispit pred povjerenstvom tijela državne uprave nadležnog za poslove rudarstva, osim za poslove miniranja pri protuminskom djelovanju
 • ima najmanje 4, odnosno 5 godina radnog iskustva na poslovima specijalnih miniranja te najmanje 1 godinu radnog iskustva na poslovima miniranja pri protuminskom djelovanju
 • posjeduje ovlast pirotehničara za poslove miniranja pri protuminskom djelovanju
 • nije pravomoćno osuđen ili se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu, odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište
 • nije u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva pravomoćno osuđen za prekršajno djelo s elementima nasilja, odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište
 • poznaje hrvatski jezik i latinično

Naknade

70 HRK za izdavanje rješenja o dozvoli za miniranje

105 HRK za obrazac dozvole za miniranje.

HR12100110051863000160, model HR64, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-OIB

opis plaćanja:  izdavanje rješenja o dozvoli za miniranje/ naknada za izradu obrasca dozvole za miniranje

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb

+385 1 6122 111

pitanja@mup.hr

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17)

Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06, 21/07 i 119/07)

Odobrenje

Rješenje o dozvoli za miniranje

Pravni lijekovi

Mogućnost pokretanja upravnog spora Upravnom sudu u roku od 30 dana od dostave rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.