Obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Djelatnost obavljanja poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (istraživanje i proučavanje kulturnog dobra, dokumentiranje kulturnog dobra, izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru, izrada prijedloga konzervatorsko-restauratorskog zahvata na pokretnom kulturnom dobru, izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru, izvođenje restauratorskih radova na pokretnom kulturnom dobru, održavanje nepokretnog kulturnog dobra, održavanje pokretnog kulturnog dobra, čuvanje kulturnog dobra, prijevoz kulturnog dobra, drugi poslovi u svezi sa zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Djelatnost mogu obavljati specijalizirane pravne i fizičke osobe koje imaju dopuštenje Ministarstva kulture.

Dopuštenje se može izdati ako su ispunjeni uvjeti koji se odnose na:

 • stručnu osposobljenost
 • tehničku opremljenost
 • poduzimanje potrebnih sigurnosnih mjera.

Pravna osoba ispunjava uvjete stručne osposobljenosti za istraživanje i proučavanje kulturnog dobra, dokumentiranje kulturnog dobra, izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru, izradu prijedloga konzervatorsko-restauratorskog zahvata na pokretnom kulturnom dobru, izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru, izvođenje restauratorskih radova na pokretnom kulturnom dobru:

 • ako osigura rad fizičke osobe koja ima dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje onih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za koje pravna osoba traži dopuštenje.

Pravna osoba smatra se stručno osposobljenom za održavanje nepokretnog kulturnog dobra, održavanje pokretnog kulturnog dobra, čuvanje kulturnog dobra, prijevoz kulturnog dobra, druge poslove u vezi sa zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara:

 • ako ima zaposlenike s odgovarajućom stručnom spremom i radnim iskustvom koji će te poslove obavljati.

Fizička osoba smatra se stručno osposobljenom za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara:

 • ako ima dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje tih poslova.

Fizička osoba smatra se stručno osposobljenom za obavljanje poslova izrade prijedloga konzervatorsko-restauratorskog zahvata na pokretnom kulturnom dobru, izvođenje restauratorskih radova na pokretnom kulturnom dobru:

 • ako je stekla odgovarajuće stručno zvanje za obavljanje restauratorsko-konzervatorskih poslova na način propisan Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i posebnim propisom.

Potrebna tehnička opremljenost određuje se prema vrsti poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za koje se traži dopuštenje, a na temelju konzervatorskih, restauratorskih, tehničkih i građevinskih normi.

Pravna i fizička osoba koja obavlja poslove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara dužna je organizirati obavljanje tih poslova uz primjenu mjera potrebnih za sigurnost kulturnih dobara na kojima izvodi radove, te poduzeti odgovarajuće mjere za sprječavanje oštećivanja ili drugih oblika devastacije kulturnog dobra, kao i odgovarajuće mjere za sprječavanje krađa i drugog protupravnog postupanja.

Potrebni dokumenti

 • zahtjev za izdavanje dopuštenja, u kojem se obvezno navodi vrsta poslova za koju se traži dopuštenje
 • kao dokaz iskustva stečenog u radu na kulturnim dobrima prilaže se detaljan popis obavljenih poslova
 • ukoliko se poslovi odnose na izvođenje radova, prilaže se kratki tehnički opis i navodi se svaka pojedina vrsta izvedenih radova, u skladu s Građevinskim normama ili vrstama restauratorskih zahvata
 • ako se poslovi odnose na izradu projektne dokumentacije potrebno je navesti glavnog projektanta, vrstu projekta, mjerilo u kojem je izrađena dokumentacija te udio sudjelovanja podnositelja zahtjeva na projektu.

Strane fizičke i pravne osobe podnose dokaze o stručnoj osposobljenosti ovjerene od nadležnog tijela države članice Europske unije u kojoj imaju poslovni nastan, kao i mišljenje o do sada izvedenim radovima na kulturnim dobrima.

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA – FIZIČKA OSOBA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA – PRAVNA OSOBA

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@min-kulture.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo kulture

Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

pisarnica@min-kulture.hr

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14)

Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03, 44/10)

Pravilnik o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 59/09, 117/12, NN 57/13)

Izjava o poduzimanju potrebnih mjera iz članka 7. Pravilnika (pdf, 113 KB)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje kojim se dopušta obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Pravni lijekovi

Žalba na navedeno rješenje podnosi se Povjerenstvu za žalbe pri Ministarstvu kulture.

 

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.