Obrazovanje odraslih

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Pravna ili fizička osoba osniva ustanovu temeljem zahtjeva Ministarstvu znanosti i obrazovanja (nasloviti na: Samostalni sektor za pravne poslove) kako bi ishodila rješenje na osnivački akt temeljem kojeg se ustanova upisuje na nadležnom trgovačkom sudu.

Nakon što se registrira ustanova treba imenovati ravnatelja i stručnog voditelja obrazovanja i potom slijedi izrada i verifikacija programa. Ustanova donosi program koji se verificira putem nadležne Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih koja daje mišljenje o programu.

Zahtjev za odobrenjem izvođenja programa ustanova podnosi Ministarstvu (Upravi za odgoj i obrazovanje) u kojoj se donose rješenja o odobrenju izvođenja programa. Ustanova uz pozitivno mišljenje Agencije, odluku o imenovanju stručnog voditelja obrazovanja, izvatka iz registra trgovačkog suda s djelatnošću i nazivom te samih programa, također mora dostaviti i rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora koje donosi nadležan ured državne uprave u županiji.

Ustanova također mora dostaviti dokaze o osiguranim kadrovskim i materijalnim uvjetima koje propisuju odredbe samih programa odnosno popis nastavnika s potpisanim izjavama da će sudjelovati na izvođenju programa s priloženim diplomama te zaključene ugovore o poslovnoj suradnji s odgovarajućim pravnim osobama kao dokaz o osiguranom izvođenju praktičnog dijela nastave.

Potrebni dokumenti:

 • odluka o osnivanju ustanove,
 • statut,
 • odluka o imenovanju stručnog voditelja obrazovanja,
 • rješenje Samostalnog sektora za pravne poslove Ministarstva znanosti i obrazovanja,
 • rješenje nadležnog trgovačkog suda,
 • rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora,
 • stručno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih o programu.

Naknada

1.400 HRK u svrhu rješenja o odobrenju izvođenja programa i 140 HRK u svrhu rješenja na osnivački akt.

Za e-plaćanje:

korisnik: Državni proračun

broj računa: HR1210010051863000160

model: HR64

poziv na broj: 5002-1222-OIB uplatitelja

svrha doznake: upravna pristojba – rješenje za odobrenje izvođenja programa, rješenje na osnivački akt

ePodnesak Ministarstva znanosti i obrazovanja – ishodite odobrenje potpuno elektroničkim putem

ili

ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti putem e-pošte

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC ZAHTJEV ZA ODOBRENJE IZVOĐENJA PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@mzo.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 4569-000

E-mail: odgojiobrazovanje@mzo.hr

Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16, 08/17)

Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 129/08, 52/10)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju izvođenja programa obrazovanja odraslih

Pravni lijekovi

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.