Prikupljanje, provjera propuštanja, ugradnja i servisiranje uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise

Pravna ili fizička osoba – obrtnik može, ako ishodi dozvolu Ministarstva, obavljati djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja sljedećih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise:

– rashladni i klimatizacijski uređaji i oprema te dizalice topline,

– nepokretni protupožarni sustavi i aparati za gašenje požara

Uvjeti za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise:

 1. da je pravna ili fizička osoba – obrtnik registrirana za obavljanje djelatnosti servisiranja uređaja i opreme
 2. da zapošljava jednu ili više stručno osposobljenih osoba (ovlaštenih osoba) koje rukuju kontroliranim tvarima i/ili fluoriranim stakleničkim plinovima
 3. da posjeduje opremu za prikupljanje kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova

Potrebni dokumenti:

 1. preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za zaposlene osobe koje rukuju kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima
 2. dokaz o posjedovanju uređaja za prikupljanje kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova
 3. elektronički zapis o radnom stažu ili potvrdu o radnom stažu za zaposlene osobe

Ako pravna osoba ima jednu ili više podružnica, dozvola se odnosi i na svaku podružnicu za koje se utvrdi da ispunjava uvjete. Stranka ne podnosi zahtjev za svaku podružnicu, dozvola se izdaje matičnoj tvrtki uz uvjet da dostavi dokaze o posjedovanju uređaja za sve podružnice i dokaze o zapošljavanju stručno osposobljenih osoba (ovlaštenih osoba).

Naknada:

35 HRK državnih biljega ili uplata na račun IBAN HR1210010051863000160

MODEL HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB uplatitelja

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje kojim se dozvoljava obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise:

– rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline,

– nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara

Dozvola se izdaje na rok od pet godina.

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, br. 20/10, 143/12 i 152/14)

Pravne ili fizičke osobe – obrtnici koji se bave djelatnošću uvoza/izvoza, stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari trebaju se upisati u Registar pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza, stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari.

Potrebni dokumenti:

 1. preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za zaposlene osobe koje rukuju kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima
 2. dokaz o posjedovanju uređaja za prikupljanje kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova
 3. elektronički zapis o radnom stažu ili potvrdu o radnom stažu za zaposlene osobe

Naknada:

nema

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Potvrda o upisu u Registar pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza, stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari.

Tvrtkama i obrtima koji servisiraju samo klimatizacijske uređaje u motornim vozilima nije potrebna dozvola Ministarstva već samo upis u Registar pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza, stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari.

Stručno osposobljavanje

Radnik koji obavlja djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara, prikuplja određene fluorirane stakleničke plinove iz visokonaponskih sklopnih aparata, prikuplja otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova ili prikuplja kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove iz klimatizacijskih sustava u motornim vozilima dužan je položiti stručni ispit za obavljanje navedenih djelatnosti te upotpunjavati i usavršavati svoje znanje.

Osobama koje su uspješno položile stručni ispit izdaje se uvjerenje o položenom stručnom ispitu. Uvjerenje se izdaje na razdoblje od 5 godina.

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev dobiti e-poštom od nadležnog postupovnog tijela. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok za izdavanje odobrenja/rješenja je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva. Pri isporuci elektroničkim putem rješenje/odobrenje postaje izvršno kad je dostava istog zabilježena na poslužitelju za primanje takvih poruka, odnosno kod dostave klasičnom poštom u trenutku vlastoručnog potpisivanja zaprimljene dostavnice uz naznaku datuma primitka.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC: Prikupljanje, provjera propuštanja, ugradnja i servisiranje uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise

OBRAZAC: upis u Registar pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza, stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@mzoe.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

+385 (0) 1 3717-111

pisarnica@mzoe.hr

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14 i 61/17)

 

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.