Privatni zaštitari

Čuvar

Zahtjevi za poslovni nastan

Osoba podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije koji sadržava:

 • dokaz o državljanstvu (u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu)
 • dokaz o formalnom obrazovanju (najmanje završena osnovna škola)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za čuvara
 • dokaz da ima dopuštenje za obavljanje poslova čuvara izdano od države članice EU
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma

Naknade

35 HRK

HR 1210010051863000160, model HR 64, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-OIB

Opis plaćanja: rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Odobrenje

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Rok: 90 dana (od zaprimanja urednog zahtjeva)

Pravni lijekovi

Protiv rješenja kandidat ima pravo žalbe Ministarstvu unutarnjih poslova u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Uvjeti za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova čuvara su da podnositelj zahtjeva:

 • ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj
 • ma navršenih 18 godina života
 • ima najmanje završenu osnovnu školu
 • ima opću zdravstvenu sposobnost, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijaliste medicine rada u privatnoj praks,
 • nije pravomoćno osuđen ili se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu, odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište
 • nije u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva pravomoćno osuđen za prekršajno djelo s elementima nasilja, odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište
 • udovoljava operativnoj provjeri koju provodi nadležna policijska uprava
 • ima položen stručni ispit za čuvara ili dokaz o uvjetima iz članka 21. stavak Zakona
 • poznaje hrvatski jezik i latinično

Naknade

580 HRK za polaganje stručnog ispita za čuvara

490 HRK za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova čuvara

Za polaganje ispita

HR 1210010051863000160, model HR 63, s pozivom na broj odobrenja:

 5002-RKDP-22489

Opis plaćanja: naknada za polaganje stručnog ispita za čuvara

Za izdavanje dopuštenja za čuvara

HR 1210010051863000160, model HR 64, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-OIB

Opis plaćanja: Dopuštenje za obavljanje poslova čuvara 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb

+385 1 6122 111

pitanja@mup.hr

Zakon o privatnoj zaštiti (NN 68/0331/10139/10)

Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (NN 103/04, 21/07, 86/08 i 42/13)

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara-tehničara (NN 161/04 i 87/08)

Odobrenje

Rješenje o dopuštenju za obavljanje poslova čuvara

Svjedodžba o položenom stručnom ispitu za čuvara

Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe Ministarstvu unutarnjih poslova u roku od 15 dana od dostave rješenja.

 

Zaštitar

Zahtjevi za poslovni nastan

Kandidat podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije koji sadržava:

 • dokaz o državljanstvu (u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu)
 • dokaz o formalnom obrazovanju (završeno srednje obrazovanje u najmanje trogodišnjem trajanju)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za zaštitara
 • dokaz da ima dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara izdano od države članice EU
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma

Naknade

35 HRK

HR 1210010051863000160, model HR 64, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-OIB

Opis plaćanja: rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Odobrenje

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Rok: 90 dana (od zaprimanja urednog zahtjeva)

Pravni lijekovi

Protiv rješenja kandidat ima pravo žalbe Ministarstvu unutarnjih poslova u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Uvjeti za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova zaštitara su da podnositelj zahtjeva:

 • ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj
 • ima navršenih 18 godina života
 • ima završeno srednje obrazovanje u najmanjem trogodišnjem trajanju
 • ima posebnu zdravstvenu sposobnost koja se dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi
 • nije pravomoćno osuđen ili se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu, odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište
 • nije u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva pravomoćno osuđen
 • za prekršajno djelo s elementima nasilja, odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište
 • udovoljava operativnoj provjeri koju provodi nadležna policijska uprava
 • ispunjava uvjete za držanje i nošenje oružja utvrđene propisima o oružju
 • ima položen stručni ispit za zaštitara ili dokaz o uvjetima iz članka 21. stavak 1. Zakona,
 • poznaje hrvatski jezik i latinično

 Naknade

 • HRK za polaganje stručnog ispita za zaštitara
 • HRK za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova zaštitara

Za polaganje ispita

HR 1210010051863000160, model HR 63, s pozivom na broj odobrenja:

5002-RKDP-21849

opis plaćanja: naknada za polaganje stručnog ispita za zaštitara

Za izdavanje dopuštenja za zaštitara

HR 1210010051863000160, model HR 64, s pozivom na broj odobrenja:

5002-713-OIB

Opis plaćanja: Dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb

+385 1 6122 111

pitanja@mup.hr

Zakon o privatnoj zaštiti (NN 68/0331/10139/10)

Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (NN 103/04, 21/07, 86/08 i 42/13)

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara-tehničara (NN 161/04 i 87/08)

Odobrenje

Rješenje o dopuštenju za obavljanje poslova zaštitara

Svjedodžba o položenom stručnom ispitu za zaštitara

Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe Ministarstvu unutarnjih poslova u roku od 15 dana od dostave rješenja.

 

Zaštitar-tehničar

Zahtjevi za poslovni nastan

Kandidat podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije koji sadržava:

 • dokaz o državljanstvu (u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu)
 • dokaz o formalnom obrazovanju (završena srednja strukovna kvalifikacija u tehničkom obrazovnom programu)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za zaštitara-tehničara
 • dokaz da ima dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara-tehničara izdano od države članice EU
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma

Naknade

35 HRK

HR 1210010051863000160, model HR 64, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-OIB

Opis plaćanja: rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Odobrenje

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Rok: 90 dana (od zaprimanja urednog zahtjeva)

Pravni lijekovi

Protiv rješenja kandidat ima pravo žalbe Ministarstvu unutarnjih poslova u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Uvjeti za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova zaštitara-tehničara su da podnositelj zahtjeva:

 • ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj
 • ima navršenih 18 godina života
 • ima najmanje srednju strukovnu kvalifikaciju u tehničkom obrazovnom programu
 • nije pravomoćno osuđen ili se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu, odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je  državljanin ili u kojoj ima prebivalište
 • nije u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva pravomoćno osuđen za prekršajno djelo s elementima nasilja, odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište
 • udovoljava operativnoj provjeri koju provodi nadležna policijska uprava
 • ima položen stručni ispit za zaštitara-tehničara ili dokaz o uvjetima iz članka 21. stavak 1. Zakona
 • poznaje hrvatski jezik i latinično pismo

Naknade

600 HRK za polaganje stručnog ispita za zaštitara-tehničara

700 HRK za izdavanje dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara-tehničara

Za polaganje ispita

HR 1210010051863000160, model HR 63, s pozivom na broj odobrenja:

5002-RKDP-22713

opis plaćanja: naknada za polaganje stručnog ispita za zaštitara-tehničara

Za izdavanje dopuštenja za zaštitara-tehničara

HR 1210010051863000160, model HR 64, s pozivom na broj odobrenja:

5002-713-OIB

Opis plaćanja: dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara-tehničara  

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb

+385 1 6122 111

pitanja@mup.hr

Zakon o privatnoj zaštiti (NN 68/0331/10139/10)

Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (NN 103/04, 21/07, 86/08 i 42/13)

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara-tehničara (NN 161/04 i 87/08)

Odobrenje

Rješenje o dopuštenju za obavljanje poslova zaštitara-tehničara

Svjedodžba o položenom stručnom ispitu za zaštitara-tehničara

Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe Ministarstvu unutarnjih poslova u roku od 15 dana od dostave rješenja

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.