Privatno osnovno i srednje obrazovanje

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Osnovnoškolska i srednjoškolska ustanova osnivača druge pravne ili fizičke osobe se osniva aktom o osnivanju koji donosi osnivač.

 1. Osnivač osnovne i srednje škole podnosi Ministarstvu zahtjev za ocjenu sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom, uz koji prilaže dva primjerka akta o osnivanju koji je potpisao osnivač i dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 140,00 HRK.
 2. Nakon donošenja rješenja o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom, privremeni ravnatelj školske ustanove podnosi Ministarstvu zahtjev za početak rada, najkasnije tri mjeseca prije planiranog početka rada školske ustanove, uz koji se prilaže: privremeni statut, popis stručnih osoba potrebnih za izvođenje programa obrazovanja usklađen s programima koje je donijelo Ministarstvo ili koji su usklađeni s propisima države/institucije u kojoj se taj program provodi, podatke o prostoru i opremi te načinu njihova osiguranja, dokaz da su sredstva koja su ustanovi potrebna za osnivanje i početak rada osigurana te način njihova pribavljanja, dokaze o ispunjenosti tehničkih, zdravstvenih i ekoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti, mišljenje nadležne međunarodne udruge, odnosno organizacije, ako škola radi po međunarodnom programu ili programu alternativne škole, dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih posebnim propisima ako srednja škola provodi program nautičkog ili brodostrojarskog smjera te dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 2.100,00 HRK.
 3. Za provođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za početak rada školske ustanove ministar imenuje povjerenstvo koje će očevidom utvrditi ispunjava li školska ustanova propisane uvjete za početak rada te se donosi rješenje o početku rada. Školska ustanova može započeti s radom nakon izvršnosti rješenja o početku rada.
 4. Osnivač podnosi prijavu za upis školske ustanove u sudski registar nakon donošenja rješenja o početku rada.

Potrebni dokumenti

 1. akt o osnivanju školske ustanove
 2. statut školske ustanove
 3. rješenje o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju školske ustanove sa zakonom
 4. rješenje o početku rada školske ustanove

Naknada

2.100 HRK u svrhu rješenja o odobrenju rada privatne škole i 140,00 HRK u svrhu rješenja na osnivački akt

Broj računa za e-plaćanje:

Korisnik: Državni proračun

broj računa: HR1210010051863000160

model: HR64

poziv na broj: 5002-1222-OIB uplatitelja

svrha doznake: upravna pristojba – rješenje o odobrenju rada privatne škole, rješenje na osnivački akt.

ePodnesak Ministarstva znanosti i obrazovanja – ishodite odobrenje potpuno elektroničkim putem

ili

ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti putem e-pošte

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC ZAHTJEV ZA POČETAK RADA OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

OBRAZAC ZAHTJEV ZA POČETAK RADA SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE

OBRAZAC ZAHTJEV ZA PROŠIRENJE DJELATNOSTI IZVOĐENJEM NOVIH PROGRAMA OBRAZOVANJA

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@mzo.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

+385 (0) 1 4569-000

odgojiobrazovanje@mzo.hr

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017)

Zakon o ustanovama (NN 76/1993, 29/1997, 47/1999 i 35/2008)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/2009)

Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/2016, 8/2017)

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove (NN 141/2009)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o početku rada školske ustanove

Pravni lijekovi

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.