Privatno osnovno i srednje obrazovanje

Privatno osnovno i srednje obrazovanje

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Osnovnoškolska i srednjoškolska ustanova osnivača druge ili pravne fizičke osobe se osniva aktom o osnivanju koji donosi osnivač.

 

1. Osnivač osnovne i srednje škole podnosi Ministarstvu zahtjev za ocjenu sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom, uz koji prilaže dva primjerka akta o osnivanju koji je potpisao osnivač i dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 200,00 HRK.

 

2. Nakon što Ministarstvo donese rješenje o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom, privremeni ravnatelj školske ustanove podnosi Ministarstvu zahtjev za početak rada, najkasnije tri mjeseca prije planiranog početka rada školske ustanove, uz koji se prilaže: privremeni statut, popis stručnih osoba potrebnih za izvođenje programa obrazovanja usklađen s programima koje je donijelo Ministarstvo ili koji su usklađeni s propisima države/institucije u kojoj se taj program provodi, podatke o prostoru i opremi te načinu njihova osiguranja, dokaz da su sredstva koja su ustanovi potrebna za osnivanje i početak rada osigurana te način njihova pribavljanja, dokaze o ispunjenosti tehničkih, zdravstvenih i ekoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti, mišljenje nadležne međunarodne udruge, odnosno organizacije, ako škola radi po međunarodnom programu ili programu alternativne škole, dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih posebnim propisima ako srednja škola provodi program nautičkog ili brodostrojarskog smjera te dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 3.000 HRK

 

3. Za provođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za početak rada školske ustanove ministar imenuje povjerenstvo koje će očevidom utvrditi ispunjava li školska ustanova propisane uvjete za početak rada te donosi rješenje o početku rada. Školska ustanova može započeti s radom nakon izvršnosti rješenja o početku rada.

 

4. Nakon što Ministarstvo donese rješenje o početku rada, osnivač podnosi prijavu za upis školske ustanove u sudski registar.

 

Potrebni dokumenti

  1. akt o osnivanju školske ustanove
  2. statut školske ustanove
  3. rješenje o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju školske ustanove sa zakonom
  4. rješenje o početku rada školske ustanove

 

Naknada

  • plaćanje upravne pristojbe u iznosu od 200,00 kn (naknada za rješenje o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju školske ustanove sa zakonom) te 3.000,00 kn (naknada za rješenje o početku rada školske ustanove, za rješenje o početku rada u promijenjenim uvjetima: promjena sjedišta, proširenje djelatnosti i mijenjanje djelatnosti) iz oblasti odgoja, obrazovanja i sporta – uplatiti u Državni proračun (model: HR64; IBAN HR1210010051863000160; poziv na broj odobrenja 5002-1222-OIB uplatitelja)

 

navesti Broj računa (IBAN) za elektroničko plaćanje od strane domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba (sukladno članku 13. Zakona o upravnim pristojbama), te model i poziv na broj

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 4569-000

E-mail: tanja.kukura@mzos.hr za osnovne škole

E-mail: verica.batur@mzos.hr za srednje škole

E-mail: melita.ivankovic@mzos.hr za umjetničke škole

 

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010.-ispr., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013. i 152/2014.)

Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/1993., 29/1997., 47/1999. i 35/2008.)

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/2009.)

Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 8/1996., 95/1997., 131/1997., 68/1998., 66/1999., 145/1999., 30/2000., 116/2000., 163/2003., 17/2004., 110/2004., 141/2004., 150/2005., 153/2005., 129/2006., 117/207., 25/2008., 60/2008., 20/2010., 69/2010., 126/2011., 112/2012., 19/2013., 80/2013., 40/2014., 69/2014., 87/2014. i 94/2014.)

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove (Narodne novine, broj 141/2009.)

 

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o početku rada školske ustanove

 

Pravni lijekovi

tužba protiv Rješenja