Prostorno uređenje

Stručne poslove prostornog uređenja u svojstvu odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru i obavljanja drugih stručnih poslova prostornog uređenja može obavljati ovlašteni arhitekt urbanist sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Ovlašteni arhitekt urbanist može samostalno obavljati stručne poslove izrade nacrta urbanističkih planova uređenja i obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem urbanističkih planova uređenja u vlastitom uredu, bez ishođenja suglasnosti.

Više ovlaštenih arhitekata urbanista mogu stručne poslove izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru obavljati u zajedničkom uredu za obavljanje poslova prostornog uređenja, bez ishođenja suglasnosti.

Pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja može započeti obavljati stručne poslove prostornog uređenja ako ima suglasnost Ministarstva.

Suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja pravnim osobama

 1. suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta izvješća o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem svih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru svih razina (u daljnjem tekstu: suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja) i
 2. suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta prijedloga urbanističkih planova uređenja i obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem urbanističkih planova uređenja (u daljnjem tekstu: suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade nacrta urbanističkih planova uređenja).

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izdaje se pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja koja ima zaposlenog ovlaštenog arhitekta urbanista (upisanog u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista HKA).

Potrebna dokumentacija

 1. Dokumentacija uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja

1.1. Podnositelj zahtjeva uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja predaje:

– dokaz da je registriran za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (izvod iz registra trgovačkog suda),

– dokaze da ima zaposlenog ovlaštenog arhitekta urbanista (fotokopiju rješenja o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata urbanista i izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) i

– dokaze da u izradi nacrta prostornog plana može osigurati sudjelovanje najmanje 3 stručnjaka različitih struka iz članka 15. stavka 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

1.2. Podnositelj zahtjeva uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja može umjesto dokaza iz stavka 1.1. predati dokaz da ima zaposlenog još jednog (drugog) ovlaštenog arhitekta urbanista.

 1. Dokumentacija uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade nacrta urbanističkih planova uređenja

Podnositelj zahtjeva uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade nacrta urbanističkih planova uređenja predaje:

– dokaz da je registriran za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (izvod iz registra trgovačkog suda) i

– dokaze da ima zaposlenog ovlaštenog arhitekta urbanista (fotokopiju rješenja o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata urbanista i izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO).

Strane osobe sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a koje obavljaju poslove prostornoga uređenja

A) Privremeno ili povremeno obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

Ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove prostornoga uređenja u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome odgovarajuću komoru, uz uvjet da:

– ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova prostornog uređenja u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima i da je

– osigurana od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova prostornog uređenja u svojstvu odgovorne osobe mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a, koja u toj državi obavlja djelatnost prostornoga uređenja, može u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti Ministarstvo izjavom u pisanom obliku.

Uz izjavu pravna osoba mora priložiti isprave kojim se dokazuje:

– pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe, te da je

– osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

Obavijesti s prilozima šalje se na adresu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja ili se dostavlja osobno u Pisarnicu Ministarstva.

B) Trajno obavljanje djelatnosti prostornog uređenja

Ovlaštena fizička osoba iz druge države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati poslove prostornoga uređenja u svojstvu ovlaštene osobe pod strukovnim nazivom koje ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako je upisana u imenik stranih ovlaštenih arhitekata HKA, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a, koja obavlja djelatnost prostornoga uređenja, može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u skladu s ovim Zakonom i drugim posebnim propisima.

E-POSTUPAK za davanje izjave temeljem koje strana osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a obavještava Ministarstvo o obavljanju djelatnosti prostornoga uređenja u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi:

 • Obrazac ispuniti i vlastoručno potpisati,
 • Obrazac poslati na e-poštu nadležnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima, u skeniranom obliku,
 • Ukoliko se obrazac i dokumenti šalju e-poštom, podnositelj nema obvezu slanja klasičnom poštom ili osobno dostaviti,
 • Obavijest o uredno podnesenoj izjavi. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesene izjave,
 • Nakon uredno podnesene izjave mogu se započeti obavljati djelatnosti prostornoga uređenja,

OBRAZAC IZJAVE TEMELJEM KOJE STRANA OSOBA SA SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI EGP-a* OBAVJEŠTAVA MINISTARSTVO O OBAVLJANJU DJELATNOSTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ NA PRIVREMENOJ I POVREMENOJ OSNOVI

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE SVIH STRUČNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA IZRADE NACRTA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: prostorno.uredjenje.suglasnosti@mgipu.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Naknada za izdavanje suglasnosti

Upravna pristojba 35 HRK

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Uprava za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15)

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15)

Odobrenja za obavljanje djelatnosti

 1. rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja
 2. rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade nacrta urbanističkih planova uređenja

Pravni lijekovi

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku, te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu/Rijeci/Splitu/Osijeku. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja i predaje se neposredno ili preporučeno poštom Upravnom sudu.

 

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.