Raspoređeni radnici

Raspoređeni radnik je radnik kojega poslodavac iz druge države ugovornice EGP, u okviru privremenog ili povremenog (slobodnog) prekograničnog pružanja usluga, na ograničeno razdoblje:

 1. upućuje na rad u Hrvatsku za svoj račun i pod svojim vodstvom, na temelju ugovora sklopljenog između stranog poslodavca koji ga upućuje i korisnika usluge u Hrvatskoj, pod uvjetom da za vrijeme upućivanja između stranog poslodavca i radnika postoji radni odnos ili
 2. upućuje u Hrvatsku u svoju podružnicu ili u društvo u vlasništvu iste grupe kojoj pripada i strani poslodavac, pod uvjetom da za vrijeme upućivanja između stranog poslodavca i radnika postoji radni odnos ili
 3. ustupa kao agencija za privremeno zapošljavanje korisniku koji je osnovan ili posluje u Hrvatskoj pod uvjetom da za vrijeme ustupanja postoji radni odnos između agencije za privremeno zapošljavanje i radnika.

Raspoređeni radnik koji je državljanin treće zemlje (izvan unutarnjeg tržišta EGP), zakonito zaposlen kod stranog poslodavca i upućen na rad u Hrvatskoj na razdoblje dulje od 3 mjeseca, dužan je regulirati privremeni boravak u svrhu rada raspoređenog radnika.

Raspoređenom radniku zajamčeni su sljedeći uvjeti rada:

 1. propisano najduže trajanje radnog vremena i najkraće trajanje odmora,
 2. najkraće trajanje plaćenog godišnjeg odmora,
 3. najniža plaća uključujući povećanu plaću za prekovremeni rad,
 4. zaštita zdravlja i sigurnost na radu,
 5. zaštitne mjere za rad trudnica, žena koje su nedavno rodile, odnosno doje i maloljetnih radnika,
 6. zabrana diskriminacije.

Navedeni uvjeti rada i zapošljavanja neće se primjenjivati na kvalificiranog radnika upućenog od strane poslodavca iz države EGP na rad u Hrvatskoj na razdoblje kraće od 8 dana ako ga strani poslodavac koji obavlja isporuku upućuje da izvrši početno sastavljanje, odnosno prvo postavljanje koje je nužno za stavljanje isporučene robe u uporabu i koje je ugovoreno kao bitni sastojak ugovora o isporuci robe.

Duljina trajanja razdoblja na koji je raspoređen radnik upućen na rad u RH računa se na temelju referentnog razdoblja od 1 godine od početka upućivanja. U svrhu u obzir se uzimaju sva ranija razdoblja u kojima je isti posao za istog stranog poslodavca obavljao bilo koji po stranom poslodavcu raspoređeni radnik.

Strani poslodavac dužan je prije početka upućivanja podnijeti izjavu o upućivanju koja mora sadržavati:

 1. naziv i sjedište, odnosno ime i prezime, adresu stranog poslodavca te kontakt podatke kao što su brojevi telefona, telefaksa, te e-mail adrese,
 2. ime i prezime raspoređenog radnika te podatak o državi u kojoj radnik uobičajeno radi,
 3. početak i predviđeno trajanje upućivanja,
 4. naziv i sjedište odnosno ime i prezime, adresu korisnika usluge, mjesto pružanja usluga te kratki opis usluge,
 5. podatke o datumu izdavanja, roku važenja, broju i nadležnom tijelu koje je izdalo važeću dozvolu za boravak i dozvolu za rad raspoređenog radnika (državljanin treće države) po propisima države u kojoj strani poslodavac ostvaruje poslovni nastan.

Predmetna izjava se podnosi pisano ili elektroničkim putem radnoj inspekciji.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.