Skladištenje prirodnog plina, MZOE

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

  1. Djelatnost može obavljati fizička ili pravna osoba sa sjedištem ili podružnicom u Hrvatskoj, registrirana kod nadležnog tijela za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, odnosno rudarski gospodarski subjekt kao fizička ili pravna osoba sa sjedištem u državama članicama Europske unije, registrirana za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina kod nadležnog tijela države članice Europske unije.
  2. Djelatnost ne može obavljati fizička ili pravna osoba koja ima nepodmirena dugovanja s osnova javnih davanja, s osnova neplaćenih naknada za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina, s osnova neplaćenih naknada za korištenje šume i/ili šumskog zemljišta, odnosno poljoprivrednog zemljišta u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina ili s osnova nezakonitog istraživanja i/ili eksploatacije mineralnih sirovina te neispunjene obveze u sanaciji i zaštiti prirode i okoliša, odnosno fizička ili pravna osoba kojoj je osnivač ili suosnivač fizička osoba ili pravna osoba koja ima nepodmirena dugovanja s osnova s osnova javnih davanja, s osnova neplaćenih naknada za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina, s osnova neplaćenih naknada za korištenje šume i/ili šumskog zemljišta, odnosno poljoprivrednog zemljišta u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina ili s osnova nezakonitog istraživanja i/ili eksploatacije mineralnih sirovina te neispunjene obveze u sanaciji i zaštiti prirode i okoliša.

 Potrebni dokumenti

Kada fizička ili pravna osoba podnosi prijedlog za raspisivanje javnog nadmetanja, u prijedlogu obvezno mora naznačiti, odnosno priložiti:

  • naziv mineralne sirovine koju se namjerava istraživati,
  • zemljovidni položaj, veličinu i naziv predloženog istražnog prostora,
  • program ukupnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom te podrobni plan radova, koji će biti izvedeni u prvoj godini istraživanja,
  • ukupni iznos potrebnih novčanih sredstava za izvođenje planiranih istražnih radova, te način njihovog osiguranja,
  • izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijedloga registriran za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina,
  • geološku ili drugu dokumentaciju o mogućnosti postojanja mineralne sirovine ili geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u predloženom istražnom prostoru,
  • dokaz da je prostor predloženog istražnog prostora u dokumentima prostornog uređenja planiran za izvođenje rudarskih radova,
  • zemljovid predloženog istražnog prostora s ucrtanim zemljišnim česticama i iskazanim katastarskim i zemljišnoknjižnim oznakama i priloženim zemljišnoknjižnim izvadcima za zemljišne čestice unutar obuhvata predloženog istražnog prostora i/ili službena pomorska navigacijska karta morskog dijela.

 Naknada

Za podnošenje zahtjeva nema naknade, za izdavanje rješenja naknada iznosi 35,00 HRK državnih biljega.

e-plaćanje

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR64

Poziv na broj: 5002-oznaka za upravnu pristojbu-OIB

 Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Uprava za energetiku (Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe)

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

Fax.: +385 (0) 1 6106-022

e-mail: naftno.rudarstvo@mzoe.hr

Zakon o rudarstvu (Narodne novine, broj 56/13 i 14/14)

Zakon o koncesijama (Narodne novine, broj 69/17)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Jedinstveni postupak za davanje koncesije za eksploataciju

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje u svrhu skladištenja prirodnog plina radi davanja koncesije za eksploataciju

Rješenje o odobrenju za istraživanje u svrhu skladištenja prirodnog plina

Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja

Odluka o davanju koncesije za eksploataciju u svrhu skladištenja prirodnog plina

Ugovor o koncesiji za eksploataciju u svrhu skladištenja prirodnog plina

Pravni lijekovi

Pravna zaštita tijekom cijelog jedinstvenog postupka za davanje koncesije za eksploataciju provodi se u skladu s odredbama Zakona o rudarstvu i Zakona o koncesijama.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.