Socijalna skrb

Socijalna skrb

Uvjeti za obavljanje djelatnosti:

Ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u kući)

 1. donošenje akta o osnivanju ustanove
 2. rješenje o usklađenosti akta o osnivanju ustanove (osim za centar za pomoć u kući)
 3. rješenje o upisu u sudski registar
 4. uputiti zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga Ministarstvu, osim za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost koje se podnosi jedinica regionalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu
 5. rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencija)
 6. uvjerenje o upisu ustanove u upisnik ustanova

Udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe te obrtnici

 1. rješenje o upisu u odgovarajući registar (udruge upis u registar udruga, vjerske zajednice upis u evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj, druge pravne osobe upis u sudski registar, obrtnici upis u Obrtni registar)
 2. uputiti zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga Ministarstvu, osim za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost koje se podnosi jedinica regionalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu
 3. rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencija)
 4. uvjerenje o upisu u evidenciju pravnih osoba/obrtnika

Fizičke osobe

 1. uputiti zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost koje se podnosi jedinicama regionalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu
 2. rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencija)
 3. uvjerenje o upisu u evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno obavljaju socijalne usluge

Potrebni dokumenti:

nema pisane forme

Naknada:

nema

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Savska cesta 66, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 5557-111

E-mail: ministarstvo@mspm.hr

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14)

Pravilnik o sadržaju upisnika ustanova socijalne skrbi (NN 52/10)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge (NN 73/14)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija fizičkih osoba koje samostalno obavljaju socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost (NN 52/10)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencija)

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga kojeg donosi Ministarstvo socijalne politike i mladih nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. Protiv rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga kojeg donosi jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Je li vam ova stranica bila korisna? Molimo unesite svoje komentare i prijedloge.