Ugostitelji

Ugostitelji

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Ugostitelj može biti trgovačko društvo, zadruga, trgovac pojedinac ili obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, sa sjedištem u Hrvatskoj ili s poslovnim nastanom i registriranom ugostiteljskom djelatnošću u drugoj državi ugovornici Europskoga gospodarskog prostora ili Švicarskoj konfederaciji, u skladu s pravima o slobodi poslovnog nastana i slobodi prekograničnog pružanja usluga, ako ispunjava uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti propisane Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti.

Za izdavanje rješenja ugostitelj mora:

 • biti registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnost
 • imati pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom
 • za ugostiteljski objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjavati određene uvjete za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta
 • dokazati da građevina, koja je, odnosno u kojoj je ugostiteljski objekt, ispunjava uvjet „uporabljivost“ građevine, prema Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) – vidi pod Potrebni dokumenti – točka 4.
 • objekt mora ispunjavati uvjet zaštite od buke (Ministarstvo zdravstva) prema Zakonu o zaštiti od buke (NN 30/0955/13153/13)
 • opći i posebni uvjeti za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta propisani su općim dijelom Pravilnika i prilozima Pravilnika:

Skupina „Hoteli“:

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16)

 1. Hotel baština (heritage) – Prilog A,
 2. Difuzni hotel – Prilog B,
 3. Hotel – Prilog I,
 4. Aparthotel – Prilog II,
 5. Turističko naselje – Prilog III,
 6. Turistički apartmani – Prilog IV,
 7. Pansion – Prilog V,
 8. Integralni hotel (udruženi) – Prilog C,
 9. Lječilišne vrste – članak 28. stavak 4. Pravilnika
 10. Hoteli posebnog standarda – članak 28. stavak 4. Pravilnika i Prilog VI.
 11. Uvjeti za posebne standarde – Prilog VI,

Skupina „Kampovi“:

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16)

 1. Kamp – Prilog I,
 2. Kamp odmorište – Prilog II,

Skupina „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“:

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16)

 1. Soba i studio apartman – Prilog I,
 2. Apartman i kuća za odmor – Prilog II,
 3. Vrste prenoćište, učenički ili studentski dom ili akademis, odmaralište za djecu, hostel, lovački dom, planinarski dom – Prilog III,
 4. Objekt za robinzonski smještaj – Prilog IV

Skupina „Restorani, Barovi, Catering objekti, Objekti jednostavnih usluga“:

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina “Restorani”, “Barovi”, “Catering objekti” i “Objekti jednostavnih usluga” – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14)

 1. Ugostiteljski objekti iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ – Prilog I.

Potrebni dokumenti:

Za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta, stranka podnosi sljedeću dokumentaciju:

 1. zahtjev – vidi pod E- postupak
 2. izvadak iz sudskog (za ugostitelja – pravnu osobu) ili obrtnog registra (za ugostitelja – fizičku osobu)
 3. dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva, ugovor o zakupu i dr.)
 4. dokaz o „uporabljivosti“ građevine sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i to:
 5. a) uporabna dozvola
 6. b) u smislu odredbe čl.175. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti ako su izdani odnosno pribavljeni na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu novog Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17):

Za građevine izgrađene do 15. veljače 1968.:

– uvjerenje ureda za katastar i geodetske poslove da je građevina upisana u katastarskom operatu prije 15.veljače 1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja)

Za građevine izgrađene od 16. veljače 1968. do 19. lipnja 1991.:

– konačna uporabna dozvola ili

– pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19. lipnja 1991. i potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije

Za građevine izgrađene od 20. lipnja 1991. do 01. listopada 2007.:

– konačna uporabna dozvola ili

– uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene

Za građevine izgrađene od 01. listopada 2007.:

– konačna uporabna dozvola ili

– za objekte do 400 m2 – potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera

 1. c) u smislu odredbe čl.177. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti:

Za rekonstruirane građevine:

– rješenja o izvedenom stanju ili potvrda o izvedenom stanju na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a sukladno čl. 177. stavku 3. Zakona o gradnji

Za legalizirane građevine:

– rješenje o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11)

– rješenje o izvedenom stanju za završenu zgradu na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12)

 1. d) izvadak iz zemljišne knjige ukoliko je iz zemljišnoknjižnog izvatka vidljivo da je građevina upisana u zemljišnoj knjizi sa zabilježbom da je prilikom upisa priložena uporabna dozvola.
 2. rješenje Ministarstva zdravstva o provedenim mjerama za zaštitu od buke

(sukladno članku 2. Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07) – obvezi utvrđivanja da li su provedene mjere za zaštitu od buke podliježu sve djelatnosti, koje se koriste izvorima buke, a čija emisija buke može u okolnim boravišnim i/ili radnim prostorima izazvati imisiju buke koja prelazi dopuštene granice.)

 1. dodatni dokumenti – ovisno o stanju prostora i opreme objekta (npr. atesti), na zahtjev službene osobe

Iznimno, ugostitelju će se izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta u prostoru stambene namjene za ugostiteljski objekt vrste soba, apartman, studio apartman i kuća za odmor, s tim da je za objekte koji se nalaze u zgradi čija je građevinska površina veća od 400 m² prethodno potrebno ishoditi pozitivno mišljenje tijela nadležnog za zaštitu od požara.

Iznimno, ako je za zgradu u kojoj će se obavljati ugostiteljska djelatnost u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, ugostitelju će se, ako ispunjava propisane uvjete, izdati privremeno rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti u nekoj od vrsta ugostiteljskih objekata, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju, a najdulje do 31. prosinca 2020. godine.

Naknada

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu 20 HRK
 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama, Grad Zagreb i Ministarstvo turizma, naplaćuje se upravna pristojba, kako slijedi:

Za rješenje o utvrđivanju minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju, za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom (terase) plaćaju se pristojbe u iznosima utvrđenim prema vrsti ugostiteljskog objekta:

 1. utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, i to:
 2. vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane, pripremnica obroka (catering) HRK 140
 3. vrste: noćni klub, noćni bar, disco klub HRK 560
 4. vrste: kavana, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet HRK 210
 5. vrste: objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu ili priključnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sl. napravama) HRK 140
 6. vrste: prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički ili studentski dom, ili akademis, objekt za robinzonski smještaj HRK 210
 7. vrste: kamp odmorište HRK 210
 8. utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za ugostiteljske objekte:
 9. vrste: hotel, aparthotel, hotel baština (heritage), turističko naselje, turistički apartmani, pansion, difuzni hotel, integralni hotel (udruženi) lječilišne vrste i hoteli posebnog standarda:

– do 100 smještajnih jedinica                                                                                                                                    HRK 700

– preko 100 smještajnih jedinica                                                                                                                              HRK 1.050

 1. vrsta: kamp:

– do 100 smještajnih jedinica (do 300 osoba)                                                                                                        HRK 700

– preko 100 smještajnih jedinica                                                                                                                              HRK 1.050

 1. vrste: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor HRK 140
 • za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba pred tijelima državne uprave HRK 35
 • za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba, a koja izdaje Grad Zagreb HRK 50

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:

– popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe

Troškovi postupka (dnevnice, troškovi puta i smještaja za članove povjerenstva (ukoliko ih ima, naknadno se plaćaju)

E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta

 • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).
 • Nakon ishođenja rješenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost. (izvršno rješenje)

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu/vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta za smještaj

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za posebni standard

Zahtjev za dodjelu oznake kvalitete

Odjava obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Ministarstvo turizma, Uredi državne uprave u županijama, odnosno Grad Zagreb

s naslovom: e-zahtjev -ugostitelji

Nadležno tijelo i propisi

Za vrste ugostiteljskih objekata iz skupine „Hoteli“, za vrste hotela i vrste kojih se kategorije označavaju zvjezdicama, te iz skupine „Kampovi“, za vrstu Kamp:

Ministarstvo turizma

Prisavlje 14, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6169-111

Za ostale vrste ugostiteljskih objekata nadležni su prema mjestu gdje se objekt nalazi:

Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15 i 121/16)

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16)

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina “Restorani”, “Barovi”, “Catering objekti” i “Objekti jednostavnih usluga” – neslužbeno pročišćeni tekst:/.docx ; /.pdf ; (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14)

Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16)

Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 5/08)

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 140/15)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u vrsti odnosno vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta.

Pravni lijekovi

Protiv rješenja ureda državne uprave u županijama odnosno upravnog tijela Grada Zagreba podnosi se žalba Ministarstvu turizma. Protiv rješenja koje donosi Ministarstvo turizma nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Je li vam ova stranica bila korisna? Molimo unesite svoje komentare i prijedloge.