Ugostiteljske usluge koje se mogu obavljati na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Ugostiteljske usluge koje se mogu obavljati na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Uvjeti za pružanje usluga

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo jest poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sukladno posebnim propisima i koje pruža ugostiteljske usluge

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo mora:

 • biti upisano u Upisnik poljoprivrednika kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
 • imati pravo korištenja objekta i/ili zemljišta u kojem, odnosno na kojem će se pružati ugostiteljske usluge,
 • objekt u kojem će se pružati ugostiteljske usluge u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu mora ispunjavati minimalne uvjete i uvjete za kategoriju,
 • građevina koja je, odnosno u kojoj je objekt u kojem će se pružati usluge, mora ispunjavati uvjete „uporabljivosti“ građevine, prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) – vidi pod Potrebni dokumenti – točka 5.
 • opći i posebni uvjeti za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju objekta propisani su općim dijelom i prilozima Pravilnika: Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16)
 1. Vinotočje/Kušaonica – Prilog I.
 2. Izletište – Prilog I.
 3. Soba – Prilog II.
 4. Apartman – Prilog II.
 5. Ruralna kuća za odmor – Prilog II.
 6. Kamp – Prilog III.
 7. Kamp odmorište – Prilog III.
 8. Uvjeti za dodjelu oznake kvalitete – Prilog V.

Iznimno, ako je u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, izdat će se privremeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva za izdavanje rješenja o odobrenju, a najdulje do 31. prosinca 2020. godine, ako ispunjava propisane uvjete.

Iznimno, izdat će se privremeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, ako zahtjevu priloži izvršnu građevinsku dozvolu ili izvršno rješenje o izvedenom stanju građevine i ispunjava ostale propisane uvjete, a najdulje do 31. prosinca 2020. godine.

Potrebni dokumenti

 1. zahtjev – vidi pod E-postupak
 2. preslika osobne iskaznice ili putovnice nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva
 3. dokaz o pravu korištenja objekta ili zemljišta za kamp (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva, ugovor o zakupu i dr.)
 4. preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika
 5. dokaz o „uporabljivosti“ građevine sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i to:
 6. a) uporabna dozvola
 7. b) u smislu odredbe čl.175. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti ako su izdani odnosno pribavljeni na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu novog Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17):

Za građevine izgrađene do 15. veljače 1968.:

– uvjerenje ureda za katastar i geodetske poslove da je građevina upisana u katastarskom operatu prije 15. veljače 1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja)

Za građevine izgrađene od 16. veljače 1968. do 19. lipnja 1991.:

– konačna uporabna dozvola ili

– pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19. lipnja 1991. i potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije

Za građevine izgrađene od 20. lipnja 1991. do 01. listopada 2007.:

– konačna uporabna dozvola ili

– uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene

Za građevine izgrađene od 01. listopada 2007.:

– konačna uporabna dozvola ili

– za objekte do 400 m2 – potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera

 1. c) u smislu odredbe čl.177. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti:

Za rekonstruirane građevine:

– rješenja o izvedenom stanju ili potvrda o izvedenom stanju na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a sukladno čl. 177. stavku 3. Zakona o gradnji

Za legalizirane građevine:

– rješenje o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11)

– rješenje o izvedenom stanju za završenu zgradu na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12)

 1. d) izvadak iz zemljišne knjige ukoliko je iz zemljišnoknjižnog izvatka vidljivo da je građevina upisana u zemljišnoj knjizi sa zabilježbom da je prilikom upisa priložena uporabna dozvola.
 2. dodatni dokumenti – ovisno o stanju prostora i opreme objekta (npr. atesti), na zahtjev službene osobe

Naknada

Upravna pristojba

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu 20 HRK
 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama i Grad Zagreb 70 HRK

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:

– popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe

Troškovi postupka (dnevnice, troškovi puta i smještaja za članove povjerenstva (ukoliko ih ima, naknadno se plaćaju)

E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

 • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).
 • Nakon ishođenja rješnja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost. (izvršnog rješenja)

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Zahtjev za dodjelu oznake kvalitete za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Odjava pružanja ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Uredi državne uprave u županijama, odnosno Grad Zagreb

s naslovom: e-zahtjev -OPG

Nadležno tijelo i propisi

Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba prema mjestu gdje se objekt nalazi

Propisi:

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda odnosno upravnog tijela Grada Zagreba može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.