Upravljanje projektom gradnje

Pod obavljanjem djelatnosti upravljanja projektom gradnje podrazumijeva se obavljanje svih ili nekih poslova u ime i za račun investitora potrebnih za uspješnu i zakonitu gradnju građevina u skladu s ciljevima i zahtjevima koje postavlja investitor.

Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje obuhvaća sljedeće poslove:

 • financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina
 • financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana
 • programiranje i planiranje u fazi koncipiranja projekta, što uključuje prikupljanje podataka, razvoj programa projekta i praćenje provođenja tog programa
 • savjetovanje, odabir i ugovaranje poslova za projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama
 • povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora
 • pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine
 • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje prostornih planova, građenja, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata
 • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine
 • razvoj sustava kontrole projekta te praćenje i kontrola realizacije, što uključuje izradu i prikaz planiranog vremenskog izvršenja s angažiranim resursima, ažuriranje početno planiranog u odnosu na realizaciju projekta, dinamičku analizu rizika kroz cjeloživotni vijek projekta, izvješća o kontroli kvalitete ostvarenja investicija, prijedloge rješenja tekućih ili predviđenih problema u vremenskom, tehnološkom i troškovnom aspektu realizacije.
 1. Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Djelatnosti upravljanja projektom gradnje može obavljati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik registrirana za obavljanje tih poslova koja ima zaposlenog voditelja projekta.

Investitori koji se u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava smatraju obveznicima javne nabave obvezni su imenovati voditelja projekta u slučaju:

 1. ulaganja sredstava u gradnju infrastrukturnih i drugih građevina, osim cesta, ukupne investicijske vrijednosti veće od 10.000.000,00 kuna bez PDV-a
 2. ulaganja sredstava u gradnju cesta ukupne investicijske vrijednosti veće od 50.000.000,00 kuna bez PDV-a
 3. ulaganja sredstava u gradnju zgrada javne namjene ukupne investicijske vrijednosti veće od 35.000.000,00 kn bez PDV-a
 4. ulaganja sredstava u istodobnu gradnju više zgrada koje su djelomično ili potpuno namijenjene stanovanju, grade se na području istoga grada ili općine i imaju ukupno više od stotinu stanova.

Voditelj projekta može biti fizička osoba koja ima najmanje osam godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima s obrazovanjem iz znanstvenog područja tehničkih znanosti u nekom od znanstvenih polja: arhitekture i urbanizma, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva, koja je završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar, magistar inženjer ili koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja i koja ima potrebna znanja iz područja upravljanja projektima.

Voditelj projekta ima potrebna znanja iz područja upravljanja projektima ako ima:

 1. međunarodno priznatu ovjeru sposobnosti za upravljanje projektima ili
 2. obrazovanje iz područja arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva s obrazovnim programom koji uključuje najmanje 30 ECTS bodova (ili 360 nastavnih sati) iz područja relevantnih za upravljanje projektima gradnje.

 

 1. Međunarodno priznati sustavi ovjere sposobnosti upravljanja projektima su:
 • sustav ovjere sposobnosti Međunarodne organizacije za upravljanje projektima (International Project Management Association, IPMA), sa sjedištem u Švicarskoj, i
 • sustav ovjere sposobnosti Instituta za upravljanje projektima (Project Management Institute, PMI) sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama.
 1. Obrazovni programi koji osiguravaju potrebna znanja iz upravljanja projektima u području arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva su oni programi koji uključuju predmete iz:
 • planiranja i kontrole projekata
 • upravljanja građevinskim projektima (projektima gradnje)
 • ugovornog prava građenja
 • građevinske regulative
 • upravljanja ljudskim potencijalima
 • organizacije poslovnih sustava u graditeljstvu
 • organizacije građenja.

Dokazom o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima smatra se:

 • dokument o ovjeri sposobnosti (certifikat) koji je izdan od nacionalne članice Međunarodne organizacije za upravljanje projektima
 • dokument o ovjeri sposobnosti (certifikat) koji je izdan od Instituta za upravljanje projektima,
 • ovjerena kopija dopunske isprave o studiju ili prijepisa ocjena studija, u kojoj su popisani kao odslušani i položeni svi ili neki od predmeta iz područja relevantnih za upravljanje projektima gradnje. Ukupni zbroj ECTS bodova za te predmete mora iznositi najmanje 30 bodova, a za studije za koje se prema ranijim propisima nisu utvrđivali ECTS bodovi, ukupni zbroj nastavnih sati za te predmete mora iznositi najmanje 360 sati.

Osoba koja ispunjava uvjete za voditelja projekta može se upisati u evidenciju Komore.

Fizička osoba koja u stranoj državi ima pravo obavljati poslove voditelja projekta gradnje ima pravo u Hrvatskoj trajno obavljati te poslove ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje određene građevine ne može biti izvođač te građevine.

Zaposlenik pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje određene građevine ne može biti nadzorni inženjer te građevine.

E-POSTUPAK za davanje izjave temeljem koje strana osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a obavještava Ministarstvo o obavljanju djelatnosti upravljanja projektom gradnje u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi:

Nadležno tijelo za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za voditelja projekta i propisi

Hrvatska komora arhitekata, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15 i 114/18)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15)

Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (NN 85/15)

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.