Upravljanje projektom gradnje

Pod obavljanjem djelatnosti upravljanja projektom gradnje podrazumijeva se obavljanje svih ili nekih poslova u ime i za račun investitora potrebnih za uspješnu i zakonitu gradnju građevina u skladu s ciljevima i zahtjevima koje postavlja investitor.

Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje obuhvaća sljedeće poslove:

 • financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina,
 • financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana,
 • odabir projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama,
 • povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora,
 • pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine,
 • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja, građenje, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata,
 • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine.
 1. Uvjeti za obavljanje djelatnosti

1.1. Djelatnosti upravljanja projektom gradnje može obavljati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik registrirana za obavljanje tih poslova koja ima zaposlenog voditelja projekta.

 • Voditelj projekta može biti fizička osoba koja ima najmanje osam godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima s obrazovanjem iz područja arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva, koja je završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar, magistar inženjer ili koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja i koja ima potrebna znanja iz područja upravljanja projektima.
 • Voditelj projekta ima potrebna znanja iz područja upravljanja projektima ako ima:
 • međunarodno priznatu ovjeru sposobnosti za upravljanje projektima ili
 • obrazovanje iz područja arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva s obrazovnim programom koji uključuje najmanje 30 ECTS bodova (ili 360 nastavnih sati) iz područja relevantnih za upravljanje projektima gradnje.
 1. Međunarodno priznati sustavi ovjere sposobnosti upravljanja projektima su:
 • sustav ovjere sposobnosti Međunarodne organizacije za upravljanje projektima (International Project Management Association, IPMA), sa sjedištem u Švicarskoj, i
 • sustav ovjere sposobnosti Instituta za upravljanje projektima (Project Management Institute, PMI) sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama.
 1. Obrazovni programi koji osiguravaju potrebna znanja iz upravljanja projektima u području arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva su oni programi koji uključuju predmete iz:
 • planiranja i kontrole projekata
 • upravljanja građevinskim projektima (projektima gradnje)
 • ugovornog prava građenja
 • građevinske regulative
 • upravljanja ljudskim potencijalima
 • organizacije poslovnih sustava u graditeljstvu
 • organizacije građenja.
 1. Dokazom o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima smatra se:
 • dokument o ovjeri sposobnosti (certifikat) koji je izdan od nacionalne članice Međunarodne organizacije za upravljanje projektima
 • dokument o ovjeri sposobnosti (certifikat) koji je izdan od Instituta za upravljanje projektima,
 • ovjerena kopija dopunske isprave o studiju ili prijepisa ocjena studija, u kojoj su popisani kao odslušani i položeni svi ili neki od predmeta iz područja relevantnih za upravljanje projektima gradnje. Ukupni zbroj ECTS bodova za te predmete mora iznositi najmanje 30 bodova, a za studije za koje se prema ranijim propisima nisu utvrđivali ECTS bodovi, ukupni zbroj nastavnih sati za te predmete mora iznositi najmanje 360 sati.
 1. Fizička osoba koja u stranoj državi ima pravo obavljati poslove voditelja projekta gradnje ima pravo u Hrvatskoj trajno obavljati te poslove ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova i upisana je u evidenciju stranih voditelja projekata gradnje odgovarajuće Komore.
 1. Fizička osoba koja u stranoj državi članici EGP-a ima pravo obavljati poslove voditelja projekta gradnje ima pravo u Republici Hrvatskoj obavljati te poslove na privremenoj ili povremenoj osnovi ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome odgovarajuću Komoru.

Uz izjavu mora priložiti:

 • Potvrda o državljanstvu – preslika važećeg osobnog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica) ili potvrda o državljanstvu izdana u matičnoj državi.
 • Preslike stručnih kvalifikacija (diploma + suplement diplomi) s potvrdom o formalnoj osposobljenosti, potvrdom o sposobnosti i/ili stručnom iskustvu, informacije o ukupnom trajanju studija, odslušanim predmetima, razlici između teorijskog i praktičnog djela (odnosi se na suplement diplomi), te informacije o kontinuiranom stručnom usavršavanju, seminarima, te drugim oblicima osposobljavanja – prijevod na hrvatski jezik
 • Potvrda kojom se potvrđuje da je podnositelj poslovno nastanjen u državi gdje obavlja profesionalnu djelatnost i da u trenutku izdavanja potvrde nema privremenu ili trajnu zabranu obavljanja djelatnosti.
 • Dokaz o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima
 • Dokaz da je osiguran od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova vođenja projekta gradnje mogao počiniti investitoru ili trećim osobama, u koju svrhu se priznaje polica osiguranja izdana na ime i prezime važeća na teritoriju RH.
 • Životopis na hrvatskom jeziku iz kojeg mora biti vidljiv tijek obrazovanja i radno iskustvo (primjer dobre prakse: Europass CV).

Pravna osoba koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje određene građevine ne može obavljati poslove projektiranja i poslove stručnog nadzora građenja te građevine.

Zaposlenik pravne osobe koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje određene građevine ne može biti projektant i nadzorni inženjer te građevine.

Pravna osoba koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje određene građevine ne može biti izvođač te građevine.

E-POSTUPAK za davanje izjave temeljem koje strana osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a obavještava Ministarstvo o obavljanju djelatnosti upravljanja projektom gradnje u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi:

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac ispuniti i vlastoručno potpisati,
 • Obrazac poslati na e-poštu nadležnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima, u skeniranom obliku,
 • Ukoliko se obrazac i dokumenti šalju e-poštom, podnositelj nema obvezu slanja klasičnom poštom ili osobno dostaviti,
 • Obavijest o uredno podnesenoj izjavi. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesene izjave,
 • Nakon uredno podnesene izjave može se započeti obavljati djelatnost građenja (odnosno ostalih djelatnosti u gradnji: projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnog istraživanja)

OBRAZAC IZJAVE TEMELJEM KOJE STRANA OSOBA SA SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI EGP-a* OBAVJEŠTAVA MINISTARSTVO O OBAVLJANJU DJELATNOSTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ NA PRIVREMENOJ I POVREMENOJ OSNOVI

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: strani.izvodaci@mgipu.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska komora arhitekata,

Hrvatska komora inženjera strojarstva,

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike,

Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15)

Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (NN 85/15)

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.