Znanstvena djelatnost

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Znanstveni rad ne podliježe nikakvim ograničenjima ili formalnim zahtjevima osim onih koji proizlaze iz poštivanja etičnosti u znanstvenom i istraživačkom radu, zaštite ljudskih prava te zaštite osobne i opće sigurnosti na radu. Formalni zahtjevi za obavljanje znanstvene djelatnosti i bavljenje znanošću ne mogu biti zapreka slobodnom bavljenju znanošću.

Privatna znanstvena organizacija može započeti obavljati znanstvenu djelatnost, odnosno u registar upisati takvu djelatnost prije izdavanja dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti. Privatna znanstvena organizacija može zatražiti izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti.

Dopusnica za obavljanje znanstvenih djelatnosti izdat će se privatnoj znanstvenoj organizaciji koja zatraži izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, ako u postupku ispunjavanja nužnih uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti Agencija za znanost i visoko obrazovanje donese pozitivnu akreditacijsku preporuku za obavljanje znanstvene djelatnosti.

Privatna znanstvena organizacija uz usvojen strateški program znanstvenih istraživanja, odgovarajućeg prostora, opreme i osiguranih financijskih sredstva, mora osigurati odgovarajuću strukturu znanstvenika potrebnih za provedbu znanstvenih istraživanja. Privatna znanstvena organizacija mora imati u punom radnom odnosu s punim radnim vremenom najmanje tri znanstvenika, od čega najmanje dva znanstvenika u znanstvenom području za koje se traži dopusnica.

Potrebni dokumenti

Zahtjev za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti za privatne znanstvene organizacije podnosi se Ministarstvu znanosti i obrazovanja i mora sadržavati:

  1. osnivački akt;
  2. elaborat o obavljanju znanstvene djelatnosti koji sadrži višegodišnji strateški program znanstvenih istraživanja u znanstvenome području za koje se traži izdavanje dopusnice;
  3. dokaze o odgovarajućem prostoru i opremi za provedbu strateškog programa znanstvenih istraživanja;
  4. dokaze o osiguranom potrebnom broju znanstvenika izabranih u odgovarajuće zvanje ili s odgovarajućim potrebnim brojem znanstvenih radova potrebnih za izbor u znanstveno zvanje, radi provedbe predloženog strateškog programa znanstvenih istraživanja;
  5. dokaze o osiguranim potrebnim sredstvima za rad znanstvene organizacije.

Zahtjev za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti podnosi se na Obrascu za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti kojeg je utvrdila Agencija za znanost i visoko obrazovanje te se nalazi na mrežnim stranicama Agencije.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provjerava urednost zaprimljenog zahtjeva te ukoliko je zahtjev uredan isti prosljeđuje Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, radi utvrđivanja ispunjavanja nužnih uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti.

Naknada: /

ePodnesak Ministarstva znanosti i obrazovanja – ishodite odobrenje potpuno elektroničkim putem

ili

ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti putem e-pošte

  • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
  • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
  • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
  • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
  • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC – Zahtjev za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@mzo.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

znanost@mzo.hr

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

akreditacija-znanost@azvo.hr

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 02/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-O i RUSRH i 60/15-OUSRH)

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09)

Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti.

Pravni lijek

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.