Alternativni investicijski fond

Investicijski fond je subjekt za zajednička ulaganja čija je jedina svrha i namjena prikupljanje sredstava javnom ili privatnom ponudom te ulaganje tih sredstava u različite vrste imovine u skladu s unaprijed određenom strategijom ulaganja investicijskog fonda, a isključivo u korist imatelja udjela u tom investicijskom fondu. Investicijski fond može biti UCITS fond ili alternativni investicijski fond. Uz navedene, postoje i investicijski fondovi sui generis– uređeni posebnim zakonima; to su Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uređen Zakonom o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 163/03, 82/04 i 41/08) te Umirovljenički fond, uređen Zakonom o umirovljeničkom fondu (NN 93/05, 41/07 i 90/11).

Alternativni investicijski fond (AIF) je investicijski fond osnovan sa svrhom i namjenom prikupljanja sredstava javnom ili privatnom ponudom te ulaganja tih sredstava u različite vrste imovine u skladu s unaprijed određenom strategijom i ciljem ulaganja AIF-a, a isključivo u korist imatelja udjela tog AIF-a. AIF može biti otvoreni i zatvoreni AIF. AIF ne zahtijeva odobrenje za osnivanje i rad u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Otvoreni AIF je zasebna imovina, bez pravne osobnosti, koju osniva UAIF i kojom UAIF upravlja u svoje ime i za zajednički račun imatelja udjela u toj imovini u skladu s odredbama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN 16/2013, 143/2014, dalje: Zakon), prospekta i/ili pravila toga fonda. Otvorenim AIF-om može upravljati samo vanjski UAIF. Udjeli otvorenog AIF-a se na način i pod uvjetima utvrđenim prospektom i/ili pravilima fonda, na zahtjev imatelja udjela otkupljuju, izravno ili neizravno, iz imovine otvorenog AIF-a. Ako pravo države članice ili treće države to dopušta, otvoreni AIF može imati pravnu osobnost.

Zatvoreni AIF je pravna osoba osnovana u obliku dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću koju osniva UAIF i kojom UAIF upravlja u njezino ime i za njezin račun u skladu s odredbama Zakona, prospekta kada je to primjenjivo, pravila i statuta ili društvenog ugovora toga AIF-a, a čiji udjeli na zahtjev imatelja udjela nisu otkupivi iz imovine zatvorenog AIF-a. Zatvorenim AIF-om može upravljati vanjski ili unutarnji UAIF.

Osnivanje i upravljanje AIF-om obuhvaća:

– osnivanje AIF-a,

– upravljanje imovinom AIF-a,

– upravljanje rizicima,

– administrativne poslove,

– trgovanje udjelima AIF-a,

– aktivnosti povezane s imovinom AIF-a i to: usluge koje su potrebne za ispunjavanje fiducijarnih obveza UAIF-a, upravljanje objektima, aktivnosti upravljanja nekretninama, savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja, pripajanja i stjecanja udjela u društvima i ostale usluge povezane s upravljanjem AIF-om i društvima i ostalom imovinom u koju je uložio.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti:

Djelatnosti UAIF-a u Republici Hrvatskoj može obavljati:

 • UAIF koji je dobio odobrenje za rad od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija),
 • društvo za upravljanje UCITS fondom koje je dobilo odobrenje za rad od Agencije,
 • UAIF iz druge države članice koji, u skladu s odredbama Zakona, osnuje podružnicu u Republici Hrvatskoj ili je ovlašten izravno obavljati djelatnosti UAIF-a u Republici Hrvatskoj, na temelju odobrenja nadležnog tijela matične države članice UAIF-a,
 • UAIF iz treće države koji, u skladu s odredbama Zakona, osnuje podružnicu u Republici Hrvatskoj ili je ovlašten izravno obavljati djelatnosti UAIF-a u Republici Hrvatskoj, na temelju odobrenja nadležnog tijela referentne države članice UAIF-a.

Agencija će UAIF-u izdati odobrenje za rad ako su ispunjeni uvjeti koji se odnose na:

 1. oblik, dionice, odnosno poslovne udjele te temeljni kapital društva,
 2. stjecanje kvalificiranih udjela za sve imatelje kvalificiranih udjela te usku povezanost,
 3. članove UAIF-a,
 4. članove nadzornog odbora UAIF-a, ako ga UAIF ima,
 5. izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije članovima uprave,
 6. organizacijske i druge zahtjeve.

Odobrenje za rad vrijedi u svim državama članicama. O zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad Agencija će odlučiti u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva. Smatrat će se da je zahtjev uredan ako sadrži sve propisane podatke i ako mu je priložena dokumentacija s propisanim sadržajem. Svi dokumenti potrebni mogu se naći na sljedećem linku: http://www.hanfa.hr/HR/nav/205/investicijski-fondovi-aif—zakoni-misljenja-i-pra.html

Potrebni dokumenti

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad, podnositelj zahtjeva dužan je Agenciji dostaviti sljedeće:

 1. podatke o članovima uprave UAIF-a,
 2. podatke o identitetu dioničara ili članova UAIF-a, izravnih ili neizravnih imatelja kvalificiranih udjela, visinu tih udjela te usku povezanost,
 3. detaljan prikaz organizacijske strukture UAIF-a, uključujući i izjavu o načinu ispunjavanja uvjeta iz Zakona o alternativnim investicijskim fondovima,
 4. podatke o politikama nagrađivanja iz članka 57. Zakona,
 5. podatke o poslovima koje će UAIF, sukladno članku 66. Zakona, delegirati na treće osobe.

Detaljniji sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a, potrebnu dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu, te sadržaj dokumentacije, Agencija propisuje Pravilnikom o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i malog UAIF-a i stjecanju kvalificiranog udjela UAIF-a (NN 26/2015), koji se nalazi na sjedećem linku

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_566.html

Naknada

Naknade su određene Pravilnikom o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu (NN 151/2014), a donesene su od strane Upravnog vijeća Agencije, te se mogu pronaći na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_151_2849.html

Obveznici, način plaćanja, vrste i visina naknada i administrativnih pristojbi koje naplaćuje Agencija regulirani su Pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN 151/2014), koji se može pronaći na slijedećem linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_151_2848.html

Upute za uplatu naknada potražiti na linku:

http://www.hanfa.hr/getfile/42089/UPUTE%20ZA%20UPLATU%20NAKNADA%20za%202015.pdf

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Adresa: Miramarska 24B, 10 000 Zagreb

e-pošta: info@hanfa.hr

http://www.hanfa.hr/HR/nav/205/investicijski-fondovi-aif—zakoni-misljenja-i-pra.html

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Agencija UAIF-u izdaje odobrenje za rad. Odobrenje za rad izdaje se na neodređeno vrijeme, ne može se prenijeti na drugu osobu i ne vrijedi za pravnog slijednika. Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnose osnivači UAIF-a, odnosno uprava UAIF-a ukoliko ju UAIF već ima. Zahtjev za odobrenje za rad UAIF-a podnosi se isključivo za upravljanje AIF-om ili AIF-ovima.

Pravni lijekovi

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana njegova primitka.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.