Broker i investicijski savjetnik

Broker je zaposlenik investicijskog društva ili kreditne institucije koji na temelju odobrenja Agencije obavlja poslove sadržane u investicijskim uslugama (zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i izvršavanje naloga za račun klijenata).

Investicijski savjetnik je zaposlenik investicijskog društva ili kreditne institucije koji na temelju odobrenja Agencije obavlja poslove sadržane u investicijskim uslugama (zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata, izvršavanje naloga za račun klijenata, upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje), odnosno zaposlenik društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom koji na temelju odobrenja Agencije obavlja poslove sadržane u investicijskim uslugama (upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje).

Broker i investicijski savjetnik dužni su pri obavljanju poslova u svezi s investicijskim uslugama koje klijentu pruža investicijsko društvo, ponašati se u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i propisima donesenim na temelju tog Zakona te pravilima i standardima struke. Investicijski savjetnik ne smije preporučivati kupnju ili prodaju financijskih instrumenata samo radi ostvarivanja provizije.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Broker i investicijski savjetnik moraju ispunjavati uvjete propisane pravilnikom o izdavanju za rad investicijskom društvu, te o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku. Agencija će organizirati i provoditi obrazovni program i stručne ispite za obavljanje poslova brokera i investicijskog savjetnika i o tome izdavati uvjerenja. Više informacija na ovom linku.

Podnositelj zahtjeva (broker ili investicijski savjetnik) za izdavanje odobrenja za rad mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • imati položen stručni ispit za obavljanje poslova brokera/investicijskog savjetnika;
 • imati najmanje šestomjesečno radno iskustvo na poslovima koji se mogu usporediti s poslovima u investicijskom društvu;
 • imati dobar ugled

Dobar ugled u smislu ovog članka ima ona osoba:

 1. protiv koje nije pokrenuta istraga odnosno protiv koje se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti,
 2. koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela iz članka 21. stavka 1. točke 5. Zakona,
 3. koja nije pravomoćno osuđena za prekršaj koji predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz djelatnosti Agencije ili drugog nadležnog tijela,
 4. za koju je na osnovi dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove brokera/investicijskog savjetnika.

Pri procjenjivanju ugleda uzet će se u obzir dosadašnji profesionalni rad i osobni integritet osobe, sve dostupne informacije o postupcima, nadzornim mjerama i prijavama nadležnim tijelima koje su provele ili provode Agencija ili drugo nadležno tijelo.

Potrebni dokumenti

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad brokeru/investicijskom savjetniku podnosi se isključivo na obrascu »Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad brokeru/investicijskom savjetniku«-Obrazac ZOR-2. ZOR-2 mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja. Potpisuje ga fizička osoba – podnositelj zahtjeva, a potpis mora biti javnobilježnički ovjeren. Obrazac ZOR-2 ovjeravaju pečatom i potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje investicijskog društva, kod kojeg će podnositelj zahtjeva obavljati poslove sadržane u zahtjevu, čime potvrđuju istinitost i točnost podataka o radnom odnosu koji su navedeni u zahtjevu.

Fizička osoba-podnositelj zahtjeva uz obrazac dužan je još priložiti:

 • ovjerenu presliku osobne iskaznice (odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane),
 • ovjerena preslika dokaza o završenom stupnju obrazovanja,
 • dokaz o položenom ispitu za obavljanje poslova brokera/investicijskog savjetnika,
 • potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao šestomjesečno radno iskustvo na poslovima koji se mogu usporediti s poslovima u investicijskom društvu,
 • izjavu o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 21. stavku 1. točki 5. Zakona o tržištu kapitala, odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo, je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja te vodi li se protiv njega postupak,
 • ako je dostupan izvod iz kaznene i prekršajne evidencije, i to:
  • za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca te
  • za strane državljane podatke o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca,
 • izjavu/odluku investicijskog društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima s javnom ponudom odnosno kreditne institucije ili ugovor o radu s navedenom institucijom za obavljanje poslova brokera/investicijskog savjetnika,
 • dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.

Detaljnije informacije nalaze se na sljedećem linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_09_117_2512.html

Naknada

Naknade su određene Pravilnikom o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. Godinu, a donesene su od strane Upravnog vijeća Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga, te se mogu pronaći na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_151_2849.html

Nadležno tijelo i propisi:

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Adresa: Miramarska 24B, 10 000 Zagreb

e-pošta: investment.firms@hanfa.hr

http://www.hanfa.hr/nav/254/naslovni-teskt—trziste-kapitala.html

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Agencija na zahtjev fizičke osobe (brokera ili investicijskog savjetnika) izdaje odobrenje za obavljanje poslova sadržanih u investicijskim uslugama. Agencija izdaje odobrenje ako fizička osoba ispunjava uvjete propisane člankom 24. Zakona o tržištu kapitala i Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, te o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku.

Pravni lijekovi

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana njegova primitka.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.