Dentalna medicina

Zahtjevi

Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i ostala dokumentacija podnosi se poštom na adresu Hrvatska komora dentalne medicine, Zagreb, Kurelčeva 3.

Točka 5. Zahtjev i detaljnije informacije

Naknade

Trošak postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija kao i dopunskih mjera propisani su Cjenikom usluga vezanih uz postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija (točka 6. Detaljnije informacije i popis svih propisa)

korisnik: Hrvatska komora dentalne medicine

broj računa: HR2023600001101407171

model: HR00

poziv na broj: OIB uplatitelja

svrha doznake: trošak postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska komora dentalne medicine

Kurelčeva 3, 10 000 Zagreb

+385 1 4886 734

pisarnica@hkdm.hr

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15 i 70/19)

Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/13)

Pravilnik o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine (rujan 2013.)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine (travanj 2018.)

Odobrenje

Rješenje o priznanju inozemne stručne kvalifikacije.

Isto se dobiva nakon uspješno obavljene dopunske mjere, ukoliko Povjerenstvo utvrdi da ne postoje razlike u kvalifikacijama kandidata i kvalifikacijama koje se za obavljanje regulirane profesije traže u Republici Hrvatskoj ili prilikom automatskog priznavanja kvalifikacije.

Nakon zaprimanja zahtjeva i potpune dokumentacije, Povjerenstvo za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i usporedbu obrazovnih programa dokumentacije doktora dentale medicine/dentalnih tehničara/dentalnih asistenata, uspoređuje obrazovni program kandidata s važećim obrazovnim programom u Republici Hrvatskoj.

Dokumentacija se dostavlja i nadležnoj obrazovnoj ustanovi koja dostavlja svoje mišljenje

Kandidatu se nakon izvršene usporedbe dostavlja zaključak s utvrđenom razlikom i pozivom na odabir jedne od dviju ponuđenih dopunskih mjera: 1. Provjera kompetentnosti ili 2. Obavljanje razdoblja prilagodbe.

Nakon odabira dopunske mjere, kandidatu se izdaje privremeno rješenje s odabranom dopunskom mjerom, a zatim i zaključak s pozivom na obavljanje izabrane dopunske mjere

Pravni lijekovi i žalbe

Protiv rješenja kandidat ima pravo žalbe Ministarstvu zdravstva. Žalba se podnosi putem Hrvatske komore dentalne medicine u pisanom obliku u dva primjerka, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 35 HRK.

Datum ažuriranja: 11. studenoga 2020.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.