Dozvola za emisije stakleničkih plinova

SLOBODA PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi za navedenu djelatnost, možete slobodno pružati navedenu uslužnu djelatnost na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu. Ukoliko želite trajno pružati navedenu uslugu, imate pravo poslovnog nastana.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti kojom se ispuštaju staklenički plinovi:

Ishoditi Dozvolu za emisije stakleničkih plinova iz postrojenja ili zrakoplova.

Potrebni dokumenti:

Zahtjev za izdavanje dozvole za emisije stakleničkih plinova koji sadrži:

– opis postrojenja i djelatnosti, uključujući i tehnologiju,

– opis sirovina i pomoćnih materijala čije korištenje dovodi do emisija stakleničkih plinova

– izvore emisija stakleničkih plinova,

Uz zahtjev se prilaže:

– 2 pisana primjerka Plana praćenja potpisanih od strane ovlaštenog zastupnika postrojenja (iz sudskog registra)

– 2 CD s Planom praćenja u propisanom formatu.

Naknada:

35 HRK (za podnošenje zahtjeva) državnih biljega ili uplata na račun IBAN HR1210010051863000160

MODEL HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB uplatitelja

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

Odaberite jednu od ove dvije opcije za e-pristup ovoj uslužnoj djelatnosti.

  • e-USLUGA na jednom mjestu predajte zahtjev i dokumentaciju te ishodite odobrenje.

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Korisne informacije:

  1. Bez dodatnog fizičkog odlaska (barem upola kraće vrijeme postupka)
  2. Bez obveze stavljanja pečata (nije više potreban za pristup tržištu usluga)
  3. Bez obveze lijepljenja biljega (prihvaća se potvrda o internetskom plaćanju naknade).
  4. Nadležno tijelo treba dati odobrenje u roku od 30 dana (od uredno podnesene dokumentacije, nakon čeka nastupa šutnja administracije).
  5. Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati ovu uslužnu djelatnost.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

+385 (0) 1 3717-111

ets-postrojenja@mzoe.hr

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18)

Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (NN 69/12, 154/14)

Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine (NN 70/15)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Dozvola za emisije stakleničkih plinova iz postrojenja ili zrakoplova

Pravni lijekovi:

Protiv dozvole nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela

Datum ažuriranja: 15.10.2019.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.