Društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Uprava UAIF-a mora imati najmanje dva člana koji vode poslove i zastupaju UAIF. Jedan od članova uprave mora biti imenovan za predsjednika uprave.

U slučaju da UAIF vodi upravni odbor, isti mora imenovati najmanje dva izvršna direktora. Odredbe Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN 16/13 i 143/14, dalje: Zakon) i propisa donesenih na temelju Zakona o članovima uprave društva za upravljanje na odgovarajući se način primjenjuju na izvršne direktore.

Članom uprave UAIF-a može biti imenovana osoba koja je dobila suglasnost Agencije za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave podnose članovi, odnosno nadzorni odbor UAIF-a e za mandat koji ne može biti duži od 5 godina.

Uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a, postupak izdavanja suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave te dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje suglasnosti pobliže su propisani člankom 36 i 37. Zakona i Pravilnikom o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem (NN 105/2013), te se mogu pronaći na slijedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_08_105_2370.html

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Član uprave UAIF-a može biti osoba koja trajno ispunjava uvjete propisane člancima 36. i 37. Zakona te uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem.

Iznimno od odredbe članka 36. stavka 1. točke 8. Zakona, član uprave UAIF-a može biti osoba koja je član uprave odnosno prokurist drugog trgovačkog društva, ako je to vezano za ulaganje AIF-a kojim UAIF upravlja.

Kandidat za člana uprave UAIF-a mora imati odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost, dobar ugled i iskustvo za vođenje poslovanja UAIF-a.

Član uprave UAIF-a može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova UAIF-a,
 2. nije bila član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u UAIF-u, odnosno trgovačkom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad, osim ako Agencija ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecala na prouzročenje stečaja, prisilne likvidacije ili oduzimanje odobrenja za rad,
 3. nad čijom imovinom nije otvoren stečajni postupak,
 4. ima dobar ugled,
 5. nije pravomoćno osuđena za prekršaj koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz djelatnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela,
 6. za koju je na osnovi dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave UAIF-a,
 7. ispunjava uvjete za člana uprave propisane zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava,8. nije član uprave, odnosno prokurist drugog trgovačkog društva, osim ako Agencija ne propiše drugačije (- iznimno od ove odredbe, član uprave UAIF-a može biti osoba koja je član uprave odnosno prokurist drugog trgovačkog društva, ako je to vezano za ulaganje AIF-a kojim UAIF upravlja.)
 8. član uprave UAIF-a ne može biti osoba kojoj je Agencija odbila izdati odobrenje za

obavljanje funkcije člana uprave i to najmanje godinu dana od dana donošenja rješenja kojim

se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

(2) Pod iskustvom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka podrazumijeva se najmanje.

Pod iskustvom podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u UAIF-u, odnosno pet godina iskustva u vođenju poslova koji se mogu usporediti s djelatnostima UAIF-a.

Potrebni dokumenti Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave mora sadržavati:

– obrazloženje koje obuhvaća bitne razloge koji su utjecali na podnošenje zahtjeva i ciljeve koji se žele postići imenovanjem kandidata u upravu UAIF-a

– funkciju i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati, obrazloženje odluke o odabiru kandidata koje sadrži kriterije i postupke kojima se UAIF rukovodio prilikom procjene primjerenosti kandidata, te najmanje sljedeće:

 1. osobne podatke osobe koja se imenuje uključujući ime i prezime, djevojačko prezime, OIB, mjesto i datum rođenja, prebivalište odnosno boravište, državljanstvo,
 2. informacije o obrazovanju uključujući kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem,
 3. informacije o stručnom usavršavanju uključujući kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licencija i slično,
 4. za strane državljane informacije o razini znanja hrvatskog jezika,
 5. informacije o radnom iskustvu, uključujući navođenje kronološkim redom svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje su obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljali pojedine funkcije,
 6. za radna mjesta ili funkcije na kojima je kandidat radio odnosno koje je obnašao u posljednjih deset godina, navodi se:

– opis poslova koje je kandidat obavljao na tom radnom mjestu ili funkciji,

– organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala u vrijeme kad je kandidat radio na tom radnom mjestu,

– opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost,

– broj podređenih radnika,

 1. informaciju o tome vodi li se protiv osobe postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 5. stavku 1. Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem, odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo,
 2. informaciju o tome je li kandidat pravomoćno osuđen, je li protiv njega izrečena mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela postupke protiv kandidata zbog nepravilnosti ili nepridržavanja Zakona i podzakonskih propisa, odnosno bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljna djelatnost ili kojima se uređuju instrumenti platnog prometa ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,
 3. informaciju o tome vodi li se protiv kandidata prekršajni postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja koji bi mogli negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata i njegov ugled,
 4. informaciju o tome je li nad kandidatom kao dužnikom pojedincem ili nad društvom u kojemu je obavljao rukovodeću funkciju otvoren postupak stečaja ili pokrenut postupak predstečajne nagodbe ili prisilne likvidacije,
 5. informaciju o financijskom stanju kandidata uključujući i informaciju o tome dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti, nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, »crna lista«, kreditni registar i sl.) i je li nad imovinom kandidata pokrenut ovršni ili stečajni postupak,
 6. informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima kandidat jest ili je bio značajni dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nad društvom pokrenuta predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili mu je oduzeto odobrenje za rad,
 7. informaciju o tome je li procjenu primjerenosti osobe već provelo neko drugo nadležno tijelo (uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene),
 8. informaciju o rezultatu procjene primjerenosti koju je proveo UAIF i obrazloženju procjene.

Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje prilaže se sljedeća dokumentacija:

 1. a) ovjerena preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina ovjerena preslika osobne iskaznice ili putne isprave izdane temeljem odredaba Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 130/2011),
 2. b) ovjerena preslika dokaza o završenom odgovarajućem stupnju obrazovanja,
 3. c) dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdan od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj,
 4. d) životopis s detaljnim podacima o obrazovanju, stručnom usavršavanju i radnom iskustvu,
 5. e) odgovarajuća isprava kojom se dokazuje radni staž kandidata,
 6. f) potvrda poslodavaca o dosadašnjem radnom iskustvu (tvrtka društva, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti), a vezano uz odredbu članka 36. stavka 2. Zakona,
 7. g) za stranog državljanina odgovarajuća isprava potrebna za zasnivanje radnog odnosa u skladu s odredbama Zakona o strancima (npr. dozvola za boravak i rad, odobrenje boravka, EU plava karta itd.),
 8. h) u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani državljani, najmanje jedan od njih mora imati potvrdu nadležnog tijela o znanju hrvatskog jezika,
 9. i) uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske, odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela države čiji je državljanin (ne starije od 3 mjeseca),
 10. j) program vođenja poslova UAIF-a za mandatno razdoblje,
 11. k) elektronički popunjen Upitnik za kandidata za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a (Obrazac br. 1. objavljen na internetskoj stranici Agencije) koji je sastavni dio Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem, s potpisom ovjerenim od javnog bilježnika,
 12. l) rezultati procjene primjerenosti koju je proveo UAIF-a s obrazloženjem,
 13. m) dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi,
 14. n) dodatna dokumentacija na zahtjev Agencije.

Naknada

Visina naknade i administrativne pristojbe određena je Pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN 151/2014), koji se može pronaći na slijedećem linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_151_2848.html

Upute za uplatu naknada potražiti na linku:

http://www.hanfa.hr/getfile/42089/UPUTE%20ZA%20UPLATU%20NAKNADA%20za%202015.pdf

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Adresa: Miramarska 24B, 10 000 Zagreb

e-pošta: info@hanfa.hr

http://www.hanfa.hr/HR/nav/204/investicijski-fondovi-oif—zakoni-misljenja-i-pra.html

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje kojim se izdaje suglasnost za kandidata za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a.

Pravni lijekovi

Protiv rješenja Agencije žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.