Energetska djelatnost opskrbe električnom energijom

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

– dokaz da je registrirana za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
– dokaz da je tehnički kvalificirana za obavljanje energetske djelatnosti,
– dokaz da je stručno osposobljena za obavljanje energetske djelatnosti,
– dokaz da je financijski kvalificirana za obavljanje energetske djelatnosti,
– izjavu odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerenu od javnog bilježnika, odnosno izjavu fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerenu od javnog bilježnika,
– dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti.

 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE

– ishođenje odgovarajuće dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom koju izdaje HERA

– ishođenje EIC oznake u uredu za izdavanje EIC oznaka ovlaštenom od ENTSO-E koji se nalazi u HRVATSKOM OPERATERU PRIJENOSNOG SUSTAVA

– sklapanje ugovora o energiji uravnoteženja s HOPS-om

– podnijeti Zahtjev za sklapanje Sporazuma s HRVATSKIM OPERATOROM TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. o reguliranju međusobnih odnosa na tržištu električne energije sa priloženom ovjerenom preslikom Dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (iz točke 2.)

– sklapanje ugovora s HRVATSKIM OPERATOROM TRŽIŠTA ENERGIJE

radi reguliranja međusobnih obveza u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

– sklapanje sporazuma s HRVATSKIM OPERATOROM TRŽIŠTA ENERGIJE

o reguliranju međusobnih odnosa na tržištu električne energije u ulozi opskrbljivača

Potrebni dokumenti

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti:

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;
b) Popis informacijsko-telekomunikacijske i druge opreme za obavljanje energetske djelatnosti s opisom sustava za obračun;
c) Popis poslovnih prostora na teritoriju Republike Hrvatske;
d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
e) Tipski ugovori s kupcima;
e) Obrasci računa za isporučenu električnu energiju kupcu;
f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti:

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti:

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe.

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE

  1. Zahtjev za sklapanje Sporazuma s HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE o reguliranju međusobnih odnosa na tržištu električne energije
  1. Ovjerena preslika Dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (iz točke 2.)

 Naknada

30.000 HRK

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

IBAN: HR9123900011100027703

Poziv na broj: Biti će naveden na računu

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE

10 000 HRK

0,14 HRK po megavatsatu (kn/MWh) prodane električne energije koju opskrbljivač prijavljuje HRVATSKOM OPERATORU TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. kroz ugovorne rasporede

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.

IBAN: HR4723400091110177478

Poziv na broj: Biti će naveden na računu

Nadležno tijelo i propisi

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
Tel: +385 1 6323-777, +385 1 6323-700
Fax: +385 1 6115-344
hera@hera.hr

Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti (NN 118/07 i 107/09)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE

Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa na tržištu električne energije

Pravni lijekovi

Protiv rješenja kojim se uskraćuje dozvola za obavljanje energetske djelatnosti može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.