Energetsko certificiranje

 1. SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA:

Fizičkoj ili pravnoj osobi iz druge države članice Europskog gospodarskog prostora izdaje se Potvrda za povremeno ili privremeno pružanje usluge na području Republike Hrvatske, ukoliko ispunjava sljedeće zahtjeve:

 • podnese e-prijavu na obrascu
 • stručne kvalifikacije
 • prethodno radno iskustvo potrebno za obavljanje tih poslova
 • nema zabranu bavljenja profesijom (ukoliko se dokaz ne dostavi, nadležno tijelo će provjeriti putem IMI sustava)
 • poznaje hrvatski jezik razine B2
 • ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u trajanju najmanje do isteka razdoblja u kojem namjerava pružati usluge
 • nije kažnjavana (ukoliko se dokaz ne dostavi za pružatelja iz EGP, nadležno tijelo će provjeriti putem IMI sustava, odnosno po službenoj dužnosti za pružatelja iz RH)

Hrvatskim državljanima (fizičkim i pravnim osobama) izdaje se Potvrda radi pružanja usluge u drugoj EGP državi, ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

 • ima ovlaštenje za pružanje usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade (potvrda se izdaje za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade za koju je podnositelj stekao ovlaštenje. Ukoliko se dokaz za pružatelje iz EGP ne dostavi, nadležno tijelo će provjeriti putem IMI sustava)
 1. ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN

Strana pravna ili strana fizička osoba sa sjedištem u drugoj EGP državi koja obavlja djelatnost energetskog certificiranja, energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, može u Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao i osoba sa sjedištem u Hrvatskoj nakon što ishodi ovlaštenje.

Ovlaštenje se daje fizičkoj osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke i koja je tijekom studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, ili koja je po ranijim obrazovnim programima stekla akademski naziv inženjer arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke
 • ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci ili 2 godine radnog iskustva u projektiranju i/ili stručnom nadzoru građenja, nakon završetka studija
 • ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti
 • uspješno je završila odgovarajući program stručnog osposobljavanja (Modul 1 ili Modul 1 i Modul 2) kod jednog od nositelja programa izobrazbe)
 • nije osuđena
 • Iznimno, ovlaštenje za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom, daje se i fizičkoj osobi koja ima završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, ili koja je po ranijim obrazovnim programima stekla zvanje inženjera arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (viša školska sprema), te koja ima najmanje deset godina radnog iskustva u struci ili pet godina radnog iskustva u projektiranju i/ili stručnom nadzoru građenja, nakon završetka studija.

Ovlaštenje se daje pravnoj osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • registrirana je za djelatnost energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade
 • ima u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme zaposlenu najmanje 1 fizičku osobu koja ispunjava uvjete za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada
 • ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti
 • pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu osuđene

Potrebni dokumenti

za fizičku osobu iz države članice Europskog gospodarskog prostora, radi povremenog ili privremenog pružanja usluge na području Republike Hrvatske:

 • zahtjev (na e mail ili poštom u Ministarstvo)
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o poslovnom nastanu
 • potvrda nadležnih tijela države u kojoj podnositelj obavijesti ima poslovni nastan, da u trenutku izdavanja iste nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja djelatnosti
 • dokaz o stručnim kvalifikacijama:
 1. a) potvrdu nadležnog tijela države članice EGP-a iz koje dolazi podnositelj obavijesti o reguliranosti profesije i ispunjavanju svih zahtjeva za obavljanje profesije u toj državi – u slučaju da je energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade regulirana profesija u državi iz koje dolazi podnositelj,
 2. b) dokaz o uspješno završenom formalnom obrazovanju arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (diploma stečena u državi članici EGP-a ili drugi dokazi koje je izdalo nadležno tijelo treće države, a strana osoba ima tri godine stručnog iskustva na području države ugovornice EGP-a, a koje su potvrđene od strane te EGP države,
 3. c) potvrda o stručnom iskustvu ili dokaz od poslodavca o stečenom radnom iskustvu u iznosu od najmanje pet godina nakon završenog formalnog obrazovanja arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke,
 4. d) potvrdu poslodavca iz države ugovornice da je podnositelj obavijesti profesiju energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade obavljao godinu dana s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom istovjetnog ukupnog trajanja tijekom prethodnih deset godina u državi ugovornici EGP-a u kojoj ta profesija nije regulirana,
 5. e) dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade, ako se u državi članici podrijetla provode programi usavršavanja i osposobljavanja iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade,
 6. f) dokaz o postojanju profesionalnog naziva u državi poslovnog nastana;
 • dokaz o nekažnjavanju
 • dokaz o načinu osiguranja od profesionalne odgovornosti
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika razine B2
 • dokaz o upisu u odgovarajući registar ovlaštenih osoba, ako država ugovornica EGP-a vodi takav registar (Ukoliko se dokaz ne dostavi za pružatelje iz EGP nadležno tijelo će provjeriti putem IMI sustava).

Dokazi se podnose u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, osim dokaza o stručnim kvalifikacijama i dokaza o nekažnjavanju koji se podnose u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu od strane ovlaštenog sudskog tumača.

za pravnu osobu iz države članice Europskog gospodarskog prostora, radi povremenog ili privremenog pružanja usluge na području Republike Hrvatske:

 • zahtjev (na e mail ili poštom u Ministarstvo)
 • dokaz o poslovnom nastanu (Ukoliko se dokaz ne dostavi za pružatelje iz EGP nadležno tijelo će provjeriti putem IMI sustava).
 • potvrdu nadležnih tijela države u kojoj podnositelj obavijesti ima poslovni nastan, da u trenutku izdavanja iste nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja djelatnosti (Ukoliko se dokaz ne dostavi za pružatelje iz EGP nadležno tijelo će provjeriti putem IMI sustava).
 • dokaz o stručnim kvalifikacijama imenovane osobe i drugih osoba koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade:
 1. a) potvrdu nadležnog tijela države članice EGP-a iz koje dolazi podnositelj obavijesti o reguliranosti profesije i ispunjavanju svih zahtjeva za obavljanje profesije u toj državi – u slučaju da je energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade regulirana profesija u državi iz koje dolazi podnositelj,
 2. b) dokaz o uspješno završenom formalnom obrazovanju arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (diploma stečena u državi članici EGP-a, ili drugi dokazi koje je izdalo nadležno tijelo treće države, a strana osoba ima tri godine stručnog iskustva na području države ugovornice EGP-a, a koje su potvrđene od strane te države ugovornice EGP-a),
 3. c) potvrda o stručnom iskustvu ili dokaz od poslodavca o stečenom radnom iskustvu u iznosu od najmanje pet godina nakon završenog formalnog obrazovanja arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke imenovane osobe i drugih osoba koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade,
 4. d) potvrdu poslodavca iz države ugovornice da su imenovana osoba i druge osobe koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade profesiju energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade obavljali godinu dana s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom istovjetnog ukupnog trajanja tijekom prethodnih deset godina u državi ugovornici EGP-a u kojoj ta profesija nije regulirana,
 5. e) dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade, ako se u državi članici podrijetla provode programi usavršavanja i osposobljavanja iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade,
 6. f) dokaz o postojanju profesionalnog naziva u državi poslovnog nastana
 • dokaz o nekažnjavanju
 • dokaz o načinu osiguranja od profesionalne odgovornosti
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika razine B2 imenovane osobe i drugih osoba koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade
 • dokaz o upisu u odgovarajući registar ovlaštenih osoba, ako država ugovornica EGP-a vodi takav registar.

Dokazi se podnose u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, osim dokaza o stručnim kvalifikacijama imenovane osobe i drugih osoba koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade i dokaza o nekažnjavanju, koji se podnose u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu od strane ovlaštenog sudskog tumača.

za hrvatske državljane (ovlaštenu fizičku i ovlaštenu pravnu osobu) radi pružanja usluge u drugoj državi članici Europskog gospodarskog prostora:

za fizičku osobu:

 • zahtjev za izdavanje ovlaštenja za energetsko certificiranje (na e mail ili poštom u Ministarstvo)
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika diplome o završenom studiju
 • preslika potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronički zapis o radno-pravnom statusu i stažu i/ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu u struci
 • opis radnog iskustva u struci (kronološki navesti podatke o poslovima na kojima je osoba radila) preslika uvjerenja o uspješno završenom programu osposobljavanja
 • preslika ugovora o osiguranju fizičke osobe
 • uvjerenje o nekažnjavanju fizičke osobe izdano od nadležnog Općinskog suda
 • dokaz o uplaćenoj pristojbi

za pravnu osobu:

 • zahtjev za izdavanje ovlaštenja za energetsko certificiranje (na e mail ili poštom u Ministarstvo)
 • preslike ugovora o radu zaposlenih osoba na neodređeno vrijeme kod podnositelja zahtjeva, koje ispunjavaju uvjete (kao fizička osoba) i koje će provoditi energetske preglede zgrada, energetsko certificiranje i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,
 • izjava o zaposlenim osobama i imenovanju osobe za potpisivanje izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrada, energetskih certifikata zgrada i izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • dokazi o ispunjavanju uvjeta za svaku imenovanu i druge zaposlene osobe (prilažu se dokazi za sve fizičke osobe koje će u pravnoj osobi provoditi energetske preglede zgrada, energetsko certificiranje i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi):
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika diplome o završenom studiju
 • preslika Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja / Programu usavršavanja
 • preslika potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu zaposlenika
 • opis radnog iskustva (kronološki navesti podatke o poslovima na kojima je osoba radila)
 • uvjerenje o nekažnjavanju za pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi, izdano od nadležnog Općinskog suda
 • preslika ugovora o osiguranju pravne osobe
 • dokaz o uplaćenoj pristojbi

Naknada

35 HRK za izdavanje rješenja o ovlaštenju za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

e-pošta za slanje dokumentacije: zahtjevi.energcert@mgipu.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

+385 1 3782 444

zahtjevi.energcert@mgipu.hr

Zakon o gradnji (NN 153/1320/17, 39/19)

Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15133/15)

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade (NN 77/15)

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru (NN 47/14)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o davanju ovlaštenja za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada (obuhvaća i ovlaštenje za redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi)

Pravni lijekovi

Protiv rješenja žalba nije dopuštena, ali može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 19.11.2019.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.