Gospodarenje otpadom (očevidnici u prekograničnom prometu otpadom)

SLOBODA PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi za navedenu djelatnost, možete slobodno pružati navedenu uslužnu djelatnost na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu. Ukoliko želite trajno pružati navedenu uslugu, imate pravo poslovnog nastana.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti:

Pravna ili fizička osoba – obrtnik koja obavlja uvoz i/ili izvoz otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku sukladno članku 3. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006, dužna je upisati se u:

 1. Očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku i/ili
 2. Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku.
 3. Ažurirani očevidnici nalaze se na sljedećoj mrežnoj poveznici:  http://www.mzoip.hr/hr/otpad/ocevidnici.html

Potrebni dokumenti:

U Očevidnik Ministarstvo upisuje osobu koja uz zahtjev dostavi sljedeće priloge:

 1. dokaz o registraciji za odgovarajuću trgovačku djelatnost,
 2. popis vrsta otpada za koje se traži upis u Očevidnik prema ključnim brojevima otpada sukladno Europskom katalogu otpada i oznakama otpada sukladno Prilozima III., III.A i III.B Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006,
 3. ako je uvoznik otpada, dokaz da posjeduje dozvolu za oporabu otpada kojeg želi uvoziti ako je oporabitelj ili dokaz o statusu trgovca, odnosno posrednika,
 4. ako je izvoznik otpada, dokaz da posjeduje dozvolu za sakupljanje otpada kojeg želi izvoziti ili da je proizvođač otpada, trgovac ili posrednik.

Naknada:

35 HRK (za podnošenje zahtjeva) + 35 HRK (za odbijanje zahtjeva)

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR64

Poziv na broj: 5002-47053-OIB

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 • e-USLUGA na jednom mjestu predajte zahtjev i dokumentaciju te ishodite odobrenje.

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Korisne informacije:

 1. Bez dodatnog fizičkog odlaska (barem upola kraće vrijeme postupka)
 2. Bez obveze stavljanja pečata (nije više potreban za pristup tržištu usluga)
 3. Bez obveze lijepljenja biljega (prihvaća se potvrda o internetskom plaćanju naknade).
 4. Nadležno tijelo treba dati odobrenje u roku od 30 dana (od uredno podnesene dokumentacije, nakon čeka nastupa šutnja administracije).
 5. Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati ovu uslužnu djelatnost.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetika

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3717-111

okolis.otpad@mzoe.hr

Propisi iz područja gospodarenja otpadom

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)

Uredba (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006.)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje o upisu u Očevidnik

Rješenje kojim se odbija zahtjev za upis u Očevidnik

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela

Datum ažuriranja: 28.10.2019.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.