Gospodarenje otpadom (odobrenje za prekogranični promet otpadom)

SLOBODA PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi za navedenu djelatnost, možete slobodno pružati navedenu uslužnu djelatnost na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu. Ukoliko želite trajno pružati navedenu uslugu, imate pravo poslovnog nastana.

Prekogranični promet otpada koji podliježe notifikacijskom postupku sukladno članku 3. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006, Ministarstvo odobrava pisanim odobrenjem propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti:

Zahtjev za izdavanjem odobrenja podnositelj obavijesti izvan Republike Hrvatske podnosi putem nadležnog tijela države polazišta, dok podnositelj obavijesti s područja Republike Hrvatske zahtjev podnosi Ministarstvu koje ga prosljeđuje nadležnim tijelima država provoza i odredišta sukladno članku 4. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006.

Sukladno članku 2. točki 15. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 podnositelj obavijesti je:

(a) kod pošiljke porijeklom iz države članice, svaka fizička ili pravna osoba u nadležnosti države članice koja namjerava izvršiti isporuku otpada ili namjerava dati da se izvrši isporuka otpada i kojoj je dodijeljena obveza obavješćivanja. Podnositelj obavijesti je osoba ili tijelo iz dolje navedenog popisa, određeno prema redoslijedu utvrđenom u popisu:

 1. izvorni proizvođač,
 2. ovlašteni novi proizvođač koji izvršava postupke prije isporuke,

iii.  ovlašteni skupljač koji je iz raznih malih količina iste vrste otpada sakupljenog iz različitih izvora sklopio pošiljku koja treba krenuti s jedinstvenog mjesta navedenog u obavijesti,

 1. registrirani trgovac kojega je u pisanom obliku ovlastio izvorni proizvođač, novi proizvođač ili ovlašteni skupljač iz i., ii. i iii. da u njegovo/njezino ime bude podnositelj obavijesti,
 2. registrirani posrednik kojega je u pisanom obliku ovlastio izvorni proizvođač, novi proizvođač ili ovlašteni skupljač iz i., ii. i iii. da u njegovo/njezino ime bude podnositelj obavijesti,
 3. ako su sve osobe iz i., ii., iii., iv. i v., ako je primjenjivo, nepoznate ili su nesolventne, posjednik.

(b)   u slučaju uvoza u, ili provoza kroz, Zajednicu otpada koji nije porijeklom iz države članice svaka od sljedećih fizičkih ili pravnih osoba u nadležnosti države polazišta koja namjerava izvršiti otpremu otpada ili namjerava dati, ili je dala, da se izvrši isporuka otpada, a koja je bilo:

 1. osoba određena zakonom države odredišta; ili, ako takve nema,
 2. posjednik u vrijeme kad je izvoz izvršen.

Potrebni dokumenti:

Uz zahtjev se prilaže:

 1. obavijest o prekograničnom prometu otpada – notifikacija i dokument o prometu iz Priloga I.A i I.B Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 izdane od strane nadležnog tijela države polazišta i ispunjene od strane podnositelja obavijesti,
 2. ugovor između podnositelja obavijesti i primatelja otpada sukladno članku 5. Uredbe br. (EZ-a) br. 1013/2006,
 3. ugovor između primatelja otpada i osobe koja obavlja oporabu/zbrinjavanje ako primatelj otpada nije ujedno i oporabitelj/zbrinjavatelj,
 4. odgovarajuća polica osiguranja ili jamstvo banke sukladno članku 6. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 u iznosu dovoljnom za pokriće svih planiranih pošiljki sukladno obavijesti iz točke 1. ovoga stavka,
 5. odgovarajuća polica osiguranja ili jamstvo banke od odgovornosti za štetu prouzročenu trećim osobama,
 6. preslika dozvole za oporabu, odnosno zbrinjavanje otpada osobe koja će taj otpad oporabiti, odnosno zbrinuti,
 7. opis tehnološkog postupka oporabe i/ili zbrinjavanja otpada,
 8. ruta transporta uključujući moguće alternativne putove,
 9. popis nadležnih tijela uključenih u prekogranični promet otpadom.

Zahtjev u slučaju isporuke otpada u Republiku Hrvatsku (uvoza) koji podliježe notifikacijskom postupku bit će odobren uz uvjet da:

 1. su ispunjeni uvjeti iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom,
 2. je primatelj registriran za obavljanje odgovarajuće trgovačke djelatnosti,
 3. je priložena analiza kemijskog sastava otpada kada je to moguće,
 4. uvoz planirane količine otpada ne premašuje kapacitet postrojenja za oporabu.

Zahtjev u slučaju isporuke otpada kroz Republiku Hrvatsku (provoza) koji podliježe notifikacijskom postupku bit će odobren uz uvjet da:

 1. su ispunjeni uvjeti iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom,
 2. je država odredišta dostavila obavijest o urednosti zahtjeva.

Zahtjev u slučaju isporuke otpada iz Republike Hrvatske (izvoza) otpada koji podliježe notifikacijskom postupku bit će odobren uz uvjet da:

 1. su ispunjeni uvjeti iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom,
 2. podnositelj obavijesti je registriran za obavljanje odgovarajuće trgovačke djelatnosti,
 3. podnositelj obavijesti posjeduje dozvolu za sakupljanje one vrste otpada koju namjerava izvoziti ako je skupljač,
 4. je priložen izvornik ili ovjerena preslika važećeg ugovora o posredovanju sa svakim proizvođačem ili posjednikom ili vlasnikom otpada čiji otpad namjerava izvoziti, ako je podnositelj obavijesti trgovac ili posrednik,
 5. je priložen izvadak iz Očevidnika o nastanku i tijeku otpada ako je podnositelj obavijesti proizvođač otpada.

Naknada:

Nema naknade (za podnošenje zahtjeva) + 35 HRK (za odbijanje zahtjeva)

po izdavanju odobrenja za isporuku otpada u Republiku Hrvatsku 3.500 HRK

po izdavanju odobrenja za isporuku otpada iz Republike Hrvatske 1.400 HRK

po izdavanju odobrenja za isporuku otpada kroz Republiku Hrvatsku 700 HRK

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160, SWIFT CODE: NBHRHR2X

Model: HR64

Poziv na broj: 5002-47053-OIB

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 • e-USLUGA na jednom mjestu predajte zahtjev i dokumentaciju te ishodite odobrenje.

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Korisne informacije:

 1. Bez dodatnog fizičkog odlaska (barem upola kraće vrijeme postupka)
 2. Bez obveze stavljanja pečata (nije više potreban za pristup tržištu usluga)
 3. Bez obveze lijepljenja biljega (prihvaća se potvrda o internetskom plaćanju naknade).
 4. Nadležno tijelo treba dati odobrenje u roku od 30 dana (od uredno podnesene dokumentacije, nakon čeka nastupa šutnja administracije).
 5. Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati ovu uslužnu djelatnost.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetika

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3717-111

okolis.otpad@mzoe.hr

Propisi iz područja gospodarenja otpadom

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)

Uredba (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006.)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Odobrenje za uvoz / izvoz / provoz otpada koji podliježe notifikacijskom postupku

Rješenje o odbijanju / odbacivanju / obustavi postupka

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela

Datum ažuriranja: 28.10.2019.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.