Investicijski fond

Investicijski fond je subjekt za zajednička ulaganja čija je jedina svrha i namjena prikupljanje sredstava javnom ili privatnom ponudom te ulaganje tih sredstava u različite vrste imovine u skladu s unaprijed određenom strategijom ulaganja investicijskog fonda, a isključivo u korist imatelja udjela u tom investicijskom fondu. Investicijski fond može biti UCITS fond ili alternativni investicijski fond. Uz navedene, postoje i investicijski fondovi osnovani posebnim zakonima, tzv. fondovi sui generis;,to su Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uređen Zakonom o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 163/03, 82/04 i 41/08) te Umirovljenički fond, uređen Zakonom o umirovljeničkom fondu (NN 93/05, 41/07 i 90/11).

UCITS fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom koji:

 1. ima za isključivi cilj zajedničko ulaganje imovine, prikupljene javnom ponudom udjela u fondu, u prenosive vrijednosne papire ili u druge oblike likvidne financijske imovine iz članka 249. stavka 1. ovoga Zakona, a koji posluje po načelima razdiobe rizika,
 2. čiji se udjeli, na zahtjev ulagatelja, otkupljuju izravno ili neizravno, iz imovine toga fonda. Radnje koje društvo za upravljanje poduzima kako bi se osiguralo da vrijednost udjela ne odstupa značajno od neto vrijednosti imovine fonda, izjednačene su s otkupom udjela i
 3. koji je osnovan u skladu s dijelom 10. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 16/2013, 143/2014), odnosno propisima države članice donesenima na temelju Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

Osnivanje i upravljanje UCITS fondom obuhvaća: osnivanje UCITS fonda, upravljanje imovinom UCITS fonda, administrativne poslove i trgovanje udjelima UCITS fonda.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Djelatnosti društva za upravljanje su:

 1. osnovne djelatnosti:
 • osnivanje i upravljanje UCITS fondom (upravljanje UCITS fondom),
 • osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom prema propisima kojima se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (upravljanje alternativnim investicijskim fondom),
 • osnivanje i upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom, ako je to dozvoljeno propisima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova (upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom),
 • upravljanje fondovima osnovanima prema posebnim zakonima,
 1. pomoćne djelatnosti:
 • upravljanje portfeljem prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala (upravljanje portfeljem),
 • investicijsko savjetovanje u vezi s financijskim instrumentima određenima zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (investicijsko savjetovanje),
 • pohrana i administriranje u vezi s udjelima u investicijskom fondu (pohrana i administriranje)

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) će društvu za upravljanje izdati odobrenje za rad ako su ispunjeni uvjeti koji se odnose na:

 • oblik, dionice i temeljni kapital društva,
 • stjecanje kvalificiranih udjela za sve imatelje kvalificiranih udjela te usku povezanost,
 • članove društva za upravljanje,
 • članove nadzornog odbora društva za upravljanje,
 • izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije članovima uprave,
 • organizacijske i druge zahtjeve.

O zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad Agencija će odlučiti u roku od 2 mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva. Smatrat će se da je zahtjev uredan ako, u skladu s odredbama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima (NN 90/13), sadrži sve propisane podatke i ako mu je priložena dokumentacija s propisanim sadržajem.

Sve potrebne informacije mogu se pronaći na sljedećem linku: http://www.hanfa.hr/HR/nav/204/investicijski-fondovi-oif—zakoni-misljenja-i-pra.html

Potrebni dokumenti

Sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad društvu za upravljanje, potrebnu dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu, kao i sadržaj te dokumentacije Agencija propisuje Pravilnikom o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima. Sva potrebna dokumentacija može se pronaći na ovom linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_90_2008.html

Naknada

Naknade su određene Pravilnikom o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu (NN 151/2014), a donesene su od strane Upravnog vijeća Agencije , te se mogu pronaći na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_151_2849.html

Obveznici, način plaćanja, vrste i visina naknada i administrativnih pristojbi koje naplaćuje Agencija regulirani su Pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN 151/2014), koji se može pronaći na slijedećem linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_151_2848.html

Upute za uplatu naknada potražiti na linku:

http://www.hanfa.hr/getfile/42089/UPUTE%20ZA%20UPLATU%20NAKNADA%20za%202015.pdf

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Adresa: Miramarska 24B, 10 000 Zagreb

e-pošta: info@hanfa.hr

http://www.hanfa.hr/HR/nav/204/investicijski-fondovi-oif—zakoni-misljenja-i-pra.html

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Agencija društvu za upravljanje izdaje odobrenje za rad. Odobrenje za rad izdaje se na neodređeno vrijeme, ne može se prenijeti na drugu osobu i ne vrijedi za pravnog sljednika. Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnose osnivači, odnosno uprava društva za upravljanje. Odobrenje za rad sadrži odobrenje za pružanje onih djelatnosti za koje je društvo za upravljanje podnijelo zahtjev, a za koje ispunjava uvjete propisane Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, odnosno drugim relevantnim propisima.

Pravni lijekovi

Protiv rješenja Agencije žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.