Isključivanje postrojenja iz trgovanja emisijskim jedinicama

SLOBODA PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi za navedenu djelatnost, možete slobodno pružati navedenu uslužnu djelatnost na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu. Ukoliko želite trajno pružati navedenu uslugu, imate pravo poslovnog nastana.

Operater postrojenja koji je ishodio dozvolu za emisije stakleničkih je do 15. srpnja 2012. godine Ministarstvu mogao podnijeti zahtjev za isključenje iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama ako:

  • je operater postrojenja imao emisije stakleničkih plinova manje od 25.000 tona ekvivalenta ugljikovog dioksida u svakoj od 3 prethodne godine, sukladno verificiranom izvješću o emisijama, isključujući emisije iz biomase
  • za postrojenje za izgaranje operater ima nazivnu ulaznu toplinsku snagu ispod 35 MW,
  • će operater postrojenja provoditi mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija

Potrebni dokumenti:

Zahtjev za isključenje iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama

Uz zahtjev se prilaže izvješće o emisijama iz postrojenja za 2008., 2009. i 2010. godinu i izvješće o verifikaciji kojim dokazuje da su emisije stakleničkih plinova iz postrojenja manje od 25.000 tona ekvivalenta ugljikovog dioksida u svakoj od 3 navedene godine, isključujući emisije iz biomase.

Naknada:

35 HRK (za podnošenje zahtjeva) državnih biljega ili uplata na račun IBAN HR1210010051863000160

MODEL HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB uplatitelja

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

Odaberite jednu od ove dvije opcije za e-pristup ovoj uslužnoj djelatnosti.

  • e-USLUGA na jednom mjestu predajte zahtjev i dokumentaciju te ishodite odobrenje.

 Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

 Korisne informacije:

  1. Bez dodatnog fizičkog odlaska (barem upola kraće vrijeme postupka)
  2. Bez obveze stavljanja pečata (nije više potreban za pristup tržištu usluga)
  3. Bez obveze lijepljenja biljega (prihvaća se potvrda o internetskom plaćanju naknade).
  4. Nadležno tijelo treba dati odobrenje u roku od 30 dana (od uredno podnesene dokumentacije, nakon čeka nastupa šutnja administracije).
  5. Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati ovu uslužnu djelatnost.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

+385 (0) 1 3717-111

ets-postrojenja@mzoe.hr

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18)

Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (NN 69/12, 154/14)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje o isključenju iz sustava trgovanja emisija stakleničkih plinova

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela

Datum ažuriranja: 15.10.2019.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.