Istraživanje i eksploatacija geotermalne vode za energetske svrhe

SLOBODA PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi za navedenu djelatnost, možete slobodno pružati navedenu uslužnu djelatnost na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu. Ukoliko želite trajno pružati navedenu uslugu, imate pravo poslovnog nastana.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

 1. Djelatnost može obavljati fizička ili pravna osoba sa sjedištem ili podružnicom u Hrvatskoj, registrirana kod nadležnog tijela za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, odnosno rudarski gospodarski subjekt kao fizička ili pravna osoba sa sjedištem u državama članicama Europske unije, registrirana za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina kod nadležnog tijela države članice Europske unije.
 2. Djelatnost ne može obavljati fizička ili pravna osoba koja ima nepodmirena dugovanja s osnova javnih davanja, s osnova neplaćenih naknada za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina, s osnova neplaćenih naknada za korištenje šume i/ili šumskog zemljišta, odnosno poljoprivrednog zemljišta u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina ili s osnova nezakonitog istraživanja i/ili eksploatacije mineralnih sirovina te neispunjene obveze u sanaciji i zaštiti prirode i okoliša, odnosno fizička ili pravna osoba kojoj je osnivač ili suosnivač fizička osoba ili pravna osoba koja ima nepodmirena dugovanja s osnova s osnova javnih davanja, s osnova neplaćenih naknada za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina, s osnova neplaćenih naknada za korištenje šume i/ili šumskog zemljišta, odnosno poljoprivrednog zemljišta u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina ili s osnova nezakonitog istraživanja i/ili eksploatacije mineralnih sirovina te neispunjene obveze u sanaciji i zaštiti prirode i okoliša.

Potrebni dokumenti

Kada fizička ili pravna osoba podnosi prijedlog za raspisivanje javnog nadmetanja, u prijedlogu obvezno mora naznačiti, odnosno priložiti:

 • naziv mineralne sirovine koju se namjerava istraživati,
 • zemljovidni položaj, veličinu i naziv predloženog istražnog prostora,
 • program ukupnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom te podrobni plan radova, koji će biti izvedeni u prvoj godini istraživanja,
 • ukupni iznos potrebnih novčanih sredstava za izvođenje planiranih istražnih radova, te način njihovog osiguranja,
 • izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijedloga registriran za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina,
 • geološku ili drugu dokumentaciju o mogućnosti postojanja mineralne sirovine ili geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u predloženom istražnom prostoru,
 • dokaz da je prostor predloženog istražnog prostora u dokumentima prostornog uređenja planiran za izvođenje rudarskih radova,
 • zemljovid predloženog istražnog prostora s ucrtanim zemljišnim česticama i iskazanim katastarskim i zemljišnoknjižnim oznakama i priloženim zemljišnoknjižnim izvadcima za zemljišne čestice unutar obuhvata predloženog istražnog prostora i/ili službena pomorska navigacijska karta morskog dijela.

Naknada

Za podnošenje zahtjeva nema naknade, za izdavanje rješenja naknada iznosi 35,00 HRK državnih biljega.

e-plaćanje

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR64

Poziv na broj: 5002-oznaka za upravnu pristojbu-OIB

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 • e-USLUGA na jednom mjestu predajte zahtjev i dokumentaciju te ishodite odobrenje.

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Korisne informacije:

 1. Bez dodatnog fizičkog odlaska (barem upola kraće vrijeme postupka)
 2. Bez obveze stavljanja pečata (nije više potreban za pristup tržištu usluga)
 3. Bez obveze lijepljenja biljega (prihvaća se potvrda o internetskom plaćanju naknade).
 4. Nadležno tijelo treba dati odobrenje u roku od 30 dana (od uredno podnesene dokumentacije, nakon čeka nastupa šutnja administracije).
 5. Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati ovu uslužnu djelatnost.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Uprava za energetiku (Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe)

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

Fax.: +385 (0) 1 6106-022

e-mail: naftno.rudarstvo@mzoe.hr

Zakon o rudarstvu (Narodne novine, broj 56/13 i 14/14)

Zakon o koncesijama (Narodne novine, broj 69/17)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Jedinstveni postupak za davanje koncesije za eksploataciju

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalne vode za energetske svrhe radi davanja koncesije za eksploataciju

Rješenje o odobrenju za istraživanje geotermalne vode za energetske svrhe

Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja

Odluka o davanju koncesije za eksploataciju geotermalne vode za energetske svrhe

Ugovor o koncesiji za eksploataciju geotermalne vode za energetske svrhe

Pravni lijekovi

Pravna zaštita tijekom cijelog jedinstvenog postupka za davanje koncesije za eksploataciju provodi se u skladu s odredbama Zakona o rudarstvu i Zakona o koncesijama.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela

Datum ažuriranja: 15.10.2019.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.