Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika

SLOBODA PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi za navedenu djelatnost, možete slobodno pružati navedenu uslužnu djelatnost na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu. Ukoliko želite trajno pružati navedenu uslugu, imate pravo poslovnog nastana.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

  1. Djelatnost može obavljati rudarski gospodarski subjekt, odnosno jedna ili više pravnih osoba sa sjedištem ili podružnicom u Republici Hrvatskoj, registriranu kod nadležnog tijela za obavljanje istraživanja i eksploatacije ugljikovodika kao i rudarski gospodarski subjekt, odnosno pravna osoba sa sjedištem u državama članicama Europske unije, registrirana za obavljanje istraživanja i eksploatacije ugljikovodika kod nadležnog tijela države članice Europske unije.
  2. Djelatnost ne može obavljati rudarski gospodarski subjekt koji ima nepodmirena dugovanja s osnova javnih davanja, s osnova neplaćenih naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, s osnova neplaćenih naknada za korištenje šume i/ili šumskog zemljišta, odnosno poljoprivrednog zemljišta u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina ili s osnova nezakonitog istraživanja i/ili eksploatacije mineralnih sirovina te neispunjene obveze u sanaciji i zaštiti prirode i okoliša, odnosno kojem je osnivač ili suosnivač fizička osoba ili pravna osoba koja ima nepodmirena dugovanja s osnova neplaćenih naknada za korištenje šume i/ili šumskog zemljišta, odnosno poljoprivrednog zemljišta u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina ili s osnova nezakonitog istraživanja i/ili eksploatacije mineralnih sirovina te neispunjene obveze u sanaciji i zaštiti prirode i okoliša.

Potrebni dokumenti

Za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika potrebna je dozvola i ugovor za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra. Izdavanje dozvole i sklapanje ugovora provodi se na temelju samo jednog javnog nadmetanja u jedinstvenom postupku. Rudarski radovi mogu se izvoditi isključivo temeljem izdane dozvole i koncesije koja čini sastavni dio izdane dozvole u slučaju ispunjenja uvjeta predviđenih zakonom. Postupak provođenja javnog nadmetanja za izdavanje dozvole uredit će Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom, a u skladu s provedbenim propisima koje donosi Ministarstvo. Postupak izdavanja dozvole započinje donošenjem odluke o provođenju postupka izdavanja dozvole od strane Vlade Republike Hrvatske u skladu s odredbama Zakona. Javno nadmetanje za dodjelu dozvole objavljuje se najmanje tri mjeseca prije isteka roka za podnošenje ponuda u sredstvima javnog priopćavanja i na službenim mrežnim stranicama Ministarstva. Ministarstvo objavljuje u Službenom listu Europske unije javno nadmetanje za dodjelu dozvole najmanje šest mjeseci prije isteka roka za podnošenje ponuda. Sadržaje i uvjete javnog nadmetanja za izdavanje dozvole, kao i kriterije za odabir najpovoljnijeg ponuditelja javnog nadmetanja odredit će Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Stručnog povjerenstva posebnom odlukom prije donošenja odluke o objavi javnog nadmetanja. Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja javnog nadmetanja moraju se temeljiti na tehničkoj, financijskoj i stručnoj sposobnosti sudionika javnog nadmetanja, kao i kvaliteti ponude.

Naknada

Određena je u natječajnoj dokumentaciji.

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

  • e-USLUGA na jednom mjestu predajte zahtjev i dokumentaciju te ishodite odobrenje.

 Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

 Korisne informacije:

  1. Bez dodatnog fizičkog odlaska (barem upola kraće vrijeme postupka)
  2. Bez obveze stavljanja pečata (nije više potreban za pristup tržištu usluga)
  3. Bez obveze lijepljenja biljega (prihvaća se potvrda o internetskom plaćanju naknade).
  4. Nadležno tijelo treba dati odobrenje u roku od 30 dana (od uredno podnesene dokumentacije, nakon čeka nastupa šutnja administracije).
  5. Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati ovu uslužnu djelatnost.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Uprava za energetiku (Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe)

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

Fax.: +385 (0) 1 6106-022

e-mail: naftno.rudarstvo@mzoe.hr

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 94/13 i 14/14)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Dozvola za istraživanje radi sklapanja ugovora

Ugovor o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika

Ugovor o istraživanju i eksploataciji uz obvezu plaćanja naknade i poreza

Pravni lijekovi

Odluke koje Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo donose sukladno Zakonu izvršne su. Protiv odluka koje Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo donose sukladno Zakonu žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pri nadležnom sudu.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela

Datum ažuriranja: 15.10.2019.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.