Izdavanje dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza

E-POSTUPAK za izdavanje dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza:

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Dozvola/rješenje za obavljanje usluga željezničkog prijevoza može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja dozvole možete započeti obavljati djelatnost.

OBRAZAC Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: uprava.zeljeznice@mmpi.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Potrebni dokumenti:

 • potvrda o sjedištu na teritoriju Republike Hrvatske (izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda)
 • potvrda o registraciji za obavljanje djelatnosti željezničkog prijevoza (sa vučom ili bez vuče vlakova ili samo za vuču vlakova) za usluge za koje traži dozvolu (izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda)
 • potvrda nadležnog suda i izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe danu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću ovjerenu od javnog bilježnika da protiv pravne osobe nije donesena pravomoćna presuda u vezi gospodarskog poslovanja, povrede prava na rad i drugih prava iz radnog odnosa i zaštite na radu, ozbiljne povrede propisa iz područja željeznica, te izbjegavanje carinskog nadzora i neplaćanje carine i drugih davanja koja se plaćaju u carinskom postupku u slučaju prijevoznika koji traži dozvolu za međunarodni prijevoz tereta koja podliježu carinskim postupcima
 • potvrda nadležnog suda i izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe danu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću ovjerenu od javnog bilježnika da član uprave nije pravomoćno osuđen bezuvjetno na kaznu zatvora u trajanju jedne ili više godina za kazneno djelo u gospodarskom poslovanju, kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa, povrede prava na rad i drugih prava iz rada, izbjegavanje carinskog nadzora i neplaćanje carine i drugih davanja koja se plaćaju u carinskom postupku u slučaju prijevoznika koji traži dozvolu za međunarodni prijevoz tereta koja podliježu carinskim postupcima
 • dokaz o financijskoj sposobnosti, što znači da svoje sadašnje i buduće obveze pravna osoba može uz normalne uvjete poslovanja ispuniti u razdoblju od 12 mjeseci
 • dokaz da pravna osoba u radnom odnosu ima takvu organizacijsku strukturu koja može osigurati visok stupanj sigurnosti prijevoza i nadziranje aktivnosti prijevoza za koje se izdaje dozvola
 • potvrda o osiguranju kod osiguravajućeg društva i sposobnosti namirenja moguće odštete na temelju odgovornosti nastale u obavljanju svoje djelatnosti te pružanje jamstva za pokriće štete u slučaju nesreće u odnosu na putnike, prtljagu, teret, poštu i treće osobe u skladu s domaćim i međunarodnim propisima

Naknada

Upravna pristojba 35 HRK

Broj računa za e-plaćanje:

Korisnik: Državni proračun

Broj računa: HR1210010051863000160

Poziv na broj: HR64 5002-1087-OIB pravne osobe/MB subjekta

Svrha doznake: upravna pristojba – dozvola za obavljanje željezničkog prijevoza

Nadležno postupovno tijelo:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

+385 (0)1 6169 080

uprava.zeljeznice@mmpi.hr

Propisi:

Zakon o željeznici („Narodne novine“, broj 94/13, 148/13, 73/17)

Pravilnik o uvjetima izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza („Narodne novine“, broj 114/15)

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2015/171 оd 4. veljače 2015. o određenim aspektima postupka izdavanja dozvola željezničkim prijevoznicima

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv rješenja kojim se izdaje dozvola za obavljanje usluge željezničkog prijevoza nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.