Kreditne institucije

Pružanje bankovnih usluga

Kreditna institucija (u Republici Hrvatskoj povijesno banka) je dioničko društvo čija je djelatnost primanje depozita ili ostalih povratnih sredstava od javnosti te odobravanje kredita iz tih sredstava za vlastiti račun. Kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj može se, pod određenim uvjetima, osnovati kao banka, štedna banka ili stambena štedionica.

Štedna banka je kreditna institucija koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad kao štedna banka i koja je osnovana kao dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Štedne banke su kreditne institucije koje u usporedbi sa bankama, imaju sužen obuhvat usluga, odnosno osim bankovnih usluga mogu obavljati usluge izdavanja garancija ili drugih jamstava, odobravanje kredita uključujući odobravanje potrošačkih i hipotekarnih kredita, trgovanje za svoj račun (instrumentima tržišta novca i ostalim prenosivim vrijednosnim papirima te stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove),usluge platnog prometa u zemlji u skladu s posebnim propisima, usluge povezane s poslovima kreditiranja, primjerice prikupljanja podataka, izrade analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost, obavljanje poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje, izdavanja instrumenata plaćanja i upravljanje njima, iznajmljivanje sefova posredovanja pri sklapanju poslova na novčarskom tržištu i slično.

Stambena štedionica je kreditna institucija koja se osniva i posluje prema odredbama Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013, 19/2015) i prema odredbama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (NN, br. 109/1997, 117/1997, 76/1999, 10/2001, 92/2005, 21/2010, 15/2013, 139/2013 i 151/2014). One su specijalizirane kreditne institucije osnovane od strane banke ili društva za osiguranje koje prikupljaju depozite od fizičkih i pravnih osoba radi rješavanja stambenih potreba štediša odobravanjem stambenih kredita uz financijsku potporu države na području Republike Hrvatske. Odobrenje za osnivanje i rad stambene štedionice, na osnovi pisanog zahtjeva, daje Hrvatska narodna banka, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti kreditne institucije (banke, stambene štedionice i štedne banke) pripadaju kategoriji K 64.19 Ostalo novčarsko posredovanje.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Kreditne institucije

Hrvatska narodna banka izdaje kreditnoj instituciji odobrenje za rad kao banka, štedna banka ili stambena štedionica (odobrenje za rad). Odobrenje za rad sadrži odobrenje za pružanje bankovnih usluga. Odobrenje za rad može sadržavati i odobrenje za pružanje osnovnih i dodatnih financijskih usluga. Nakon dobivanja odobrenja za rad kreditna se institucija može upisati u sudski registar.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kao banka, štedna banka ili stambena štedionica potrebno je priložiti:

  1. statut u obliku ovjerene preslike javnobilježničkog akta,
  2. poslovni plan za prve tri poslovne godine koji uključuje bilancu i račun dobiti i gubitka, planirane vrste poslova, primjerenu organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu kreditne institucije, računovodstvenu politiku te organizaciju unutarnje revizije,
  3. zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela i dokumentaciju iz članka 25. Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013 i 19/2015 ),
  4. ako u kreditnoj instituciji nijedan dioničar nije stjecatelj kvalificiranog udjela, popis 20 najvećih dioničara,
  5. zahtjev iz članka 39. stavka 2. i članka 40. Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013, 19/2015) s prijedlogom predsjednika i članova uprave te dokumentaciju iz članka 39. stavka 4. Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013 i 19/2015) i
  6. zahtjev iz članka 46. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013 i 19/2015) s prijedlogom članova nadzornog odbora te dokumentaciju iz članka 46. stavka 4. Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013 i 19/2015),
  7. dokaz o namjenski izdvojenim sredstvima za inicijalni kapital kreditne institucije koja se osniva
  8. mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela države članice ili nadležnog tijela kreditne institucije iz treće zemlje o kreditnoj instituciji iz države članice ili treće zemlje koja namjerava osnovati kreditnu instituciju u Republici Hrvatskoj i
  9. odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se dopušta obavljanje određenih financijskih usluga ako to proizlazi iz propisa kojima se uređuje obavljanje određenih financijskih usluga predviđenih poslovnim planom kreditne institucije.

Sve dodatne informacije i dokumenti dostupni su na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke http://www.hnb.hr/supervizija/index.html.

Potrebni dokumenti

Svi potrebni dokumenti navedeni su na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke (dio supervizija, licenciranje): http://www.hnb.hr/supervizija/index.html, http://www.hnb.hr/supervizija/licenciranje/h-opci-postupci-procedure.pdf.

 Naknada

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska narodna banka

Adresa: Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb

e-pošta: http://www.hnb.hr/

Zakon o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013, 19/2015)

http://www.hnb.hr/propisi/zakoni-htm-pdf/h-zakon-o-kreditnim-institucijama-159-2013_19-2015.pdf

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/2008 i 54/2013)

http://www.hnb.hr/propisi/zakoni-htm-pdf/h-zakon-hnb-75-2008_54-2013.pdf

Ministarstvo financija

Adresa: Katančićeva 5, 10 000 Zagreb

e-pošta: http://www.mfin.hr/hr/

Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (NN, br. 109/1997, 117/1997, 76/1999, 10/2001, 92/2005, 21/2010, 15/2013, 139/2013 i 151/2014)

Uredba o izmjeni zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (NN, br. 151/2014)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Odobrenje za rad kao banka, štedna banka ili stambena štedionica donosi Hrvatska narodna banka, u vidu rješenja. Odobrenje za rad sadrži odobrenje za pružanje bankovnih usluga. Hrvatska narodna banka mora u roku šest mjeseci od dana podnošenja urednog zahtjeva odlučiti o: zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad, kao i o svim drugim zahtjevima iz članka 66. Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013, 19/2015) i zahtjevu za izdavanje odobrenja o pripajanju, spajanju ili razdvajanju kreditnih institucija. Rok za donošenje odluke i obavijest o takvoj odluci ne može biti duži od 12 mjeseci od dana primitka zahtjeva.

Pravni lijekovi

Prema Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/2008 i 54/2013) protiv rješenja koja o pitanjima iz djelokruga svoje nadležnosti donosi Hrvatska narodna banka, žalba nije dopuštena ali se protiv njih može pokrenuti upravni spor.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.