Kreditne unije

Kreditna unija kao financijska institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad može primati novčane depozite i odobravati kredite, ali samo svojim članovima i u domaćoj valuti. Nadalje, može primati novčane depozite od sindikata i obrtničkih komora te primati bespovratna novčana sredstva od međunarodnih institucija, obavljati platni promet i mjenjačke poslove za svoje članove, dodjeljivati novčane pomoći članovima kreditne unije te davati jamstva za obveze svojih članova.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Kreditne unije

Kreditnu uniju može osnovati trideset ili više osoba, a mogu se osnovati po načelu zaposlenja, zanimanja odnosno profesije ili teritorijalnom načelu. Članovi kreditne unije mogu biti samo fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvastkoj i trgovci pojedinci i obrtnici sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji imaju zajednički interes i zajedno djeluju s ciljem unapređivanja i zaštite međusobnog interesa. Odobrenje za rad kreditne unije izdaje Hrvatska narodna banka.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti:

  1. statut kreditne unije u obliku javnobilježničkog akta,
  2. dokaz o uplati članskih udjela,
  3. poslovni plan za prve tri godine poslovanja koji uključuje objašnjenje razloga i ciljeva osnivanja, projekciju bilance i računa dobiti i gubitka, opis organizacijske i kadrovske strukture i tehničke infrastrukture te računovodstvene politike kreditne unije,
  4. popis osnivača kao članova kreditne unije s njihovim osobnim podacima i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. Zakona o kreditnim unijama (NN, br. 141/2006, 25/2009 i 90/2011),
  5. prijedlog kandidata za članove uprave,
  6. popis članova nadzornog odbora.

Sve dodatne informacije i dokumenti dostupni su na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke http://www.hnb.hr/supervizija/index.html.

Potrebni dokumenti

Svi potrebni dokumenti navedeni su na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke (dio supervizija, licenciranje): http://www.hnb.hr/supervizija/index.html, http://www.hnb.hr/supervizija/licenciranje/h-opci-postupci-procedure.pdf.

Naknada

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska narodna banka

Adresa: Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb

e-pošta: http://www.hnb.hr/

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/2008 i 54/2013)

http://www.hnb.hr/propisi/zakoni-htm-pdf/h-zakon-hnb-75-2008_54-2013.pdf

Zakon o kreditnim unijama (NN, br. 141/2006, 25/2009 i 90/2011)

Priručnik za licenciranje

Ministarstvo financija

Adresa: Katančićeva 5, 10 000 Zagreb

e-pošta: http://www.mfin.hr/hr/

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Odobrenje za rad kreditne unije izdaje Hrvatska narodna banka koja je obvezna u roku od 3 mjeseca od dana primitka potpunog zahtjeva iz članka 31. stavka 2. Zakona o kreditnim unijama (NN, br. 141/2006, 25/2009 i 90/2011) odlučiti o istom i donijeti odgovarajuće rješenje. Ako je zahtjev iz članka 31. stavka 2. Zakona o kreditnim unijama (NN, br. 141/2006, 25/2009 i 90/2011) nepotpun, Hrvatska narodna banka odredit će rok u kojem kreditna unija može dopuniti zahtjev, ali krajnji rok za donošenje rješenja ne smije biti dulji od 6 mjeseci od dana primitka zahtjeva.

Pravni lijekovi

Prema Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/2008 i 54/2013) protiv rješenja koja o pitanjima iz djelokruga svoje nadležnosti donosi Hrvatska narodna banka, žalba nije dopuštena ali se protiv njih može pokrenuti upravni spor.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.