Leasing

Posao leasinga je pravni posao u kojem davatelj leasinga pribavlja objekt leasinga na način da od dobavljača objekta leasinga kupnjom stekne pravo vlasništva na objektu leasinga, te primatelju leasinga odobrava korištenje tog objekta leasinga kroz određeno vrijeme, a primatelj leasinga se obvezuje za to plaćati naknadu. S obzirom na sadržaj i obilježja posla leasinga, leasing može biti financijski ili operativni leasing.

Posao financijskog leasinga je pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga naknadu koja uzima u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i opcijom kupnje može steći pravo vlasništva nad tim objektom leasinga po određenoj cijeni koja je u trenutku izvršenja te opcije manja od stvarne vrijednosti objekta leasinga u tom trenutku, a rizici i koristi povezani s vlasništvom na objektu leasinga većim dijelom prenose se na primatelja leasinga.

Posao operativnog leasinga je pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga određenu naknadu koja ne mora uzimati u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, davatelj leasinga snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i primatelj leasinga nema ugovorenu opciju kupnje, a rizici i koristi povezani s vlasništvom na objektu leasinga većim dijelom ostaju na davatelju leasinga, odnosno ne prenose se na primatelja leasinga.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Leasing-društvo je trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj upisano u sudski registar na temelju odobrenja za obavljanje poslova leasinga koje izdaje Agencija uz uvjete propisane Zakonom o leasingu. Leasing-društvo može biti osnovano i poslovati kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Poslove leasing mogu obavljati: leasing-društva, leasing-društva iz države članice te podružnica leasing-društva iz države članice i iz treće države.

Leasing-društvo može, na temelju odobrenja Agencije, upisati u sudski registar kao svoje djelatnosti poslove financijskog i/ili operativnog leasing. Leasing-društvo može obavljati i upisati u sudski registar i poslove koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima leasing (prodaja te davanje u zakup i najam objekata leasinga vraćenih leasing-društvu čiji je vlasnik leasing-društvo po osnovi obavljanja poslova leasing). Leasing-društvo ne smije odobravati kredite niti odobravati zajmove.

Posao leasinga je pravni posao u kojem davatelj leasinga pribavlja objekt leasinga na način da od dobavljača objekta leasinga kupnjom stekne pravo vlasništva na objektu leasinga, te primatelju leasinga odobrava korištenje tog objekta leasinga kroz određeno vrijeme, a primatelj leasinga se obvezuje za to plaćati naknadu.

Iznimno, davatelj leasinga može obavljati poslove leasinga s objektima leasinga koje ima u svom vlasništvu stečenom i na drugi zakonom propisan način. U tom slučaju davatelj leasinga je ujedno i dobavljač objekta leasinga.

Poslove leasinga može obavljati:

 1. leasing-društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
 2. leasing-društvo iz države članice
 3. podružnica leasing-društva iz treće države i podružnica leasing društva iz države članice.

Poslove financijskog leasinga može obavljati kreditna institucija u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

http://www.hanfa.hr/HR/nav/178/leasing-i-factoring—zakoni-pravilnici-i-misljenj.html

Uprava leasing društva mora imati najmanje dva člana koji vode poslove i zastupaju leasing društvo. Član uprave leasing-društva može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova leasing-društva
 2. nije bila član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u leasing-društvu, odnosno drugom trgovačkom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je ukinuto odobrenje za rad, osim ako nadležno tijelo ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecala na prouzročenje stečaja, prisilne likvidacije ili ukidanje odobrenja za rad
 3. nad čijom imovinom (dužnik pojedinac) nije otvoren ili proveden stečajni postupak
 4. ima dobar ugled
 5. nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz djelatnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela
 6. za koju je na osnovi dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave leasing-društva
 7. ispunjava uvjete za člana uprave propisane zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava
 8. nije član uprave, odnosno prokurist drugoga trgovačkog društva
 9. član uprave leasing-društva ne može biti osoba kojoj je Agencija odbila izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave, i to najmanje godinu dana od dana donošenja rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave
 10. nije bila razriješena dužnosti člana uprave leasing-društva po nalogu Agencije iz članka 101. Zakona o leasingu.

Pod stručnim kvalifikacijama i iskustvom podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u leasing-društvu, odnosno pet godina iskustva u vođenju poslova koji se mogu usporediti s poslovima iz djelatnosti leasing-društva ili iskustva stečenog na drugim rukovodećim položajima u društvima koja obavljaju poslove koji se mogu usporediti s poslovima iz djelatnosti leasing-društva.

Leasing društvo mora dobiti suglasnost za kvalificirane udjele.

Svaka pravna ili fizička osoba (namjeravani stjecatelj) koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u leasing-društvu što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10%, 20%, 30% ili 50%, ili da leasing-društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja, dužna je prethodno podnijeti Agenciji zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku i dobiti suglasnost Agencije za to stjecanje.

Detaljnije informacije nalaze se na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_141_3011.html

Potrebni dokumenti

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga podnose osnivači leasing-društva, a odobrenje izdaje Agencija. Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti:

 1. osnivački akt
 2. poslovni plan za prve tri poslovne godine koji sadrži predviđenu bilancu i račun dobiti i gubitka
 3. popis osnivača leasing-društva u kojem su navedeni svi identifikacijski podaci osnivača
 4. ukupan nominalni iznos dionica, odnosno poslovnih udjela svakoga od osnivača i njihov postotni udjel u temeljnom kapitalu leasing-društva
 5. dokaz o osiguranim sredstvima za osnivanje društva i uplati temeljnog kapitala
 6. za osnivače – pravne osobe koji su imatelji kvalificiranih udjela izvod iz sudskog registra, odnosno drugog odgovarajućeg javnog registra i revidirane financijske izvještaje za posljednje dvije poslovne godine, a ako osnivač kao poduzetnik u smislu propisa kojima se uređuje računovodstvo posluje kraće od dvije poslovne godine, tada je potrebno priložiti revidirane financijske izvještaje većinskog člana društva ili većinskog dioničara osnivača
 7. ako je osnivač dioničko društvo, ispis iz registra dioničara, ako je osnivač društvo s ograničenom odgovornošću, popis članova društva
 8. prijedlog članova uprave i sastav nadzornog odbora
 9. izjavu o ispunjavanju organizacijskih i drugih zahtjeva uključujući opis informacijskog sustava leasing-društva.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga može podnijeti i osnovano društvo s ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo, pod uvjetom da u portfelju nema bilo kojih sklopljenih poslova koji se u trenutku podnošenja zahtjeva izvršavaju, pri čemu zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi uprava društva. Takav zahtjev treba sadržavati gore navedenu dokumentaciju kao i izjavu uprave društva da društvo u portfelju nema bilo kojih sklopljenih poslova koji se u trenutku podnošenja zahtjeva izvršavaju.

Usporedno sa zahtjevom za izdavanje odobrenja nužno je podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za najmanje dva člana uprave.

Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave potrebno je priložiti:

 1. funkciju i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati i trajanje mandata za koji se kandidat predlaže,
 2. osobne podatke osobe koja se imenuje uključujući ime, prezime, djevojačko prezime, mjesto i datum rođenja, prebivalište odnosno boravište, državljanstvo i druge osobne podatke,
 3. informacije o obrazovanju uključujući kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem,
 4. informacije o stručnom usavršavanju uključujući kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licencija i slično,
 5. za strane državljane informacije o razini znanja hrvatskog jezika,
 6. informacije o radnom iskustvu, uključujući navođenje kronološkim redom svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje su obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljali pojedine funkcije,
 7. za radna mjesta ili funkcije na kojima je kandidat radio odnosno koje je obnašao u posljednjih deset godina, navodi se:

– opis poslova koje je kandidat obavljao na tom radnom mjestu ili funkciji,

– organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala u vrijeme kad je kandidat radio na tom radnom mjestu, osim ako kandidat izjavi da bi to predstavljalo povredu njegove obveze na čuvanje poslovne tajne, te ako mu je dostupna,

– opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost,

– broj podređenih radnika.

 1. informaciju o tome vodi li se protiv osobe postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 6. stavku 1. ovoga Pravilnika odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo,
 2. informaciju o tome je li kandidat pravomoćno osuđen, je li protiv njega izrečena mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela postupke protiv kandidata zbog nepravilnosti ili nepridržavanja zakona i podzakonskih propisa, odnosno bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, osiguravateljna ili druga financijska djelatnost ili kojima se uređuju instrumenti platnog prometa ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,
 3. informaciju o tome vodi li se protiv kandidata postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za prekršaje koji bi mogli negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata i njegov ugled,
 4. informaciju o tome je li kandidat ili društvo kojim je rukovodio postao dužnik u stečajnom ili sličnom postupku,
 5. informaciju o tome nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, »crna lista«, kreditni registar i sl., a za strane državljane na odgovarajućim evidencijama strane države) i je li nad imovinom kandidata pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota,
 6. informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima kandidat jest ili je bio značajni dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju,osim ako kandidat izjavi da bi to predstavljalo povredu njegove obveze na čuvanje poslovne tajne, uključujući i informaciju o tome je li nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili mu je oduzeto odobrenje za rad,
 7. informaciju o tome je li procjenu primjerenosti osobe već provelo neko drugo nadležno tijelo (uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene),
 8. informaciju o svim poslovnim odnosima osobe i s njom povezanih osoba s leasing društvom, članovima uprave nadzornog odbora te kvalificiranim imateljima,
 9. informaciju o rezultatu procjene primjerenosti koju je provelo leasing društvo i obrazloženju procjene.

(2) Sve strane isprave koje se dostavljaju sukladno ovom Pravilniku o uvjetima za člana uprave i nadzornog odbora moraju biti prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz (1) točaka 2., 3. i 6. dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

(3) Osim dokumenata iz (1), zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se može potvrditi dobar ugled, stručna znanja, sposobnost i iskustvo kandidata.

(4) Agencija može od podnositelja zahtjeva ili od leasing društva zatražiti i druge dokumente, podatke i informacije kojima se dokazuje da kandidat ispunjava propisane uvjete.

Detaljnije informacije nalaze se na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_23_433.html

Obrasci za izdavanje suglasnosti za člana uprave leasing društva nalaze se na sljedećem linku:

http://www.hanfa.hr/HR/nav/124/tehnicke-upute-i-obrasci.html

Usporedno sa zahtjevom za izdavanje odobrenja nužno je podnijeti zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu. Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela potrebno je priložiti:

(1) Pravna osoba kao namjeravani stjecatelj, dužna je zahtjevu za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu priložiti:

 1. a) izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra u izvorniku ili ovjerenoj preslici (ne stariji od tri mjeseca), a za stranu pravnu osobu izvadak iz drugog odgovarajućeg registra, u izvorniku ili ovjerenoj preslici i u prijevodu od strane ovlaštenog sudskog tumača (ne stariji od tri mjeseca)
 2. b) ispis iz registra dioničara (knjige dionica) ili knjige udjela u izvorniku ili ovjerenoj preslici s popisom fizičkih osoba krajnjih dioničara odnosno imatelja poslovnih udjela s navedenim sljedećim podacima: ime i prezime, adresa stanovanja, odnosno prebivališta te drugi identifikacijski podaci, ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu namjeravanog stjecatelja,
 3. c) popis osoba koje su u smislu Zakona o leasingu u odnosu povezanosti s namjeravanim stjecateljem, te opis načina povezanosti,
 4. d) financijske izvještaje za posljednje tri poslovne godine, odnosno ukoliko je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ukoliko navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji,
 5. e) ako je od zadnjeg godišnjeg financijskog izvještaja prošlo više od 9 mjeseci, financijske izvještaje za tekuću godinu,
 6. f) dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja,
 7. g) izjavu da nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak ili postupak predstečajne nagodbe nad namjeravanim stjecateljem,
 8. h) podatke o prekršajnoj (ne)osuđivanosti namjeravanog stjecatelja, o tome vodi li se protiv namjeravanog stjecatelja prekršajni ili kazneni postupak te o tome da namjeravani stjecatelj nije pravomoćno osuđen za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine« broj 152/08) i Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13), te za sljedeća kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine« broj 125/11 i 144/12):

– kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva,

– kaznena djela protiv gospodarstva,

– kaznena djela krivotvorenja,

– kaznena djela protiv službene dužnosti,

– kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja,

– kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11) koja su u pravnom kontinuitetu s navedenim kaznenim djelima iz točke d) ovoga članka, a za stranu osobu izjavu da nije pokrenuta istraga odnosno da se ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđena za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim kaznenim djelima,

 1. i) kada je to primjenjivo, mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela iz države članice ili treće države o namjeravanom stjecanju,
 2. j) potvrdu o plaćanju administrativne pristojbe i naknade,
 3. k) drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(2) Fizička osoba kao namjeravani stjecatelj, za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu dužna je priložiti:

 1. a) presliku osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina presliku osobne iskaznice ili putne isprave u skladu s odredbama Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011, 74/2013);
 2. b) životopis namjeravanog stjecatelja koji uključuje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja odnosno prebivališta i druge identifikacijske podatke stjecatelja), popis svih pravnih osoba u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen, član uprave ili nadzornog odbora, prokurist te u kojima je bio ili je još uvijek imatelj kvalificiranog udjela,
 3. c) uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela države čiji je državljanin (ne starije od tri mjeseca),
 4. d) podatke o fizičkoj osobi kao pod 1. točka h) za pravnu osobu,
 5. e) popis osoba koje su u smislu Zakona, u odnosu povezanosti s namjeravanim stjecateljem, te opis načina povezanosti,
 6. f) dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja,
 7. g) potvrdu o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi,
 8. h) drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(3) Strane isprave dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz 1. točke a) i i) i iz 2. točke c) ovoga članka dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

(4) Podatkom iz 1. točke h) i 2. točke d) ovoga članka, smatrat će se podatak iz kaznene ili prekršajne evidencije nadležnog tijela odgovarajuće države, koji nije stariji od tri mjeseca, a ako se takav podatak prema propisima te države ne može dobiti, izjava pravne ili fizičke osobe na koju se podatak odnosi, koja nije starija od mjesec dana.

(5) Ako se radi o stjecanju kvalificiranog udjela koje omogućava prevladavajući utjecaj ili kontrolu nad poslovanjem leasing društva, namjeravani stjecatelj je, na zahtjev Agencije, dužan uz dokumentaciju iz 1. i 2. članka Pravilnika o stjecanju kvalificiranih udjela, zahtjevu priložiti i:

 1. a) poslovni plan i strategiju leasing društva u kojem stječe kvalificirani udjel s projekcijom bilance i računa dobiti i gubitka za prve tri poslovne godine (obrasci su dostupni na službenoj web stranici Agencije),
 2. b) promjene u upravljačkoj, organizacijskoj i kadrovskoj strukturi, ako se planiraju,
 3. c) plan aktivnosti na području informacijske tehnologije, ako se planiraju promjene.

Ako je namjeravani stjecatelj matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, dužan je dostaviti dokumentaciju iz članka 2. stavka 1. točaka d) i e) Pravilnika o stjecanju kvalificiranih udjela izrađenu na konsolidiranoj osnovi.

Detaljnije informacije nalaze se na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_20_394.html

Naknada

Naknade su određene Pravilnikom o izračunu, visini i naplati naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a donesene su od strane Upravnog vijeća Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga, te se mogu pronaći na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_151_2848.html

Upute za uplatu naknada potražiti na linku:

http://www.hanfa.hr/getfile/42088/Tehni%C4%8Dke%20upute%20za%202015.pdf

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Adresa: Miramarska 24B, 10 000 Zagreb

e-pošta: leasing@hanfa.hr

http://www.hanfa.hr/HR/nav/178/leasing-i-factoring—zakoni-pravilnici-i-misljenj.html

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga podnose osnivači leasing-društva, a odobrenje izdaje Agencija. Odobrenje se izdaje na neodređeno vrijeme, ne može se prenijeti na drugu osobu i ne vrijedi za pravnog sljednika. Leasing-društvo dužno je trajno udovoljavati uvjetima pod kojima mu je Agencija izdala odobrenje za obavljanje poslova leasinga.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave leasing društva podnosi kandidat za člana uprave uz obvezno priloženu pisanu odluku ili suglasnost organa u leasing društvu nadležnog za imenovanje članova uprave za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalficiranogu udjela u leasing društvu podnosi svaka pravna ili fizička osoba (namjeravani stjecatelj) koja namjerava izravno ili neizravno steći li povećati udjel u leasing društvu što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili glasačkim pravima dosegne ili premaši 10%, 20%, 30% ili 50%, ili da leasing društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja s podatkom o visini udjela koji se namjerava steći.

Pravni lijekovi

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana njegova primitka.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.