Medicinske sestre opće njege

Zahtjevi

Podnošenje zahtjeva komori

 • Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija može se podnijeti osobno, putem pošte na adresu Hrvatska komora medicinskih sestara, Maksimirska 111/II, 10 000 Zagreb te elektroničkim putem na adresu hkms@hkms.hr.
 • Razlikuju se opći i automatski sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. Ovisno o vrsti postupka međusobno se razlikuje i dokumentacija koju je potrebno dostaviti u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.
 1. Dokumenti potrebni za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije po općem sustavu:
 • Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije (sastavni dio Pravilnika o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija).
 • Dokaz o državljanstvu u neovjerenoj preslici
 • Dokaz o prethodno završenom obrazovanju u neovjerenoj preslici
 • Dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju u izvorniku ili ovjerenoj preslici
 • Dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement) ili obrazovni program u neovjerenoj preslici
 • Dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju u neovjerenoj preslici
 • Dokaz o stručnom iskustvu u izvorniku ili ovjerenoj preslici

Napomena: Postupak se vodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Slijedom navedenog, svi dokumenti u postupku priznavanja stručnih kvalifikacija moraju biti u prijevodu na hrvatski jezik i latično pismo od strane ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik.

III. Dokumenti potrebni za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije po automatskom sustavu:

 • Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.
 • Dokaz o državljanstvu u izvorniku ili u preslici uz predočenje izvornika (sukladno članku 4. stavku 3. Pravilnika o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
 • Dokaz o formalnoj osposobljenosti i/ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju za obrazovanje započeto iza referentnog datuma iz Priloga V. Direktive u izvorniku ili u preslici uz predočenje izvornika (sukladno članku 4. stavku 3. Pravilnika o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je polaganje stručnog ispita propisano propisima te države EGP-a te je isto navedeno u Prilogu V. Direktive u izvorniku ili u preslici uz predočenje izvornika (sukladno članku 4. stavku 3. Pravilnika o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
 • Potvrdu o sukladnosti obrazovanja izdanu od nadležnog tijela države EGP-a kojom se potvrđuje da su tijekom obrazovanja stečena znanja i vještine sukladne Direktivi 2005/36/EZ

Napomena: Postupak se vodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Slijedom navedenog, svi dokumenti u postupku priznavanja stručnih kvalifikacija moraju biti u prijevodu na hrvatski jezik i latično pismo od strane ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik.

 1. Priznavanje pripravničkog staža obavljenog u inozemstvu pri Ministarstvu zdravstva

Postupak priznavanja pripravničkog staža provodi se na zahtjev stranke koja je okončala postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije pri Hrvatskoj komori medicinskih sestara.

Uz zahtjev za priznavanje pripravničkog staža stranka prilaže:

 • izvornik ili ovjerenu presliku dokaza o državljanstvu,
 • izvornik ili ovjerenu presliku dokaza o promjeni prezimena,
 • ovjerenu presliku rješenja Hrvatske komore medicinskih sestara o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije,
 • potvrdu nadležnog tijela o obavljenom pripravničkom stažu s planom i programom staža i vremenskim trajanjem istog (u izvorniku),
 • ovjerenu presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • potvrdu poslodavca o stečenom radnom iskustvu u struci (ako postoji).

Napomena: Postupak priznavanja pripravničkog staža te polaganja stručnog ispita nije obvezatan za sve kandidate koji završe postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. Kandidati koji su regulirali obvezu pripravničkog staža u polaganja stručnog ispita za nižu razinu obrazovanja nisu u obvezi isto ponovno pohađati kako bi dobili Odobrenje za samostalan rad za višu razinu obrazovanja. Također sukladno članku 176. Zakona o zdravstvenoj zaštiti zdravstveni radnici koji su stekli kvalifikaciju unutar područja EGP-a ne polažu stručni ispit pri Ministarstvu zdravstva.

Naknade

400 HRK za troškove postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

Broj za plaćanje Internet bankarstvom

korisnik: Hrvatska komora medicinskih sestara

broj računa: HR8024840081101957224

model: HR00

poziv na broj: datum rođenja uplatitelja

svrha doznake: trošak postupka priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

600 HRK za stručni ispit pred Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske

Korisnik: Državni proračun Republike Hrvatske

broj računa: HR1210010051863000160

model: HR62

poziv na broj: 7005-47107-100145

svrha doznake: troškovi polaganja stručnog ispita

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska komora medicinskih sestara

Maksimirska 111/II, 10 000 Zagreb

+385 1/2444-303

hkms@hkms.hr

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

Ksaver 200a, 10 000 Zagreb

+385 1/4607-555

pisarnica@miz.hr

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15 i 70/19, 47/20)

Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11, 14/13, 126/14, 135/15)

Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/13)

Odobrenje

Rješenje o priznanju inozemne stručne kvalifikacije

Rok ishođenja:

U slučaju kandidata koji ispunjavaju uvjete za automatsko priznavanje inozemne stručne kvalifikacije rješenje se donosi u roku od 30 dana.

Ako postoje bitne razlike između stručnih kvalifikacija kandidata i stručnih kvalifikacija koje su propisane za obavljanje profesije medicinska sestra opće njege u Republici Hrvatskoj, pozvati će se zaključkom kandidat da se očituje o dopunskoj mjeri.

U roku od 60 dana od dana zaprimanja očitovanja, HKMS će kandidati izdati privremeno rješenje u  kojemu će se utvrditi uvjeti provođenja dopunske mjere.

HKMS će donijeti rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije u roku od 30 dana od uspješno odrađene dopunske mjere.

Nakon okončanog postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija kandidati se upućuju na Ministarstvo zdravstva radi reguliranja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita.

Pravni lijekovi i žalbe

Žalbu je moguće uložiti na rješenje Hrvatske komore medicinskih sestara u pisanom obliku, poslati poštom, dostaviti u obliku elektroničke isprave ili usmeno izjaviti na zapisnik na adresi Hrvatska komora medicinskih sestara, Maksimirska 111/II, 10 000 Zagreb.

Nakon zaprimanja žalbe HKMS će ispitati da li je žalba dopuštena i podnesena u roku. Ako žalba nije dopuštena ili pravodobna ili izjavljena od ovlaštene osobe, odbacit će je se rješenjem. Ako HKMS ocijeni da je žalba osnovana u cijelosti ili djelomično, zamijenit će pobijano rješenje novim. Zaključno ako HKMS ne odbaci žalbu ili ne zamijeni pobijano rješenje novim, bez odgode će dostaviti žalbu sa spisom predmeta Ministarstvu zdravstva.

Rok dobivanja odgovora na žalbu: U roku od 60 dana od dana predaje uredne žalbe.

Datum ažuriranja: 20. prosinca 2020.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.