Multilateralna trgovinska platforma

Multilateralni sustavi (mjesta) organiziranog trgovanja financijskim instrumentima su:

 • uređeno tržište i
 • multilateralna trgovinska platforma (MTP)

Uređeno tržište je multilateralni sustav koji vodi i/ili kojim upravlja tržišni operater i koji spaja ili omogućava spajanje interesa trećih za kupnju i prodaju financijskih instrumenata, sukladno unaprijed određenim jednoznačnim pravilima i na način koji dovodi do zaključivanja ugovora u svezi s financijskim instrumentima.

MTP je multilateralni sustav kojim upravlja investicijsko društvo ili tržišni operater, a koji spaja ponudu i potražnju za financijskim instrumentima više zainteresiranih trećih strana. Za upravljanje uređenim tržištem i MTP-om potrebno je odobrenje Agencije. Poslovanjem uređenog tržišta u Republici Hrvatskoj može upravljati samo burza sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, kao tržišni operater, na temelju odobrenja Agencije. Burza koja posjeduje odobrenje Agencije za upravljanje uređenim tržištem može upravljati i MTP-om ako zadovoljava potrebne uvjete.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Burza može, na temelju odobrenja Agencije za rad, obavljati sljedeće djelatnosti:

 1. upravljanje uređenim tržištem,
 2. prikupljanje, obrada i objavljivanje podataka,
 3. vođenje službenog registra propisanih informacija.

Samo burza smije obavljati navedene poslove. Burza može, na temelju posebnog odobrenja, uz prethodno navedene djelatnost, obavljati i poslove upravljanja MTP-om.

Burza može bez posebnog odobrenja, obavljati i sljedeće djelatnosti:

 1. razvoj, održavanje i raspolaganje računalnim programima za obavljanje poslova prethodno navedenih djelatnosti,
 2. usluge organizacije i provedbe izobrazbe namijenjene sudionicima tržišta kapitala,
 3. izdavačke djelatnosti u svezi s uslugama organizacije i provedbe izobrazbe namijenjene sudionicima tržišta kapitala.

Burza obavlja i druge djelatnosti samo uz prethodno odobrenje Agencije. Burza se osniva kao dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u skladu s odredbama ovog Zakona i zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava. Osim kao dioničko društvo, burza se može osnovati i kao Europsko društvo – Societas Europea sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Tijela burze su skupština, nadzorni odbor i uprava.

Detaljnije informacije nalaze se na sljedećem linku:

http://www.zakon.hr/z/171/Zakon-o-tr%C5%BEi%C5%A1tu-kapitala

Potrebni dokumenti

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti podnose osnivači burze. Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad za obavljanje djelatnosti može zatražiti i već osnovano dioničko društvo odnosno Europsko društvo – Societas Europea sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, pri čemu zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi uprava društva. Društvo mora dobiti odobrenje za rad prije upisa promjene djelatnosti društva u sudski registar.

U zahtjevu za izdavanje odobrenja mora biti naznačeno koje djelatnosti burza namjerava obavljati te vrste financijskih

instrumenata koji se namjeravaju trgovati na uređenom tržištu.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja mora biti priložen opis trgovinskog sustava iz kojeg je vidljivo da isti udovoljava zakonskim odredbama i propisima donesenim na temelju tih odredbi, posebno u odnosu na financijske instrumente kojima će se trgovati na uređenom tržištu, vrste trgovanja kao i planirani volumen trgovanja.

Sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad i proširenja odobrenja za rad, potrebnu dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu, kao i sadržaj te dokumentacije, Agencija je propisala Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi (NN, br. 117/13) te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi (NN, br. 32/14).

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad burzi podnose osnivači burze odnosno uprava društva na Obrascu IOB, koji je sastavni dio Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi.
Obrazac IOB mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.
Obrazac IOB potpisuju osnivači burze odnosno članovi uprave društva.

U zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad burzi kao potrebno je navesti koje djelatnosti burza namjerava obavljati te vrstu financijskih instrumenata koji se namjeravaju trgovati na uređenom tržištu.

Pravilnici su dostupni na slijedećim linkovima:

http://www.hanfa.hr/HR/nav/189/ztk—zakoni-misljenja-i-pravilnici.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_32_589.html

Istodobno, kandidat za člana uprave burze podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje suglasnosti za člana uprave burze za mandat koji ne može biti duži od pet godina. Kandidat je obvezan uz zahtjev priložiti pisanu suglasnost nadzornog odbora, odnosno organa nadležnog za imenovanje članova uprave, te program vođenja poslova za mandatno razdoblje za koje traži suglasnost.

Agencija je pobliže propisala uvjete koje članovi uprave burze moraju ispunjavati za izdavanje suglasnosti za člana uprave u trgovačkom društvu unutar iste grupe, postupak za izdavanje suglasnosti te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje suglasnosti za člana uprave posebnim Pravilnikom o uvjetima za članstvo u upravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave burze (NN, br. 32/14). U prilogu ovog pravilnika nalazi se obrazac Zahtjeva za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave burze.

Kandidat za člana uprave dužan je dobiti suglasnost Agencije te je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za imenovanjem dužan priložiti pisanu suglasnost nadzornog odbora burze, odnosno organa nadležnog za imenovanje članova uprave u burzi i dokumentaciju propisanu Pravilnikom o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela.

Pravilnik je dostupan na slijedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_32_588.html

Svaka osoba koja namjerava steći kvalificirani udjel mora zahtjevu za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela priložiti dokumentaciju sukladno Pravilniku o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela (NN, br. 05/09) radi ocjene prikladnosti stjecanja kvalificiranog udjela.

Pravilnik je dostupan na slijedeće linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_01_5_132.html

Naknada i iznos naknade

Naknade su određene Pravilnikom o izračunu, visini i naplati naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a donesene su od strane Upravnog vijeća Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga.

Naknade su dostupne na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_151_2848.html

Upute za uplatu naknada potražiti na linku:

http://www.hanfa.hr/getfile/42088/Tehni%C4%8Dke%20upute%20za%202015.pdf

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Adresa: Miramarska 24B, 10 000 Zagreb

e-pošta: leasing@hanfa.hr

http://www.hanfa.hr/HR/nav/178/leasing-i-factoring—zakoni-pravilnici-i-misljenj.html

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Agencija može istovremeno odlučivati o:

 1. zahtjevu burze za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti,
 2. zahtjevu namjeravanih stjecatelja kvalificiranih udjela burze, za izdavanje odobrenja za

stjecanje kvalificiranih udjela burze,

 1. zahtjevu kandidata za članove uprave burze.

Odobrenje za rad burze izdaje se na neodređeno vrijeme, ne može se prenijeti na drugu osobu i ne vrijedi za pravnog slijednika. Burza je dužna trajno ispunjavati uvjete pod kojima je odobrenje izdano.

Za statusne promjene burze, osnivanje podružnice burze izvan Republike Hrvatske ili namjeravano stjecanje udjela koji prelazi 25% glasačkih prava ili udjela u temeljnom kapitalu u drugoj pravnoj osobi potrebno je prethodno odobrenje Agencije.

Pravni lijekovi

Protiv rješenja Agencije žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana njegova primitka.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.