Obrazovanje odraslih

ZAHTJEV ZA POSLOVNI NASTAN

  • e-Podnesak – ocjena sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom

Akt o osnivanju ustanove za obrazovanje odraslih mora sadržavati odredbe o:

  • tvrtki, nazivu, odnosno imenu, te sjedištu, odnosno prebivalištu osnivača,
  • nazivu i sjedištu ustanove,
  • djelatnosti ustanove,
  • organima ustanove i o upravljanju ustanovom i vođenju njenih poslova,
  • sredstvima koja su ustanovi potrebna za osnivanje i početak rada, te načinu njihovog pribavljanja ili osiguravanja,
  • način raspolaganja s dobiti,
  • pokrivanju gubitaka ustanove,
  • ograničenjima glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge imovine ustanove,
  • međusobnim pravima i obvezama osnivača i ustanove.

U svakom je slučaju potrebna registracija poslovnog nastana.

Nakon što Ministarstvo znanosti i obrazovanja donese rješenje o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom, osnivač podnosi trgovačkom sudu prijavu za upis ustanove za obrazovanje odraslih u sudski registar.

Naknade

140 HRK za rješenje iz područja odgoja i obrazovanja

Broj za plaćanje Internet bankarstvom

HR 10 01005-1863000160

Broj za plaćanje Internet bankarstvom

Korisnik: Državni proračun

broj računa: HR1210010051863000160

model: HR64

poziv na broj: 5002-1222-OIB uplatitelja

svrha doznake: upravna pristojba – rješenje iz područja obrazovanja

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Samostalni sektor za pravne poslove

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

+385 1 4569 000

pravniposlovi@mzo.hr

Zakon o ustanovama

Zakon o obrazovanju odraslih

Odobrenje

Rješenje o ocjeni sukladnosti osnivačkog akta sa zakonom

Rok ishođenja: do 30 dana

Pravni lijekovi i žalbe

Žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 8.11.2019.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.