Odobrenje investicijskom društvu

Investicijske usluge i aktivnosti i s njima povezane pomoćne usluge koje pružaju i obavljaju investicijska društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima (samo upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje), temeljem odobrenja Agencije i kreditne institucije temeljem odobrenja Hrvatske narodne banke, su usluge i aktivnosti te pomoćne usluge taksativno navedene u odredbi članka 5. Zakona o tržištu kapitala, i to:

Investicijske usluge i aktivnosti:

 1. zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata,
 2. izvršavanje naloga za račun klijenata,
 3. trgovanje za vlastiti račun,
 4. upravljanje portfeljem,
 5. investicijsko savjetovanje,
 6. usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa,
 7. usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa,
 8. upravljanje multilateralnom trgovinskom platformom.

Pomoćne usluge:

 1. pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja,
 2. davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit,
 3. savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima,
 4. usluge deviznog poslovanja ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga,
 5. investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima,
 6. usluge vezane uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa ,
 7. investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tržištu kapitala kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge.

Investicijsko društvo je pravna osoba čija je redovita djelatnost pružanje jedne ili više investicijskih usluga trećima i /ili obavljanje jedne ili više investicijskih aktivnosti na profesionalnoj osnovi.

Kreditna institucija je kreditna institucija kako je definirano zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija.

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima s javnom ponudom je društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom definirano zakonom koji uređuje uvjete osnivanja i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i društava za upravljanje koja njima upravljaju.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Investicijska društva, kreditne institucije, društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom za dobivanje odobrenja za rad/izdavanje prethodne suglasnosti, moraju ispuniti uvjete propisane Zakonom o tržištu kapitala i podzakonskim aktima donesenim temeljem istog. Više informacija na linku: http://www.hanfa.hr/HR/nav/189/ztk—zakoni-misljenja-i-pravilnici.html

Agencija će investicijskom društvu izdati odobrenje za rad ako su ispunjeni uvjeti koji se odnose na:

 1. oblik društva, dionice društva i temeljni kapital,
 2. stjecanje kvalificiranih udjela za sve imatelje kvalificiranih udjela te usku povezanost,
 3. izdavanje suglasnosti članovima uprave,
 4. organizacijske zahtjeve,
 5. pristupanje u članstvo sustava zaštite ulagatelja.

Ako se zahtjev za izdavanje odobrenja za rad odnosi na pružanje usluge upravljanja multilateralnom trgovinskom platformom, Agencija će izdati odobrenje za rad ako su ispunjeni i uvjeti propisani odredbama od članka 119. do članka 135. Zakona o tržištu kapitala.

O zahtjevu za izdavanje odobrenja, Agencija će odlučiti u roku od šest mjeseci od dana zaprimanja urednog zahtjeva. Smatrat će se da je zahtjev uredan ako, u skladu s odredbama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, te o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku, sadrži sve propisane podatke i ako mu je priložena dokumentacija s propisanim sadržajem.

Ako podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad u roku koji odredi Agencija ne ukloni nedostatke zahtjeva u skladu sa zaprimljenom obavijesti Agencije, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

Ako investicijsko društvo ne udovoljava svim uvjetima za pružanje nekih od investicijskih usluga i obavljanje nekih od aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga na koje se odnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, Agencija može odobrenje za rad ograničiti samo na investicijske usluge, aktivnosti i pomoćne usluge, za koje udovoljava uvjetima iz Zakona o tržištu kapitala i propisa donesenih na temelju Zakona o tržištu kapitala.

Potrebni dokumenti

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu/kreditnoj instituciji/ društvu za upravljanje podnosi se isključivo na obrascu »Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu«-Obrazac ZOR-1. ZOR-1 mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja. Zahtjev mora biti potpisan od strane članova uprave (za društvo upisano u sudski registar) odnosno osnivača društva (za društvo u osnivanju) a potpis mora biti javnobilježnički ovjeren. Obrazac ZOR-1 ovjerava pečatom i potpisuje uprava društva na koje se zahtjev odnosi, odnosno osnivači društva u osnivanju, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni.

Više informacija na ovom linku: http://www.hanfa.hr/HR/nav/129/ztk—tehnicke-upute-i-obrasci.html

Uz zahtjev se prilaže:

1. Statut s ispravom na temelju koje je usvojen ako se investicijsko društvo osniva u obliku dioničkog društva ili u obliku Europskog društva – Societas Europea, odnosno društveni ugovor ili izjavu o osnivanju ako se investicijsko društvo osniva kao društvo s ograničenom odgovornošću;

2. Poslovni plan za prve tri poslovne godine koji uključuje Izvještaj o financijskom položaju (bilancu) i Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (račun dobiti i gubitka), planirane vrste usluga i/ili aktivnosti, odgovarajuću organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu društva, računovodstvene politike te organizaciju internih kontrola;

3. Popis članova investicijskog društva, njihova imena, prezimena, OIB i prebivalište, odnosno tvrtku ili naziv, OIB i sjedište, kao i količinu i oznaku (ticker) dionica, odnosno količinu i nominalni iznos poslovnih udjela, te postotak dionica odnosno poslovnih udjela koji pripadaju članovima odnosno dioničarima u temeljnom kapitalu društva,

 1. Zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela iz članka 28. Zakona o tržišu kapitala, uz dokumentaciju propisanu Pravilnikom o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela

5. Popis članova nadzornog odbora ako investicijsko društvo ima nadzorni odbor,

6. Popis svih relevantnih osoba, sukladno odredbi članka 4. točka 11. Zakona o tržištu kapitala,

7. Dokaz o namjenski izdvojenim sredstvima za temeljni kapital investicijskog društva u osnivanju,

8. Izjavu o ispunjavanju uvjeta i opis načina ispunjavanja uvjeta za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima,

9. Dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.

Agencija može u postupku zatražiti i drugu dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi postoje li kadrovski, tehnički i organizacijski uvjeti za pružanje usluga na koje se odnosi zahtjev. Uz zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, kreditna institucija je, osim naprijed navedenih priloga, obvezna priložiti i odobrenje za pružanje bankovnih usluga izdano od Hrvatske narodne banke. Za podružnicu investicijskog društva sa sjedištem u trećoj državi podnositelj zahtjeva dužan je, osim navedenih priloga, obvezno uz zahtjev priložiti i odobrenje za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti u zemlji svog sjedišta.

Više informacija na slijedećem linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_09_117_2512.html

Naknada

Naknade su određene Pravilnikom o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. Godinu, a donesene su od strane Upravnog vijeća Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga, te se mogu pronaći na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_151_2849.html

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Adresa: Miramarska 24B, 10 000 Zagreb

e-pošta: investment.firms@hanfa.hr

http://www.hanfa.hr/nav/254/naslovni-teskt—trziste-kapitala.html

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Agencija na zahtjev podnositelja zahtjeva (investicijsko društvo, kreditna institucija, društvo za upravljanje investicijskim fondovima) izdaje odobrenje za rad/proširenje odobrenja za rad, prethodnu suglasnost kreditnoj instituciji, za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti. Agencija izdaje odobrenje/prethodnu suglasnost ako se ispune uvjeti propisani člankom 17. Zakona o tržištu kapitala.

Pravni lijekovi

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana njegova primitka.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.