Odobrenje vezanom zastupniku

Vezani zastupnik je fizička ili pravna osoba koju imenuje investicijsko društvo sa svrhom da pod punom i bezuvjetnom odgovornošću investicijskog društva u čije ime djeluje, obavlja slijedeće poslove: promotivne aktivnosti vezane za usluge investicijskog društva, ponudu usluga investicijskog društva, primanje i prijenos naloga od klijenata ili potencijalnih klijenata, plasman financijskih instrumenata, savjetovanje u svezi financijskih instrumenta i usluga koje investicijsko društvo nudi.

Obavljanje poslova savjetovanje u svezi financijskih instrumenta i usluga koje investicijsko društvo nudi u vezanom zastupniku, bilo fizičkoj ili pravnoj osobi mora obavljati osoba koja ispunjava uvjete za investicijskog savjetnika.

Vezani zastupnik ne smije raspolagati novcem i/ili financijskim instrumentima klijenta ili potencijalnog klijenta investicijskog društva.Vezani zastupnik može zakonom propisane poslove obavljati samo u ime jednog investicijskog društva.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Vezani zastupnik će dobiti odobrenje Agencije za obavljanje poslova vezanog zastupnika ako ima dovoljno dobar ugled i posjeduje odgovarajuće opće, poslovno i stručno znanje potrebno kako bi klijentima ili potencijalnim klijentima bio u mogućnosti pružiti sve podatke bitne za usluge koje se nude klijentu ili potencijalnom klijentu.

Fizička osoba ispunjava uvjete za obavljanje poslova vezanog zastupnika ako ta fizička osoba ima položen ispit za obavljanje poslova brokera/investicijskog savjetnika, ima najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima koji se mogu usporediti sa poslovima u investicijskom društvu i ako ima dobar ugled.

Pravna osoba ispunjava uvjete za obavljanje poslova vezanog zastupnika, ako ima zaposlenu barem jednu osobu koja ispunjava naprijed navedene uvjete za brokera/investicijskog savjetnika. Više informacija na slijedećem linku:

http://www.hanfa.hr/getfile/42323/ZTK_pro%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni_26022015.pdf

Potrebni dokumenti

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva podnosi se isključivo na obrascu »Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva« Obrazac OVZ. Obrazac OVZ mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja. Obrazac OVZ potpisuje fizička osoba – podnositelj zahtjeva ili osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe – podnositelj zahtjeva, a potpis istih mora biti javnobilježnički ovjeren. Obrazac OVZ ovjeravaju pečatom i potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje investicijskog društva koje je ovlastilo podnositelja zahtjeva da u njegovo ime obavlja poslove vezanog zastupnika.

Više informacija na slijedećem linku: http://www.hanfa.hr/HR/nav/129/ztk—tehnicke-upute-i-obrasci.html

Fizička osoba – podnositelj zahtjeva dužna je uz zahtjev priložiti:

  1. dokumentaciju kao što je propisano člankom 5. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, te o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku
  2. životopis s detaljnim podacima o obrazovanju i radnom iskustvu (posebna znanja, specijalizacije, objavljeni znanstveni radovi, društva u kojima je kandidat do sada radio, razdoblje rada, opis poslova);
  3. odluku investicijskog društva/kreditne institucije o imenovanju podnositelja zahtjeva vezanim zastupnikom ili nacrt ugovora o suradnji koji uređuje međusobna prava i obveze;
  4. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi;

Pravna osoba – podnositelj zahtjeva obvezna je uz zahtjev priložiti:

  1. statut, društveni ugovor ili izjavu o osnivanju društva;
  2. odluku investicijskog društva o imenovanju podnositelja zahtjeva vezanim zastupnikom ili nacrt ugovora o suradnji,
  3. izjavu da će za obavljanje poslova vezanog zastupnika zaposliti najmanje jednu osobu koja ispunjava uvjete za brokera/investicijskog savjetnika
  4. priloge koje prilaže fizička osoba, propisane u naprijed navedenim točkama 1. do 4.
  5. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.

Detaljnije informacije nalaze se na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_09_117_2513.html

Naknada

Naknade su određene Pravilnikom o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. Godinu, a donesene su od strane Upravnog vijeća Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga, te se mogu pronaći na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_151_2849.html

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Adresa: Miramarska 24B, 10 000 Zagreb

e-pošta: investment.firms@hanfa.hr

http://www.hanfa.hr/nav/254/naslovni-teskt—trziste-kapitala.html

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Agencija na zahtjev fizičke/pravne osobe izdaje odobrenje za obavljanje poslova vezanog zastupnika ako se ispune uvjeti propisani odredbom članka 96. Zakona o tržištu kapitala.

Pravni lijekovi

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana njegova primitka.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.