Osnivanje i vođenje civilnog strelišta

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

  1. registrirano trgovačko društvo ili obrt ili udruga pri nadležnom trgovačkom sudu ili obrtnom registru ili registru udruga koje mora imati pravo vlasništva ili pravo korištenja poslovnog prostora u kojem će se obavljati djelatnost civilnog strelišta, a poslovni prostor mora biti uređen sukladno propisima o posebnim prostornim i tehničkim uvjetima te za zaštitu od požara, krađe i drugih nezgoda ili zlouporaba
  2. osoba zadužena za vođenje trgovačkog društva ili obrta ili udruge mora ispunjavati slijedeće uvjete:

– biti hrvatski državljanin s prebivalištem na području Republike Hrvatske ili stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju odobrenja za privremeni ili stalni boravak

– navršena 21 godina života (iznimno može imati 18. godina života ukoliko je osposobljena za zvanje  majstora – puškara),

– neosuđivanost i ne vođenje postupka za određena kaznena djela i prekršaje,

– ne postojanje drugih okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zlouporabljeno

–  zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja

– dokaz da raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu oružja i da poznaje propise koji se odnose na držanje ili držanje i nošenje oružja

Potrebni dokumenti

Ne postoji obrazac zahtjeva, već ga stranka sama sastavlja. Uz zahtjev prilaže izvod iz sudskog ili obrtnog registra ili rješenje o upisu udruge u registar udruga

Naknada

20 HRK državnih biljega (upravna pristojba) + 250 HRK općom uplatnicom ili Internet bankarstvom

Broj računa za e-plaćanje: HR1210010051863000160

Primatelj: državni proračun

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR65

Poziv na broj: 7005-477-OIB

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih  poslova (http://www.mup.hr, http://www.mup.hr/41.aspx)

Adresa: Ilica 335, 10000 Zagreb

e-pošta: pitanja@mup.hr

  1. Zakon o oružju („Narodne novine“, broj: 63/07., 146/08. i 59/12.)
  1. Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta (Narodne novine, broj: 69/08., 88/09., 53/11., 70/11. i 81/11. – ispravak)
  1. Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu („Narodne novine“, broj: 33/08., 155/08. i 52/13.)
  1. Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja („Narodne novine“, broj: 22/13.)
  1. Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja („Narodne novine“, broj: 22/13.)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za obavljanje djelatnosti osnivanja i vođenja civilnog strelišta

Pravni lijekovi

upravni spor

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.