Popravljanje i prepravljanje oružja

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

  1. registrirano trgovačko društvo ili obrt pri nadležnom trgovačkom sudu ili obrtnom registru koje mora imati pravo vlasništva ili pravo korištenja poslovnog prostora u kojem će se obavljati popravljanje i prepravljanje oružja, a poslovni prostor mora biti uređen sukladno propisima o posebnim prostornim i tehničkim uvjetima za sigurno popravljanje, prepravljanje oružja i smještaj oružja te zaštitu od požara, krađe i drugih nezgoda ili zlouporaba
  2. osoba zadužena za vođenje trgovačkog društva ili obrta mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– biti hrvatski državljanin s prebivalištem na području Republike Hrvatske ili stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju odobrenja za privremeni ili stalni boravak

– navršena 21 godina života (iznimno može imati 18. godina života ukoliko je osposobljena za zvanje  majstora – puškara),

– neosuđivanost i ne vođenje postupka za određena kaznena djela i prekršaje,

– ne postojanje drugih okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zlouporabljeno

– zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja

– dokaz da raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu oružja i da poznaje propise koji se odnose na držanje ili držanje i nošenje oružja

 Potrebni dokumenti

Ne postoji obrazac zahtjeva, već ga stranka sama sastavlja. Uz zahtjev prilaže izvod iz sudskog ili obrtnog registra

Naknada

20 HRK državnih biljega (upravna pristojba) + 250 HRK općom uplatnicom ili Internet bankarstvom

Broj računa za e-plaćanje: HR1210010051863000160

Primatelj: državni proračun

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR65

Poziv na broj: 7005-477-OIB

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih  poslova (http://www.mup.hr, http://www.mup.hr/41.aspx)

Adresa: Ilica 335, 10000 Zagreb

e-pošta: pitanja@mup.hr

1. Zakon o oružju („Narodne novine“, broj: 63/07., 146/08. i 59/12.)

2. Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta (Narodne novine, broj: 69/08., 88/09., 53/11., 70/11. i 81/11. – ispravak)

3. Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu („Narodne novine“, broj: 33/08., 155/08. i 52/13.)

4. Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja („Narodne novine“, broj: 22/13.)

5. Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja („Narodne novine“, broj: 22/13.)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za obavljanje djelatnosti popravljanja i prepravljanja oružja

Pravni lijekovi

upravni spor

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.