Posredovanje u osiguranju i reosiguranju

Posredovanje u osiguranju

Posredovanje u osiguranju i reosiguranju je djelatnost pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme za zaključivanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje.

Posrednik u osiguranju i reosiguranju je fizička osoba koja je dobila ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga posredovanja u osiguranju i reosiguranju i koja je dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju. Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ne može se upisati u sudski registar prije dobivanja dozvole nadzornog tijela. Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju može se osnovati prema Zakonu o trgovačkim društvima kao dioničko društvo odnosno društvo s ograničenom odgovornošću. Izraz »posredovanje u osiguranju i reosiguranju«, odnosno izvedenicu tog izraza u tvrtki ili skraćenoj tvrtki može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu samo društvo koje je dobilo dozvolu iz članka 254. Zakona o osiguranju.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Uvjeti za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju propisani su Zakonom o osiguranju i Pravilnikom o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju – neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 97/13,45/14 i 140/14) http://www.hanfa.hr/getfile/41994/pravilnik%20ZIP.pdf.

Ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju izdat će se fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o osiguranju i Pravilnikom, i koja je položila ispit za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

Ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju može pristupiti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  1. 1. poznaje hrvatski jezik i pismo dovoljno da može obavljati poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju.
  2. ima završen:a) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekla najmanje 300 ECTS bodova, ili b) sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu, odnosno stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu,
  3. nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine, br. 125/2011 i 144/2012) i to:

– glava XXIV.- kaznena djela protiv gospodarstva,

– odnosno kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008, 57/2011 i 143/2012) i to:

– glava XXI.- kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja ili zakonima drugih država članica i trećih država koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju kaznenim djelima iz navedenih zakona.

  1. protiv nje nije pokrenuta istraga ili potvrđena optužnica za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine, br. 125/2011 i 144/2012) i to:

– glava XXIV.- kaznena djela protiv gospodarstva,

– odnosno kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008, 57/2011 i 143/2012) i to:

– glava XXI.- kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja ili zakonima drugih država članica i trećih država koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju kaznenim djelima iz navedenih zakona.

  1. ima najmanje jednogodišnje iskustvo u području poslova osiguranja

Uvjeti za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju društvu za posredovanje u osiguranju i reosiguranju propisani su člankom 254. stavkom 3. Zakona o osiguranju.

Uz zahtjev (ogledni primjerak dostupan na stranicama Hanfe) za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju podnositelj zahtjeva treba priložiti dokaze iz kojih proizlazi da ispunjava sljedeće uvjete:

1. temeljni kapital uplaćen u novcu u iznosu od najmanje 200.000,00 kuna,
2. najmanje dva posrednika u osiguranju i reosiguranju koji će na temelju ugovora o radu biti zaposleni na puno radno vrijeme, od kojih najmanje jedan mora biti odgovorna osoba društva,
3. da s društvom za osiguranje, drugim društvom za posredovanje u osiguranju i reosiguranju odnosno društvom za zastupanje u osiguranju ne čini povezanu osobu u smislu članka 10. ovog Zakona.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti dostupni na:

http://www.hanfa.hr/HR/nav/95/trziste-osiguranja—zakoni-misljenja-i-pravilnici.html

Potrebni dokumenti

Potrebni dokumenti dostupni su na:

http://www.hanfa.hr/HR/nav/95/trziste-osiguranja—zakoni-misljenja-i-pravilnici.html

Ogledni primjerci zahtjeva, prijave za ispit, izjava

Zahtjev za izdavanje dozvole za rad

http://www.hanfa.hr/HR/nav/119/trziste-osiguranja—tehnicke-upute-i-obrasci.html

Prijava za ispit

http://www.hanfa.hr/section/75/4

Izjava za kandidate za polaganje ispita

http://www.hanfa.hr/section/75/4

Naknada

Naknade i administrativne pristojbe za izdavanje dozvola za rad i ovlaštenja propisane su:

Pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

-Naknade su određene Pravilnikom o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju HANFI za 2015. godinu

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_151_2849.html

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Sektor za osiguranja

Adresa: Miramarska 24B, 10 000 Zagreb

e-pošta: info@hanfa.hr

http://www.hanfa.hr/HR/nav/95/trziste-osiguranja—zakoni-misljenja-i-pravilnici.html

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju nadzorno tijelo izdaje fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete iz članka 249. stavak 2. Zakona o osiguranju

Dozvolu za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju nadzorno tijelo izdaje društvu za posredovanje u osiguranju i reosiguranju pod uvjetima propisanim člankom 254. stavak 3. Zakona o osiguranju

Pravni lijekovi

http://www.hanfa.hr/getfile/41994/pravilnik%20ZIP.pdf

Protiv rješenja Hanfe žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.